Αριθμ. 2062/132509/ 2016 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεται

Αριθμ. 2062/132509/ 2016 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεται

Αριθμ. 2062/132509

(ΦΕΚ Β' 3938/7-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 19 παρ. 2, του άρθρου 20 παρ. 5 και του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 4384/2016, «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 78),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται:

α) η μορφή, το περιεχόμενο και η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών μορφών (στο εξής Μητρώο) του άρθρου 19 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78), το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το άρθρο 2 του Ν. 4015/2011 (Α' 210), και συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4384/2016,

β) ο τύπος, το ακριβές περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων της πρώτης καταχώρισης στο Μητρώο, που υποβάλλουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (στο εξής ΑΣ), οι Κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (στο εξής ΚΑΣ) και οι Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του Ν. 4384/2016, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 33 του Ν. 4384/2016, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί (ΑνΣ) και οι Ενώσεις τους (ΕΑνΣ) του άρθρου 47 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α' 149) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 50 παρ. 1 περίπτωση β) του Ν. 4384/2016 και το ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης του άρθρου 39 του Ν. 4384/2016,

γ) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στις ανωτέρω αιτήσεις της περ. β καθώς και στις τακτικές ετήσιες δηλώσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αυτών στο Μητρώο,

δ) η αξιολόγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών ετήσιων δηλώσεων των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ,

ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.

Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου


1. Το Μητρώο αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται με μοναδικό αριθμό σε αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4384/2016, οι Γυναικείοι ΑΣ του άρθρου 2, οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ του άρθρου 31, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 33, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους του άρθρου 50 παρ. 1 περίπτωση β). Στο Μητρώο καταχωρίζεται και το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του άρθρου 39 του Ν. 4384/2016. Στο Μητρώο δεν εγγράφονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις αυτών, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Δασοκτημόνων του Α.Ν. 1627.

2. Ο Αριθμός Μητρώου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαρτίζεται από εφτά (7) ψηφία, τα οποία κατά σειρά υποδηλώνουν τα μεν τέσσερα (4) πρώτα την έδρα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει, τα δε επόμενα τρία (3) ψηφία τον αύξοντα αριθμό εγγραφής των συλλογικών μορφών της παρ. 1 στην Περιφερειακή Ενότητα.

3. α) Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων του άρθρου 2 του Ν. 4015/2011, συνεχίζουν να τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών μορφών.

β) Οι ΚΕΣΕ, οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παρ. 4 περ. α) και β) και παρ. 5 του Ν. 4384/2016, και έχουν μετατραπεί ή θα μετατραπούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εγγράφονται στο Μητρώο ως ΑΣ, ΚΕΑΣ, ΚΑΣ (για τις ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ) και ΑΕΣ (για τις ΣΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας.

δ) Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α' 149) που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4384/2016, καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ΑνΣ και ΕΑνΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

ε) Το περιεχόμενο του Μητρώου για κάθε κατηγορία αγροτικών συνεταιρισμών και συλλογικών μορφών των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου ομαδοποιείται στις ενότητες Γενικών Στοιχείων, Νομικοδιοικητικών Στοιχείων, Οικονομικών Στοιχείων, Δραστηριοτήτων και Παρατηρήσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

4. Η μορφή και το περιεχόμενο των ενοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου διαμορφώνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων των αιτήσεων εγγραφής που καθορίζεται στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

5. Οι ΑΕΣ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του Ν. 4384/2016 εγγράφονται στο Μητρώο με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας. Οι ΑΕΣ λαμβάνουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο από την αρμόδια αρχή για να είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων, απαλλαγών και κινήτρων που ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 4384/2016.

Άρθρο 3
Τήρηση του Μητρώου

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρμόδια αρχή, μεριμνά για την οργάνωση, τήρηση, λειτουργία και την ετήσια επικαιροποίηση του Μητρώου, αξιολογούσα κατ' έτος τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ σύμφωνα με τον νόμο και εποπτεύει την σύννομη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4384/2016.
Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο οι ΑΣ, οι ΚΑΣ, οι ΚΕΑΣ υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής ΥπΑΑΤ), αίτηση εγγραφής, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας. Οι ΑΕΣ και το Ταμείο υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου Παραρτήματος στο άρθρο 8 της παρούσας.

2. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

3. Το Μητρώο για τους ΑΣ, Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑΕΣ δημοσιοποιεί τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και τα στοιχεία του ταμείου συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

4. Το Μητρώο ενημερώνεται με την υποβολή της αίτησης πρώτης εγγραφής, καθώς και με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις. Για κάθε μεταβολή, που επέρχεται, επικαιροποιείται το Μητρώο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και οριστικοποιείται τον Δεκέμβριο. Η ενημέρωση του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΥπΑΑΤ.

Άρθρο 4
Διαδικασία καταχώρισης ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους, ΑΕΣ και Ταμείου στο Μητρώο


1. Για την καταχώριση στο Μητρώο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4384/2016, οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκριση του καταστατικού τους στο Ειρηνοδικείο της έδρας τους. Οι ΑΕΣ μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Το περιεχόμενο της αίτησης πρώτης εγγραφής για τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ, περιγράφεται στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Στην αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ, ΚΑΣ και ΚΕΑΣ, συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4384/2016 αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:
α) αντίγραφο του καταστατικού τους, προσαρμοσμένο στην ισχύουσα νομοθεσία και βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου Ειρηνοδικείου.
β) κατάσταση των ιδρυτικών μελών του ΑΣ με το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ τους ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους (όταν μέλη είναι νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών και βεβαίωση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της συνεταιρικής μερίδας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4384/2016. Η καταβολή θα βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο ευθύνεται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως.
γ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών που περιγράφει τις δραστηριότητές τους σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστούν, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να αναλάβουν για την υλοποίησή τους.

4. α) Με τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι ως άνω αγροτικοί συνεταιρισμοί και μορφές αγροτικής συλλογικής οργάνωσης λαμβάνουν άμεσα αριθμό πρωτοκόλλου.
β) Μετά την επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ και με βάση την πληρότητά τους, παρέχεται στους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ Αριθμός Μητρώου και αποδίδεται από την αρμόδια αρχή, όταν ζητείται, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ σε κάθε συναλλαγή τους καθώς και στον ιστότοπό τους, εφόσον διαθέτουν, υποχρεούνται να αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου.

5. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν την ως άνω βεβαίωση.

6. Ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε ένα (1) μήνα από την απόδοση ΑΦΜ να υποβάλει στο Μητρώο τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για την αναγραφή του στο Μητρώο.

7. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσα σε ένα (1) μήνα στο Μητρώο πρακτικό των αρχαιρεσιών και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων.

8. Οι ΑΕΣ υποβάλλουν στο Μητρώο στοιχεία επικοινωνίας, νομικοδιοικητικά έγγραφα (καταστατικό, μετοχολόγιο, αριθμό μετοχών κάθε μέλους μετόχου, πρακτικά πρόσφατων αρχαιρεσιών και κατανομής αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου), ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οικονομικοδιαχειριστικούς ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας. Τυχόν μεταβολές των ως άνω στοιχείων επικαιροποιούνται.

9. Το Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης με απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής εγγράφεται στο Μητρώο και υποβάλλει το καταστατικό του, στοιχεία της διαχειριστικής επιτροπής και ετήσιο απολογισμό έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσης.

Άρθρο 5
Τακτικές ετήσιες δηλώσεις - κριτήρια αξιολόγησης των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ


1. Η επικαιροποίηση του Μητρώου πραγματοποιείται ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται από τους υπόχρεους εντός της προθεσμίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επωνυμία, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου και γενικού διευθυντή ή διευθυντή, εφόσον ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ),
β) νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως καταστατικό με τις τελευταίες τροποποιήσεις, βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται, και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων, πρακτικό αρχαιρεσιών, στοιχεία οικονομικού ελεγκτή,
γ) αριθμό μελών, όπως προκύπτει από το βιβλίο Μητρώου Μελών και κατάσταση μελών με το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ τους ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους,
δ) ύψος συνεταιρικής μερίδας, βεβαίωση ότι έχει εξοφληθεί η συνεταιρική μερίδα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4384/2016. Η καταβολή θα βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο ευθύνεται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως,
ε) αντίγραφο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 4384/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγική δραστηριότητα του ΑΣ. Ο ελάχιστος κύκλος εργασιών για την αξιολόγηση τους πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από παραγωγική δραστηριότητα. Μόνο για τη χρήση 2016 και 2017 δεν απαιτείται ο άνω όρος,
στ) έκθεση οικονομικοδιαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 21 του Ν. 4384/2016,
ζ) δήλωση προέδρου ΔΣ ότι τα μέλη παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και προμηθεύονται τα εφόδιά τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4384/2016,
η) αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων (προέδρου ΔΣ και Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή) προς την μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εφόσον ο ΑΣ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ,
θ) βεβαίωση προέδρου ΔΣ ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) μηνών της θητείας τους, σεμινάρια της βασικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης που οργανώνονται με τη συνδρομή του ταμείου του άρθρου 39 του Ν. 4384/2016.
Τα στοιχεία α-δ υποβάλλονται στην τακτική ετήσια δήλωση εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές μετά την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο. Τα στοιχεία ε-η υποβάλλονται κάθε χρόνο στην τακτική ετήσια δήλωση των υπόχρεων. Το στοιχείο θ υποβάλλεται στην τακτική ετήσια δήλωση του 2018.

2. Με βάση την πληρότητα των στοιχείων των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, οι υπόχρεοι αξιολογούνται και διατηρούν τον αριθμό Μητρώου που έλαβαν κατά την πρώτη εγγραφή και λαμβάνουν μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια αρχή βεβαίωση Ενημερότητας Μητρώου.

Άρθρο 6
Διαγραφή από το Μητρώο

1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ διαγράφονται από το Μητρώο:
α) αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων,
β) αν ο κύκλος εργασιών της περ. ε της παρ.1 άρθρο 5 δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τριετίας τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται στα 10.000 ευρώ για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τους συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων, τους συνεταιρισμούς σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας καθώς και τους συνεταιρισμούς σε ορεινές περιοχές,
γ) αν λυθούν και εκκαθαριστούν,
δ) αν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους και δεν συμμορφωθούν, προς τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την εγγραφή υπόδειξη,
ε) οι ΑΕΣ διαγράφονται από το Μητρώο, όταν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ.
ζ) ΑΣ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ανενεργοί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4384/2016, ήτοι 26 Απριλίου 2016, εάν δεν εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 49 εντός της προβλεπόμενης σε αυτό προθεσμία διαγράφονται από το Μητρώο.

2. Η αρμόδια αρχή με πράξη της, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία του ΑΣ και του νόμιμου εκπροσώπου του και β) η περιγραφή της παράβασης, διαγράφει τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ.

3. Οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

4. Στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τακτικών ετήσιων δηλώσεων του άρθρου 5 της παρούσης, ή παραλείψουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Μητρώου, διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο με πράξη της αρμόδιας αρχής, για διάστημα έξι (6) μηνών. Οι ΑΕΣ διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου αν δεν εφαρμόζουν την διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4384/2016 και δεν επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Μητρώου. Η προσωρινή διαγραφή των υπόχρεων επιφέρει την μη χορήγηση βεβαίωσης Ενημερότητας, που συνεπιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος πρόσβασής τους σε οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 30 καθώς και την ένταξή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα ενώ παύουν να έχουν την φορολογική μεταχείριση του άρθρου 29 του Ν. 4384/2016. Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου διαγραφής, εντός του ως άνω οριζομένου διαστήματος, η αρμόδια αρχή με νέα πράξη της επανεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο. Αν δεν αρθεί ο λόγος διαγραφής εντός του ως άνω οριζομένου διαστήματος, η αρμόδια αρχή εκδίδει την πράξη διαγραφής της παρ. 2 και οι διαγραφόμενοι εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στην παρ 3.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Οι ΑΣ αν δεν τροποποιήσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4384/2016 μέχρι 26 Απριλίου 2017 διαγράφονται από το Μητρώο.

2. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Ν. 4015/2011 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δεν υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία εγγραφής τους.

Άρθρο 8
Παράρτημα


Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τρία (3) υποδείγματα αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση 1004/135291/29.10.2014 του Υπουργού ΑΑΤ (ΦΕΚ Β' 2918) καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven