Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 44/6.12.2016 Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 44/6.12.2016 Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτ

Αθήνα 6/12/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α22/392/920/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ.:210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 52 23 228
E-mail: asfika@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτη.

ΣΧΕΤ.: Γενικό Έγγραφο: Α22/392/920/2/16.7.2015.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τ.Α72-7-2015) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας με αριθμ. Φ.11321/31042/1232 (Φ.Ε.Κ.3196/τ.Β75-10-2016) «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4331/2015, καταργείται η αναστολή ισχύος της με αριθμ.46338/5731/16.1.1948 (Φ.Ε.Κ.11Β') απόφασης του Υπουργού Εργασίας, όπως ισχύει, «περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ασφάλισης και είσπραξης εισφορών λαχειοπωλών του Λαϊκού Λαχείου» που δημιούργησε την αδυναμία συνέχισης της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και παράλληλα προβλέπεται η τροποποίηση του ΙΓ' Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, τους καλυπτόμενους κινδύνους, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), τη δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, την αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση, τις προθεσμίες καταβολής των εισφορών, τη δυνατότητα απαλλαγής για μεταβατικό διάστημα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, τις προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό, την αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου.

Επιπλέον, στην παράγραφο 2, του άρθρου 29, του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, εισπράττεται και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως ορίζεται στον ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθμ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια με τη χρήση Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ως προς την υποχρέωση καταβολής της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τον έλεγχο καταβολής και την επιβολή προσθέτων τελών εκπρόθεσμης καταβολής, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων επιβολής εισφορών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την αναζήτηση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του Α.Ν. 1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.

Επίσης, προβλέπεται ότι η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου (κλάδων: κύριας σύνταξης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.:6,67%, Ε.Τ.Ε.Α. τέως Ε.Τ.Ε.Α.Μ.:3%, Ασθένειας σε είδος:2,15% και σε χρήμα:0,40% συνολικού ποσοστού - από 1/7/2014 - 12,22%) βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους, εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της κατά το άρθρο 26 του Α.Ν. 1846/1951 οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του νόμου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.

Ως γνωστόν, με την από 30.7.2013 «Σύμβαση Παραχώρησης του Αποκλειστικού Δικαιώματος Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων» μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και της «Ελληνικά Λαχεία - Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων», η οποία κυρώθηκε με το Ν.4183/2013, από 1-5-2014 ο Παραχωρησιούχος που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ».

Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ΙΓ' Κεφαλαίου (άρθρα 90 - 95) του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ως ακολούθως:

Άρθρο 90 «Ασφαλιζόμενα πρόσωπα - Καλυπτόμενοι κίνδυνοι»

1. Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους περιλαμβανομένους στα επόμενα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου όρους, πάντες οι πιστοποιημένοι - ασκούντες, κατά κύρια απασχόληση, το επάγγελμα του πωλητού Λαϊκού Λαχείου, εφόσον αποτελούν μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του παρόντος.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλιση καλύπτει άπαντες τους κλάδους ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

3. Για την ασφάλιση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσώπων εφαρμόζονται επικουρικώς στο βαθμό που δεν αντιτίθενται προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου οι διατάξεις του Πρώτου Μέρους του παρόντος Κανονισμού (άρθρα 1 έως 30).

Άρθρο 91 « Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί»

1. Η ασφάλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 90 προσώπων πραγματοποιείται μέσω των σε εφαρμογή του άρθρου 26 του ΑΝ1846/1951 συνιστώμενων ασφαλιστικών συνεταιρισμών, οι οποίοι επέχουν έναντι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ευθύνη εργοδότη κατά το άρθρο 8, παρ.5, περίπτωση δ', του ίδιου νόμου.

2. Οι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί των πωλητών Λαϊκού Λαχείου διέπονται από τις σχετικές με την λειτουργία τους κείμενες διατάξεις, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 92 « Εγγραφή σε Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό - Διαγραφή από αυτόν»

1. Δικαίωμα εγγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό έχει κάθε πιστοποιημένος ασκών κατά κύρια απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού Λαχείου, εφόσον, πλην των από των διατάξεων της περί συνεταιρισμών νομοθεσίας οριζομένων γενικών προϋποθέσεων, πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχει συμπληρώσει ετήσια τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλματος.
β) Στερείται επαγγελματικής στέγης.
γ) Δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.1846/51.
δ) Δεν υπάγεται στην ασφάλιση έτερου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

Η ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού είναι προσωποπαγής.

2. Πωλητής Λαϊκού Λαχείου εγγεγραμμένος ως μέλος ασφαλιστικού συνεταιρισμού διαγράφεται υποχρεωτικά από αυτόν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται από την περί συνεταιρισμών νομοθεσία, και εφόσον:

α) Δεν ασκεί για τρεις τουλάχιστον μήνες κατά κύρια απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού Λαχείου, χωρίς να συντρέχει λόγος αναστολής της ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του παρόντος. Νέα έγγραφή στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση ενός έτους από τη διαγραφή του και εφόσον ασκήσει εκ νέου επί εξάμηνο τουλάχιστον κατά κύρια απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού Λαχείου.

β) Καθυστερήσει την εκπλήρωση των προς τον ασφαλιστικό συνεταιρισμό υποχρεώσεών του που αφορούν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και προσθέτων τελών για χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών, χωρίς να συντρέχει λόγος της αναστολής ή διακοπής της ασφαλίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του παρόντος.

Νέα εγγραφή στον συνεταιρισμό και συνέχιση της ασφαλίσεως επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον καταβληθούν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., για το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή από τον ασφαλιστικό συνεταιρισμό.

3. Περί της συνδρομής των κατά το παρόν Κεφάλαιο προϋποθέσεων εγγραφής πωλητών Λαϊκού Λαχείου στον συνεταιρισμό ή διαγραφής από αυτόν αποφαίνεται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου απασχόλησης του πωλητή Λαϊκού Λαχείου, μετά από γνώμη Επιτροπής αποτελούμενης από τον προϊστάμενο Εσόδων του Υποκαταστήματος ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο αυτής, ενός εκπροσώπου των ασφαλισμένων οριζομένου μετά του αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και ενός εκπροσώπου του εκάστοτε Παραχωρησιούχου, που ορίζεται από αυτόν μετά του αναπληρωτή του. Η απόφαση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος είναι υποχρεωτική και κατ' αυτής επιτρέπεται η άσκηση των κατά νόμο ενδίκων μέσων.

4. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ορίζονται τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 93 «Εισφορές - Εργοδότης»

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κατά το παρόν Κεφάλαιο ασφάλιση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. συνίσταται σε:

α) ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, και
β) εισφορές των ασφαλισμένων, για κάθε ημέρα εργασίας, που αντιστοιχούν στην εισφορά ασφαλισμένου της αντίστοιχης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 25 του Α.Ν. 1846/1951 και ισχύουν, στην οποία εμπίπτει το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και καταβάλλονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι μεν από το στοιχείο α' από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο, οι δε από το στοιχείο β' από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

2. Ο εκάστοτε Παραχωρησιούχος, που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων που διεξάγονται επίγεια με τη χρήση Λαχνών, υποχρεούται να παρακρατεί και να καταβάλλει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω του λογιστηρίου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το αντίστοιχο ποσό.
Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ως προς την υποχρέωση καταβολής της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τον έλεγχο καταβολής και την επιβολή προσθέτων τελών εκπρόθεσμης καταβολής, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων επιβολής εισφορών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την αναζήτηση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του Α.Ν. 1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο από τον Παραχωρησιούχο ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου δεν επαρκεί για να καλύψει το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς επί του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης στην οποία εμπίπτει, κάθε φορά, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το σύνολο των ασφαλιζόμενων μέσω του παρόντος Κανονισμού προσώπων, η διαφορά που προκύπτει καλύπτεται από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο μέχρι τέλους του επόμενου της κοινοποίησης σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, μήνα.

3. Οι Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών υποχρεούνται να εισπράττουν από τους ασφαλισμένους - μέλη τους και να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., εντός της από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας αυτού προβλεπόμενης προθεσμίας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου και αφορά την ασφαλιστική του τακτοποίηση για την χρονική περίοδο απασχόλησης του προηγούμενου μήνα.

Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της οριζόμενης προθεσμίας (άρθρο 26 του Α.Ν. 1846/1951) συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 27 του Α.Ν. 1846/1951) κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.

Επιπλέον, οι Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) :179, ήτοι ασφάλιση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου στους κλάδους Ασθένειας σε είδος και χρήμα, Κύριας σύνταξης και Ε.Τ.Ε.Α. (τέως Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Η μη υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων εντός της κατά το νόμο οριζόμενων προθεσμιών συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.

Άρθρο 94 «Ημέρες εργασίας - Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις»

1. Με απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και ισχύει για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος αυτό, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται κατά το παρόν Κεφάλαιο κατατάσσονται για τον υπολογισμό των χορηγούμενων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παροχών σε μία από τις ασφαλιστικές κλάσεις του άρθρου 37 παρ.1 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 της από 4/2/1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 321/1976 και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.1902/1990, όπως αυτές ισχύουν, με βάση το συνολικό ποσό των εισφορών που εισπράχθηκε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από αυτό για το οποίο γίνεται η κατάταξη, ήτοι του 12μήνου που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και λήγει την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους αυτού.

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της κατά τα ανωτέρω κλάσης κατάταξης - όπως διαμορφώνεται με το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του Ι.Κ. Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και από την ίδια ημερομηνία - λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των χορηγούμενων από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. παροχών, εφόσον η χρονική περίοδος ισχύος της κλάσης εμπίπτει στο κρίσιμο χρόνο που οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών (άρθρο 13, παρ.2 του Ν.1976/1991).

2. Οι ασφαλισμένοι λογίζεται ότι πραγματοποιούν 25 Η.Ε. τον μήνα, εκτός εάν προκύπτει μικρότερος αριθμός ημερών λόγω αναστολής ή διακοπής της ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του παρόντος Κανονισμού Ασφάλισης.

Άρθρο 95 «Αναστολή και διακοπή της ασφάλισης»

1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ασφάλιση αναστέλλεται, εφόσον το ασφαλιζόμενο πρόσωπο:

α) Επιδοτείται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λόγω ασθένειας.
β) Στερηθεί της δυνατότητας εργασίας για οποιονδήποτε λόγο.

2. Η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση διακόπτεται εφόσον:

α) Το ασφαλιζόμενο πρόσωπο διαγράφει από τον Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό
β) Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος υπόχρεος για την καταβολή της εργατικής εισφοράς Συνεταιρισμός καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών. Η διακοπή της ασφάλισης άρχεται από την επομένη της τελευταίας ημέρας για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές. Στην περίπτωση αυτή νέα υπαγωγή των μελών του Συνεταιρισμού στην ασφάλιση του Ι.Κ. Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο εφόσον εκπληρωθούν οι για τον ενδιάμεσο χρόνο υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα που απορρέουν από το παρόν Κεφάλαιο. Όμως, οι αντίστοιχες στην εκπρόθεσμη καταβολή ημέρες εργασίας συνυπολογίζονται για την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών μόνο εφόσον η διακοπή της ασφάλισης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Άρθρο 95 Α
Ο τρόπος ασφάλισης των υπακτέων στο παρόν Κεφάλαιο ισχύει από 1η Μαΐου 2014.

Για την αναδρομική ασφάλιση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου, από την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι και τον επόμενο της δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης μήνα, δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. κ.λ.π. και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών, εφόσον οι Α.Π.Δ. και οι αναλογούσες στο διάστημα αυτό εισφορές υποβληθούν και καταβληθούν αντίστοιχα μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έτους δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, οι υποβληθείσες μέχρι 31/1/2017 Α.Π.Δ. και καταβληθείσες μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται εμπρόθεσμες.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven