Αρ. πρωτ.: Φ15/οικ. 129941/1502/ 2016 Εγκύκλιος περί την έκδοση αδειών λειτουργίας αποθηκών φαρμάκων

Αρ. πρωτ.: Φ15/οικ. 129941/1502/ 2016 Εγκύκλιος περί την έκδοση αδειών λειτουργίας αποθηκών φαρμάκων

Αθήνα, 7-12 -2016
Αρ. Πρωτ. Φ15/ οικ.129941/1502

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

Θέμα: Εγκύκλιος περί την έκδοση αδειών λειτουργίας αποθηκών φαρμάκων

Mε δεδομένες τις διατάξεις του Ν.Δ.96/1973 (ΦΕΚ 172A) περί της «εμπορίας και εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» και ιδίως του άρθρου 7, της υπ. αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (ΦΕΚ 1049 Β) ΚΥΑ όπως αυτή ισχύει, και ιδίως των άρθρων 103-104 του μέρους VII, καθώς και του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) ως ισχύει και ιδίως τoυ άρθρου 17, παρ. 4 και παρ.14 , σας ενημερώνουμε ότι:

Aναφορικά με τις αποθήκες φαρμάκων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/2011 και δεν βρίσκονται στον ίδιο εργοστασιακό χώρο με την παραγωγική μονάδα φαρμάκων, την αρμοδιότητα για την τήρηση των διαδικασιών αδειοδότησης που προβλέπονται στο Ν.3982/2011, έχουν οι Δ/νσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Ευστράτιος Ζαφείρης

Πηγή: Taxheaven