Αριθμ. 7428/1829/ 2016 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΑΕΣΥΜ)»

Αριθμ. 7428/1829/ 2016 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΑΕΣΥΜ)»

Αριθμ. 7428/1829

(ΦΕΚ Β' 3925/07-12-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα τα Άρθρα 28, 51 και 57.

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 12.

4. Το Π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», και ιδίως το άρθρο 2, παρ. (2) αυτού.

5. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τα σημεία (2) και (17) για το διορισμό του Δ. Παπαδημητρίου στη θέση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Α. Χαρίτση στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ. Υ197 απόφαση του πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β' 3722/17-11-2016) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση.

7. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22-6-2015 (Β' 1248) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

8. Την αριθμ. C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.

11. Τον «Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013- το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

15. Το καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής 2016/C 276/01 για την επιλογή φορέων που υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα.

16. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

17. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της Ένωσης και ότι για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύνανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.

18. Την με Α.Π 126829 / ΕΥΘΥ 1217 (ΦΕΚ Β' 2784/ 21-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύει.

19. Το Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17-2-2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

20. Την υπ' αριθμ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/ Β /28-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-9-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β').

21. Την υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822/Β'/24-8-2015) υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως αυτή ισχύει.

22. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.

23. Την από 24-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη πράξη: «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)», τα κριτήρια επιλογής πράξης και τη μεθοδολογία αξιολόγησης.

24. Την θετική εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την ένταξη της πράξης και ειδικότερα σχετικά με την επιλογή φορέα εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) που αποτελεί μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δύναται να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38, παρ. 4, σημείο (β)(ι) του Καν. 1303/2013.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 200.000.000 €, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»


1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του Ν. 4314/2014, Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΑΕΣΥΜ)», εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εφεξής ΕΤαΕ.

2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, μέσω επενδύσεων σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private Equity Funds), σε συνεργασία και με τη συνεπένδυση από επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, επιδιώκεται η ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων με έμφαση στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους.

3. Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ και ειδικότερα με:
• τον Ειδικό στόχο 1.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b: Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)
• τον Ειδικό στόχο 1.3 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
• τον Ειδικό στόχο 1.4 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

4. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες επιχειρηματικά κεφάλαια υπό την μορφή ιδίων κεφαλαίων ή/και οιονεί ιδίων κεφαλαίων για την επίτευξη των στόχων του. Για την επιλογή των κατάλληλων Χρηματοδοτικών Μέσων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό.

5. Κατά την επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

6. Το Ταμείο, δύναται επίσης να συμμετέχει σε επενδυτικές πλατφόρμες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΕ 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας για τη επίτευξη της βέλτιστης δυνατής μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων.

Άρθρο 2
Πόροι του Ταμείου


1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς το ΕΤαΕ., πόρων ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013.

2. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ). Οι πόροι συνεισφέρονται δυνάμει σχετικής απόφασης ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» στο ΕΠΑΝΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ. 7 του 1303/2013.

3. Οι πόροι του Ταμείου κατανέμονται, αρχικά, στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας ως εξής:

Κατηγορία Περιφερειών

Αρχική κατανομή

πόρων (Δημόσια Δαπάνη)

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

80.000.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

24.600.000

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)

83.400.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)

5.400.000


Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

6.600.000

200.000.000


Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε νεώτερες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.

4. Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑΝΕΚ προϋποθέτει την υιοθέτηση στήριξης δράσεων και τελικών αποδεκτών που είναι συνεπείς με τους στόχους του ΕΠ.

5. Το ανωτέρω ποσό πιστώνεται τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό καταπιστευματικό λογαριασμό είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ' ονόματι του ΕΤαΕ και για λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

6. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών Μέσων, καθορίζονται από τα άρθρα 43-45 του 1303/2013 και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 3
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου


1. Στο ΕΤαΕ ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα φορέα εφαρμογής Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38, παρ. 4, σημείο β (i) του Καν. 1303/2013. Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Καν. 1303/2013, το ΕΤαΕ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος της σχετικής πράξης του άρθρου 2, παρ. 2 της παρούσης.

2. Το ΕΤαΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως φορέας εφαρμογής του Ταμείου τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις του με τους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Το ΕΤαΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, αναθέτει μέρος της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων του Ταμείου σε Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) και εγγυάται, υπό την ευθύνη του, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 140, παρ. 1, 2 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι ΕΧΟ επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, βάσει του εσωτερικού κανονισμού του ΕΤαΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας. Το ΕΤαΕ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που του ανατίθενται με την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

4. Το ΕΤαΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο Άρθρο 6 και Άρθρο 7 (3) του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014 και όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Συμφωνία χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος


1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής των καθηκόντων διαχείρισης που αναθέτει στο ΕΤαΕ, συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων του ΕΤαΕ, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έχοντας την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.

2. Η ΕΥΔΕΠΑνΕΚ εξουσιοδοτεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή να διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις για την πράξη κατά την έννοια του άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013.

3. Η Αρχή Ελέγχου εξουσιοδοτεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους για την πράξη. Η Αρχή Ελέγχου συντάσσει τη γνώμη λογιστικού ελέγχου βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει η εντολοδόχος επιχείρηση.

4. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων / επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία είτε σε επίπεδο ΕΧΟ, είτε και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, βάσει του κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης του Ταμείου, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ εφαρμόζει δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 του Καν. 480/2014.

5. Η ΕΥΔΕΠΑνΕΚ συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ σε όλα τα στάδια εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων του Ταμείου προς διασφάλιση της συμβατότητας με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Ανωτάτου Συμβουλίου


1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο.

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
β) τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,
γ) την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ,
δ) εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ε) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου συμμετέχουν έως δύο στελέχη του ΕΤαΕ, ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που συμμετέχουν στη σύνθεση του Ανώτατου Συμβουλίου,
• ένας εκπρόσωπος της ΕΤΕΑΝ/ΤΑΝΕΟ
• έως δύο στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης.
Τη γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου αναλαμβάνει το ΕΤαΕ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου καθορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσης και στο σχετικό παράρτημα αυτής.

Άρθρο 6
Δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης


1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στο ΕΤαΕ αμοιβές διαχείρισης, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις και τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Καν. 480/2014 ενώ η μέθοδος υπολογισμού αυτών περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2. Η πληρωμή του αμοιβών διαχείρισης του ΕΤαΕ γίνεται από το κεφάλαιο του Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του ΕΤαΕ, καταβάλλονται με τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

4. Το ΕΤαΕ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 7
Χρηματοδοτικά Μέσα και Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί


1. Το ΕΤαΕ, στη βάση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου η οποία θα περιλαμβάνεται ως παράρτημα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει το Ανώτατο Συμβούλιο αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα που θα περιληφθούν στο Ταμείο. Η επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων και η εξειδίκευση αυτών σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες, υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ (όσον αφορά τους πόρους αυτού) καθώς και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των διατιθέμενων πόρων.

2. Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα Χρηματοδοτικά Μέσα (Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί) ως φορείς υλοποίησης, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων συμφερόντων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του Καν. 480/2014 και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.

3. Το ΕΤαΕ προτείνει στο Ανώτατο Συμβούλιο τις προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ που θα υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Μέσα και τα σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.

4. Οι ΕΧΟ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου όπως αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες.

5. Οι ΕΧΟ υποχρεούται να αποδέχονται όλες τις επαληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης υπό τους ορισμούς του άρθρου 9, παρ. 3 του Καν. 480/2014.

Άρθρο 8
Συμφωνία Χρηματοδότησης


1. Σε συνέχεια της παρούσας απόφασης πρόκειται να συναφθεί Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 38, παρ. 7 του ΕΚ 1303/2013, μεταξύ των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής (ήτοι του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης) και του Οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι του ΕΤαΕ.

2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

Άρθρο 9
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών


1. Η χρηματοδότηση της πράξης του άρθρου 2, παρ. 2, μετά την σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠΑΝΕΚ και την εγγραφή αυτής στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνεται τμηματικά με μεταφορά των πιστώσεων στο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο είτε απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα επιλεγεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της ΣΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

3. Η διαδικασία της σταδιακής μεταφοράς των πιστώσεων στο Ταμείο ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

4. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η εμφάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αντιγράφου της εντολής των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση των οικείων πράξεων δημοσίων επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στο λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Διαδρομή ελέγχου


1. Το ΕΤαΕ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου του άρθρου 1 της παρούσας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 38, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013.

2. Οι ΕΧΟ, οι οποίοι θα υλοποιούν Χρηματοδοτικά Μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3. Οι φορείς εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων (ΕΤαΕ και ΕΧΟ) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου και ότι άλλο ορίζεται στο Άρθρο 9, παρ. 1 (δ) και (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, περί διαθεσιμότητας των εγγράφων και υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις, καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4. Οι Τελικοί Αποδέκτες θα διατηρήσουν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το Χρηματοδοτικό Μέσο για όσο προσδιορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί βάσει των οποίων δόθηκε η ενίσχυση.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven