Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 45/6.12.2016 Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.. Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ Σ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 45/6.12.2016 Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.. Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ Σ

Αθήνα 6/12/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ.: 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 52 23 228
E-mail: asfika@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 45

ΘΕΜΑ: Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..
Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ..
Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..


ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος: 31/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων.

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 102, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 85) καθώς και την υπ. αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.26392/1075/21-7-16 διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων.

Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις της παρ.1 του ανωτέρω άρθρου θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν.4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματίων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά υπέρ ενώσεων προσώπων για τις οποίες ορίζεται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα, προκειμένου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να σταματήσει η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς.

Επιπροσθέτως, με την παρ.4 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι η 1/7/2016.

Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα προβεί σε εφάπαξ παρακράτηση αναδρομικά του ποσού από 1/7/2016, αφού παρέλθει ένας ημερολογιακός μήνας από την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου (μέσω ανάρτησης στην διαύγεια) προκειμένου να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι σχετικά με την δυνατότητα να δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους.
Τέλος, για λόγους χρηστής διοίκησης και μόνο κατά την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, όσοι συνταξιούχοι δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους μέσα στην περίοδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, θα εξαιρεθούν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου (δηλαδή θα απαλλαγούν της οποιασδήποτε παρακράτησης, από 1/7/2016).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Για τους ήδη συνταξιούχους:

• Έχει δημιουργηθεί εφαρμογή στο Διαδίκτυο (web) όπου εμφανίζεται σχετική ένδειξη την οποία δύναται να επιλέξουν οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την εν λόγω παρακράτηση.

- Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με την εισαγωγή Α.Μ.Α., Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α..

- Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης εκτυπώνεται σχετικό κείμενο.

• Έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη στο λογισμικό του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα η ανωτέρω ενέργεια να γίνεται και από τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

• Κάθε μήνα θα τηρείται κεντρικά (από τον Ανάδοχο) ενημερωμένο αρχείο με όλες τις περιπτώσεις εξαίρεσης που έχουν καταχωρηθεί και θα ενημερώνονται σχετικά τα μηχανογραφικά συστήματα του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για σχετικές ενέργειες.

Για την αποφυγή αύξησης της επισκεψιμότητας στα Υποκαταστήματα, η επιλογή της εξαίρεσης δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου (web) και μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης στο web, την διαδικασία αναλαμβάνουν τα Υποκαταστήματα.

Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους:

• Έχει δημιουργηθεί σχετική ένδειξη στις οθόνες των απονομών έτσι ώστε κατά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την μη παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς.

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α712- 5-2016) και δόθηκαν οδηγίες για τον υπολογισμό των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθενείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας κοινοποιούμε την υπ. αριθ. πρωτ.Φ.10070/50569/1937/8-11-2016 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος, από τον μήνα Δεκέμβριο του 2016 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου μας.

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι φορείς ασθένειας, που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια έναντι του Ε.Ο.Π. Υ. Υ. είναι οι ακόλουθοι :

1. Ε.Υ.Δ.Α.Α.Π.
2. ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
3. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
5. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Όπως ήδη αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οι οποίοι για υγειονομική κάλυψη έχουν φορέα ασθένειας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ήτοι έναν από τους προαναφερόμενους.

Ως παραδείγματα αναφέρουμε τις περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους καταβάλλονται ταυτόχρονα δύο συντάξεις π.χ. σύνταξη Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου και σύνταξη γήρατος από τα τέως Ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι για την δεύτερη σύνταξη που λαμβάνουν από τα εντασσόμενα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) ή στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) αντίστοιχα, γνωρίζοντάς σας ότι:

- Καταρχήν, ως γνωστόν, εξαιρούνται από την παρακράτηση ποσοστού υγειονομικής περίθαλψης για την καταβαλλόμενη από το εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείο σύνταξη (κύρια ή/και επικουρική) καθώς καταβάλλουν την όποια εισφορά υπέρ Ταμείου υγείας Τράπεζας της Ελλάδος ή υπέρ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. απευθείας στα προαναφερθέντα αυτοτελή Ταμεία υγειονομικής κάλυψης.

- Υποχρεωτικά παρακρατείται ποσοστό 6% κλάδου υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου.

- Επιπλέον, δύναται, εάν επιθυμούν, να επιλέξουν φορέα υγειονομικής κάλυψης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των προαναφερθέντων ειδικών Ταμείων υγείας, υποβάλλοντας σχετικό περί εξαιρέσεως αίτημα στον φορέα από τον οποίο επιθυμούν να εξαιρεθούν, συνοδευόμενο από βεβαίωση του φορέα ασθενείας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την οποία να προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης του αιτούντος σ' αυτόν και η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης.

- Η απόφαση εξαίρεσης ισχύει από την ημερομηνία αιτήσεως και στο μέλλον, συγκεκριμένα για όσο χρονικό διάστημα ο άλλος φορέας βεβαιώνει ότι ο αιτών υπάγεται στην ασφαλιστική του κάλυψη.

- Η εκδοθείσα κατά τα προαναφερθέντα απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στον άλλον εμπλεκόμενο ασφαλιστικό φορέα.

Συνταξιούχοι που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εξαιρεθούν από την παρακράτηση ασθένειας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό αίτημά τους στο αρμόδιο για την πληρωμή της σύνταξής τους Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Τα ανωτέρω ισχύουν σε κάθε περίπτωση συνταξιούχων με ταυτόχρονη υπαγωγή στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ./ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε έναν από τους φορείς ασθένειας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ..


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven