Ε.Τ.Α.Α. αριθμ. πρωτ.: 156861/ 2016 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Ε.Τ.Α.Α. αριθμ. πρωτ.: 156861/ 2016 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Αθήνα : 7/12/2016
Αριθμ. Πρωτ.:156861

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α
ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 «Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών … Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών …), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31/12/2016, εξαιρούμενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ καθώς και του κλάδου μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από 1/1/2016».

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 44 του Ν4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης με την εγκύκλιο αριθ. πρωτ.:Φ.10070/οικ. 23637/977/8.8.2016 ορίζεται ότι «Στην περίπτωση κατά την οποία οι συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική) και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο … ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των συντάξεων που λαμβάνουν καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών των μισθωτών ή το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολουμένους επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που υπάγονται έως 31/12/2016 ή επί του ασφαλιστέου εισοδήματος τους από 1/1/2017 και εφεξής».

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Β’ εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/1999, όπως ισχύει.

Οι εισφορές κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής, παρέχονται από το ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου (ελευθέρως ασκούντων) το οποίο είναι διαθέσιμο από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα μας, στην ιστοσελίδα www.tsay.gr.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΥ, εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Τομέων υγειονομικών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.tsay.gr και εκτυπώνουν το ατομικό τους ειδοποιητήριο, μέσω της διαδρομής «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου». Μέσω της ίδιας διαδρομής δίνεται η επιλογή ενημέρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου του ασφαλισμένου για τυχόν ελλείψεις, μεταβολές κλπ.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι ήδη εκδοθέντες κωδικοί πρόσβασης

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρονται στα ατομικά ειδοποιητήρια έχει προκύψει από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων, η επικαιροποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι και του έλεγχου των ΤΥ. Στις περιπτώσεις όμως, που τα στοιχεία αυτά είναι ελλειπή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να μην είναι ορθός λόγω μη επικαιροποίησης των φακέλων των ασφαλισμένων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην διαδρομή «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στο τμήμα Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ-ΤΥ ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΥ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και κατόπιν να εκδοθεί νέο ατομικό ειδοποιητήριο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων εξαμήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Εσόδων των Τομέων Υγειονομικών (κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες) ή να επικοινωνήσετε μέσω τηλεομοιότυπου (fax), προκειμένου να υπολογιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης του ΕΤΑΑ-ΤΥ. (Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ αναγράφονται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης).

Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τραπεζικής συναλλαγής (Ν3863/2010 όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου.

Προσοχή:

1. Το ειδοποιητήριο είναι ατομικό. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Κάθε ειδοποιητήριο αναφέρει συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, το ειδοποιητήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών.

2. Οι καταβολές σας καταγράφονται στα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας φακέλου κι ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών για την αναγραφή των πληρωμών σας στο ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές του Β’ εξαμήνου 2016 είναι οι ίδιες με εκείνες του προηγούμενου εξαμήνου σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 όπως ισχύουν, έχουν επιβληθεί οι εξής εισφορές :

1.Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί, ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης, 4,51 € για τον Κλάδο Υγείας, 2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν4387/2016 και της εγκυκλίου αριθ. πρωτ. Φ.10070/οικ. 23637/977/8.8.2016 από 1/7/2016 θα πρέπει να καταβάλλουν και την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως ή 295,26€/εξάμηνο).

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων δεν θα καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος μονοσυνταξιούχου. {Για τις λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Π.Α.: Από 1/7/2015 η εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ καθώς και η διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. (Συνολικά: 186,90€) θα παρακρατούνται από τις συνταγές και θα αποδίδονται στο Ταμείο από τον ΕΟΠΥΥ.

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι:

1.Όσοι φαρμακοποιοί είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων δεν θα καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος μονοσυνταξιούχου.

2. Για τους μήνες όπου ενώ συνεχίζεται ο ασφαλιστικός δεσμός και δεν εκτελέστηκαν συνταγές (απεργίας, πρόσκαιρου κλεισίματος, κλπ), δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί, θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Περιφερειακά γραφεία ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής και να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν την εισφορά.

3. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των Ν.Α (δηλ. όσων έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά) και έχουν συμπληρώσει από 1/7/2011 3έτη ασφάλισης μετατάσσονται στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011. Προϋπόθεση είναι μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/2004, αρ.18, του Ν.3996/2011 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , κενό διάστημα ασφάλισης λιγότερο των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 όπως ισχύουν, έχει επιβληθεί από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.

Επομένως, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, με το ειδοποιητήριο που θα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα, θα καταβάλουν τις εισφορές Α’ εξαμήνου 2016 με το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας όπως είχαν ενταχθεί μέχρι 31/12/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι διαφορές από 1/7/2011 έως 30/6/2012 σε όσους υγειονομικούς άλλαξαν ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι διαφορές θα εισπράττονται με δόσεις σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 88/19.4.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Υγειονομικών. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο www.tsay.gr με το αριθ. πρωτ. 59105/10.5.2016 της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Όσοι υγειονομικοί (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί) Νέοι Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ήδη επιλέξει (Ν.2084/1992) ανώτερη της 1ης, της 2ης ή της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν την αντίστοιχη εισφορά της κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω μετάταξη, εφόσον με την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας υπερκαλύπτουν τις υποχρεωτικές (από 1/7/2011) εισφορές τριετιών.

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων δεν θα καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος μονοσυνταξιούχου. {Για τις λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Ν.Α.: Από 1/7/2015 θα παρακρατούνται από τις συνταγές και θα αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ η εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ καθώς και οι εισφορές ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχετε μεταταγεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Οι νέοι ασφαλισμένοι, που έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν4387/2016 και της εγκυκλίου αριθ. πρωτ. Φ.10070/οικ. 23637/977/8.8.2016 από 1/7/2016 θα πρέπει να καταβάλλουν και την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως ή 295,26€/εξάμηνο).

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι:

1.Οι φαρμακοποιοί είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων δεν θα καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€, όπως ίσχυε, διότι από 1/1/2016 καταργείται ο κλάδος μονοσυνταξιούχου.

2. Οι διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές αναδρομικά 1/7/11 – 31/12/14 θα εισπράττονται με δόσεις σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 88/19.4.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Υγειονομικών. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο www.tsay.gr με το αριθ. πρωτ.59105/10.5.2016 της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

3. Για τους μήνες όπου δεν εκτελέστηκαν συνταγές ενώ συνεχίζονταν ο ασφαλιστικός δεσμός (μήνες απεργίας, πρόσκαιρου κλεισίματος κλπ), δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής και να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

4. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση.

Για τους ΝΑ υγειονομικούς οι ασφαλιστικές εισφορές Α’ εξαμήνου 2016 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω :


Εκτός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ήτοι 60,00 € .

Πηγή: Taxheaven