Αριθμ. οικ. 56914/1033/8.12.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» (Β'3888)

Αριθμ. οικ. 56914/1033/8.12.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» (Β'3888)

Αριθμ. οικ.56914/1033

(ΦΕΚ Β' 3942/8-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (α' 29).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 194).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α' 166).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 172).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α'180).

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 (Α' 20).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

18. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

19. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ56/21.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β'2281).

20. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β'3888) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

21. Την υπ' αριθμ. 3065/22.11.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στην υπ' αριθμ. 67/22.11.2016 συνεδρίαση και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 92411/23.11.2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

22. Το υπ' αριθμ. 52510/81/15.11.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων.

23. Την υπ' αριθμ. οικ. 54895/2009/25.11.2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

24. Την υπ. αριθμ. 92375/23.11.2016 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας τροποποίησης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, πέραν από αυτή που έχει προβλεφθεί στην υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β'3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β'3888) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά Ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Ειδικότερα, τα κριτήρια της παρ. 2 μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ* (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60) 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ 30
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 ευρώ 25
α) Ατομικό 5.001,00 - 8.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00 ευρώ 20
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 16.001,00 -26.000,00 ευρώ 10
α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω 0
ΗΛΙΚΙΑ 18-29 15
30-44 30
45 και άνω 45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 10
ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΤΕΚΝΟΥ/ΝΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10 (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 15
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) 20

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας, που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που καταρτίζει ο ΟΑΕΔ, η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β'3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πηγή: Taxheaven