Αριθ. πρωτ.: 2/94847/0026/ 2016 Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους

Αριθ. πρωτ.: 2/94847/0026/ 2016 Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: 2/94847/0026
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' και Γ'

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 69 87 704, 729
FAX: 210 69 87 730

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».


ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας αριθ. 2/91374/0026/25.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΝΙΘΗ-ΖΙΗ)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και με σκοπό την ομαλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και την αποφυγή ακυρώσεων χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ), για τα οποία έχει προηγηθεί έκδοση γραμματίου είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Όλα τα σχετικά αιτήματα συμψηφισμών θα πρέπει να αποσταλούν προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι και την 20η.12.2016, δεδομένου ότι ο υπολειπόμενος χρόνος για την εκτέλεσή τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

2. Εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις πληρωμής δαπανών θα αντιμετωπίζονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

3. Εφιστούμε την προσοχή για την άμεση εξόφληση των ΧΕ μετά την λήψη απάντησης περί διενέργειας σχετικού συμψηφισμού, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση γραμματίων είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ συνεπάγεται την δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία ΝιφόρουΠηγή: Taxheaven