Αρ. πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/ Α/ Φ1/οικ. 187480/ 2016 Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετ

Αρ. πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/ Α/ Φ1/οικ. 187480/ 2016 Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετ

Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480

(ΦΕΚ Β' 3955/09-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

2.    Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α'85).

3.    Τα Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4.    Το Ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης - διατάξεις για το νο-μικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 149) και ιδιαίτερα τα άρθρα 3,5 και 6.

5.    Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει.

6.    Το Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.    Το Ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει.

8.    Το Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύει.

9.    Το Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) -Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/30/ ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α' 70), όπως ισχύει.

10.    Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α' 107).

11.    Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 235), όπως ισχύει.

12.    Το Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94), όπως ισχύει.

13.    Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β' 104), όπως ισχύει.

14.    Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 103), όπως ισχύει.

15.    Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

16.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί


1. Ωριαία Απόκλιση Ενέργειας Σταθμού (ΩΑΕΣ): Η ωριαία απόκλιση της ποσότητας ενέργειας που τελικά παρήγαγε ο σταθμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (εγχύθηκε στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο), από την δηλούμενη ποσότητα έγχυσης (δηλαδή την ενταχθείσα ποσότητα) στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) του σταθμού αυτού, ανηγμένη στη συνέχεια στην εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού.

2.    Ωριαία Απόκλιση Ενέργειας Φο.Σ.Ε. (ΩΑΕΦ): Η ωριαία απόκλιση της ποσότητας ενέργειας που τελικά παρήγαγαν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από Φο.Σ.Ε. σε επίπεδο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και οι οποίοι ανήκουν στην ίδια ομάδα τεχνολογίας, σύμφωνα με τους πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας και η οποία απορροφήθηκε από το Διασυνδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (εγχύθηκε στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο), από την δηλούμενη ποσότητα έγχυσης (δηλαδή την ενταχθείσα ποσότητα) στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) των σταθμών αυτών, ανηγμένη στη συνέχεια στο άθροισμα της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών αυτών.

3.    Ακραίο Ωριαίο Όριο Ποσοστιαίας Απόκλισης (ΑΩ- ΟΠΑ): Το ωριαίο όριο ποσοστιαίας απόκλισης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης (δηλαδή της ενταχθείσας ποσότητας) στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) ανά ομάδα τεχνολογίας και εύρος εγκατεστημένης ισχύος σύμφωνα με τους πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας, η υπέρβαση του οποίου για ποσοστό ωρών υψηλότερο από το Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστό Ωρών οδηγεί σε μη καταβολή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά για τον μήνα εκκαθάρισης.

4.    Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστό Ωρών (ΑΜΠΩ): Το μηνιαίο ποσοστό ωρών ανά ομάδα τεχνολογίας και εύρος εγκατεστημένης ισχύος σύμφωνα με τους πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας, η υπέρβαση του οποίου στη βάση του ποσοστού ωρών για τις οποίες είχε δηλωθεί ποσότητα έγχυσης (δηλαδή για τις ώρες που είχε ενταχθεί ποσότητα) στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), και για τις οποίες προκύπτει υπέρβαση του Ακραίου Ωριαίου Ορίου Ποσοστιαίας Απόκλισης οδηγεί σε μη καταβολή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά για τον μήνα εκκαθάρισης.

Άρθρο 2
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


1.    Καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ει-δικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και οι Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Μ.Χ.Α.) που λαμβάνονται υπόψη κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4414/2016.

2.    Ρυθμίζονται και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης και το οποίο καταβάλλεται από το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.) στους κατόχους των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. ή στους Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4414/2016.

3.    Καθορίζεται η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους έχει καταβληθεί Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016.

4.    Καθορίζονται τα κριτήρια και οι περιορισμοί για τη χορήγηση καθώς και οι διαδικασίες για την καταβολή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 5 του Ν. 4414/2016.

Άρθρο 3
Υπολογισμός Ε.Τ.Α.


1.    Η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται ανά μήνα από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. με βάση την ωριαία Αξία της Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α στη Χονδρεμπορική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Η.Χ.Α).

2.    Η ωριαία Αξία της Ηλεκτρικής ενέργειας στη Χονδρεμπορική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Η.Χ.Α.) σε €/MWh, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ωριαία Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.), καθώς και την ωριαία τιμή των Μ.Χ.Α., κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης.

Ειδικότερα η Α.Η.Χ.Α. ανά ώρα h υπολογίζεται ανά τεχνολογία ως ακολούθως:

ΑΗΧΑτεχνολογίας ΑΠΕ, h= ΟΤΣh+ΜΧΑh (1)

όπου

MXAh: Η ωριαία τιμή των Μ.Χ.Α σε €/MWh (υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας)

3.    Η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. διαφοροποιείται μεταξύ των Σταθμών Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α και των Σταθμών Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής.

4.    Η Ε.Τ.Α. για τους Σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής υπολογίζεται ανά τεχνολογία λαμβάνοντας υπόψη την ωριαία απορροφόμενη από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια ανά τεχνολογία Σταθμών Α.Π.Ε., ανεξαρτήτως του καθεστώτος στήριξης που διέπει τη λειτουργία των Σταθμών αυτών.
Το μέγεθος της ωριαίας απορροφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τεχνολογία Σταθμών Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής προκύπτει από το άθροισμα της ωριαίας απορροφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας όλων των σταθμών της κάθε τεχνολογίας Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής για το μήνα που αφορά ο υπολογισμός της ΕΤΑ. Τα ανωτέρω μετρώνται ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό εκτιμώνται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή, συλλέγονται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) και διαβιβάζονται από αυτόν προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. εντός δέκα ημερών μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς της μηνιαίας εκκαθάρισης.
Η Ε.Τ.Α για τους Σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής υπολογίζεται μηνιαίως σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί: 
όπου

QΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ, ΤΕΧΝ, ΑΠΕ, h: η συνολικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της αντίστοιχης τεχνολογίας Σταθμών Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής που απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο την ώρα h.
n: το σύνολο των ωρών του μήνα που υπήρχε συμμετοχή της εκάστοτε τεχνολογίας σταθμών Α.Π.Ε στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
h: η ώρα στην οποία υπήρχε συμμετοχή της εκάστοτε τεχνολογίας σταθμών Α.Π.Ε στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
Κατά τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. για τους Σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, δε λαμβάνεται υπόψη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και προέρχεται από εγκαταστάσεις που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο χαμηλής τάσης και δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καθώς και από εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών.

5. Η Ε.Τ.Α για τους Σταθμούς Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί: 
όπου

n: το σύνολο των ωρών του μήνα που επιλύεται ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός.
h: η κάθε ώρα επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.
QΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το φορτίο συστήματος που, βάσει μετρήσεων, απορροφάται για κατανάλωση στο Δίκτυο και στο Σύστημα λαμβανομένων υπόψη και των απωλειών Συστήματος, για κάθε ώρα h

6. Ο υπολογισμός της Ε.Τ.Α. διενεργείται μηνιαίως από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα μηνιαία ενημερωτικά δελτία.

Άρθρο 4
Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς


1.    Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ως Μ.Χ.Α. καθορίζονται:
α) ως ΜΧΑ1, η τιμή σε €/MWh που προκύπτει από τη χρέωση της περίπτωσης αα της παρ. 3α του άρθρου 143 του N. 4001/2011 (Α'179) και η οποία εξειδικεύεται με αντίστοιχη μεθοδολογία στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτός ισχύει.
β) ως ΜΧΑ2, η τιμή σε €/MWh που προκύπτει από τη χρέωση της περίπτωσης ββ της παρ. 3α του άρθρου 143 του N. 4001/2011 (Α'179) και η οποία εξειδικεύεται με αντίστοιχη μεθοδολογία στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτός ισχύει.
γ) ως ΜΧΑν άλλοι Μ.Χ.Α. εφόσον αυτοί προβλέπονται και περιγράφονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.    Η ωριαία τιμή των Μ.Χ.Α. υπολογίζεται σε €/MWh, ως το άθροισμα
α) της ωριαίας τιμής του ΜΧΑ1,
β) της ωριαίας τιμής του ΜΧΑ2 και γ) της ωριαίας τιμής τυχών άλλων μηχανισμών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτοί προβλέπονται και περιγράφονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

MXAi= MXA1i + MXA2i + … + ΜΧΑνi (4)

Άρθρο 5
Προσδιορισμός Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης


1.    Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), το ποσό που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των συμβάσεων τους, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβαση που έχουν συνάψει, την Ε.Τ.Α που υπολογίστηκε για τον ίδιο κύκλο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του N. 4414/2016.

2.    Για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 5 του N. 4414/2016, η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, υπολογίζει την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγε ο κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και η οποία αντιστοιχεί σε ώρες που ο κάθε σταθμός συμμετείχε στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (Η.Ε.Π.) κατά Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής. Η ενέργεια του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται για κάθε ένα σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από το μηνιαίο σύνολο της ενέργειας που παρήγαγε ο κάθε σταθμός και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στη συνέχεια διαβιβάζεται από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. εντός δέκα ημερών μετά το πέρας του μηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης.

3. Ειδικότερα το ποσό που χρεοπιστώνεται, κατά τον μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης, σε κάθε κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α που έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

ΠΕΛΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ= (ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ – ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)Χ(QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ - QΑΠΟΡ,ΣΤΑΘΜΟΥΟΤΣ=0>2h) (5)

όπου

ΠΕΛΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ, το ποσό Λειτουργικής Ενίσχυσης σε € που εκκαθαρίζεται μηνιαίως στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. το οποίο λαμβάνει θετική τιμή όταν ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ>ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και αρνητική τιμή όταν ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ < ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ, η Τιμή Αναφοράς σε €/MWh που διέπει την εκάστοτε Σ.Ε.Δ.Π.
ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, η Ε.Τ.Α. της τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του σταθμού, η οποία υπολογίζεται μηνιαίως σε €/MWh σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.
QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ, η συνολική ενέργεια που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης.
QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ, ΟΤΣ=0>2h,, η ενέργεια που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης σε Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής.

Άρθρο 6
Μεθοδολογία υπολογισμού της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά


Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του N. 4414/2016 λαμβάνουν, επιπροσθέτως του ποσού που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Σ.Ε.Δ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, ποσό σε € που προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής ενέργειας που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, κατά τον μήνα που αντιστοιχεί στον κύκλο εκκαθάρισης, με την τιμή της.
Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, σε €/MWh, η οποία εφεξής ονομάζεται Σταθερή Προσαύξηση (Σ.Π.), που αντιστοιχεί στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 5 του N. 4414/2016 όπως αυτές ισχύουν.
Το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να μην καταβάλλεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (Μ.Μ.Β.Α.Π.) της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 4414/2016 και των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. εντός δέκα ημερών μετά το πέρας του μηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης, αποστέλλει προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανά σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Ειδικότερα, το ποσό που καταβάλλεται επιπρόσθετα του ποσού Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 5, κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Σ.Ε.Δ.Π. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του N. 4414/2016 στη βάση της Σ.Π., υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

ΠοΣΠΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ= ΣΠΣΤΑΘΜΟΥ Χ QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ (6)

όπου

ΠοΣΠΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ, το ποσό από την εφαρμογή της Σταθερής Προσαύξησης σε € που πιστώνεται μηνιαίως στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δικαιούται την καταβολή του.
ΣΠΣΤΑΘΜΟΥ, η τιμή της Σταθερής Προσαύξησης σε €/ MWh που καθορίζεται στο πλαίσιο της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά ανά κατηγορία σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και η οποία διέπει τον εκάστοτε μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης της Σ.Ε.Δ.Π. όπως αυτή ισχύει
QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ, η συνολική ενέργεια που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης.

Άρθρο 7
Κριτήρια καταβολής της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά


1. Για κάθε σταθμό Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 του N. 4414/2016, η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υπολογίζει για κάθε ώρα του μήνα την ΩΑΕΣ. Σε περίπτωση που η ΩΑΕΣ υπερβαίνει το ΑΩΟΠΑ της αντίστοιχης ομάδας τεχνολογίας και εύρους εγκατεστημένης ισχύος σύμφωνα με τους πίνακες της παρ. 3 του παρόντος, για ποσοστό ωρών υψηλότερο από το αντίστοιχο ΑΜΠΩ, δεν καταβάλλεται στον κάτοχο του σταθμού κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης το ποσό του άρθρου 6 της παρούσας.
   
2. Για σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από Φο.Σ.Ε., η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υπολογίζει για κάθε Φο.Σ.Ε. και για κάθε ομάδα τεχνολογίας σύμφωνα με τους πίνακες της παρ. 3 του παρόντος για κάθε ώρα του μήνα την ΩΑΕΦ. Σε περίπτωση που η ΩΑΕΦ υπερβαίνει το αντίστοιχο ΑΩΟΠΑ, για ποσοστό ωρών υψηλότερο από το αντίστοιχο ΑΜΠΩ, δεν καταβάλλεται για τους σταθμούς αυτούς στον Φο.Σ.Ε. κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης το ποσό του άρθρου 6.
   
3. Τα ποσοστά ανά ομάδα τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και εύρος εγκατεστημένης ισχύος για τα με-γέθη ΑΩΟΠΑ και ΑΜΠΩ καθορίζονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

α. Πίνακας 1: Κριτήρια καταβολής της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά ανά ομάδα τεχνολογίας (Αιολικές Εγκαταστάσεις) και εύρος εγκατεστημένης ισχύος

Αιολικές εγκαταστάσεις

Ακραίο Ωριαίο Όριο Ποσοστιαίας Απόκλισης (ΑΩΟΠΑ)

Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστό Ωρών (ΑΜΠΩ)

0-15 MW

25%

30%

>15 MW

20%

30%


β. Πίνακας 2: Κριτήρια καταβολής της Προσαύξη­σης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά ανά ομάδα τεχνολογίας (Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην Αι­ολικών Εγκαταστάσεων) και εύρος εγκατεστημένης ισχύος

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην

Αιολικών Εγκαταστάσεων

Ακραίο Ωριαίο Όριο Ποσοστιαίας Απόκλισης (ΑΩΟΠΑ)

Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστό Ωρών (ΑΜΠΩ)

0-1 MW

12%

25%

>1 MW

10%

25%Άρθρο 8
Απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω καταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής, η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης


1.    Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους έχει καταβληθεί Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής, η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9, και 10 του άρθρου 3 του N. 4414/2016. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κάθε φορά κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης.

2.    Ο υπολογισμός του μηνιαίου Ποσού Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης (Π.Α.Λ.Ε.) προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το Επιτόκιο Αναγωγής που ισχύει για την κατηγορία που ανήκει ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία, το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί και την εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής του τμήματος της Επενδυτικής Ενίσχυσης.

Ειδικότερα, το Π.Α.Λ.Ε. λόγω καταβολής τμήματος Επενδυτικής Ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

ΠΑΛΕiΣΤΑΘΜΟΥ = ΕΑΛΕi/12 = (ΕΕi x ΣΑΚ)/12 = {ΕΕiΣΤΑΘΜΟΥ Χ [εαναγ x (1+ εαναγ)ti/(1+ εαναγ)ti– 1]}/12 (7)

όπου

ΕΕiΣΤΑΘΜΟΥ: το ποσό, σε €, του τμήματος της Επενδυτικής Ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ειδικότερα σε περίπτωση φορολογικής απαλλαγής, θεωρείται το ετήσιο ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος.
εαναγ: η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τ.Α., της κάθε κατηγορίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ισχύει τη στιγμή που ο σταθμός τίθεται σε λειτουργία
ti: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης, σε έτη, η οποία υπολογίζεται ανάγοντας της διάρκεια ισχύος της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης σε μήνες, αφαιρώντας στη συνέχεια τον αύξοντα αριθμό του μήνα καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης, όπως αυτός προκύπτει από το μήνα έναρξης καταβολής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της σύμβασης, και τέλος διαιρώντας τη διαφορά αυτή με τον ακέραιο αριθμό δώδεκα (12). Ειδικότερα για τις περιπτώσεις φορολογικής απαλλαγής η στιγμή καταβολής της εκάστοτε ενίσχυσης θεωρείται ο δωδέκατος μήνας του επόμενου έτους του φορολογικού έτους για το οποίο γί-νεται χρήση της φορολογικής απαλλαγής. Ειδικά για την περίπτωση κατόχων σταθμών της παρ.7 το ti που αφορά την εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., από τη στιγμή υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης εφόσον αυτή υποβάλλεται εμπρόθεσμα και με ακρίβεια, υπολογίζεται ανάγοντας τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης σε μήνες, αφαιρώντας στη συνέχεια τον αύξοντα αριθμό του μήνα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης, όπως αυτός προκύπτει από το μήνα έναρξης καταβολής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της σύμβασης, και τέλος διαιρώντας τη διαφορά αυτή με τον ακέραιο αριθμό δώδεκα (12).

3. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται για κάθε τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που καταβάλλεται στον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Το Π.Α.Λ.Ε. που εφαρμόζεται κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης είναι το ακόλουθο:

ΠΑΛΕΜΗΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ= ΠΑΛΕ1, ΣΤΑΘΜΟΥ + ΠΑΛΕ2, ΣΤΑΘΜΟΥ +… +ΠΑΛΕν, ΣΤΑΘΜΟΥ (8)

όπου

ΠΑΛΕ1 + ΠΑΛΕ2 + … + ΠΑΛΕν τα Ποσά Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτουν λόγω καταβολής τμημάτων Επενδυτικής Ενίσχυσης στον κάτοχο του σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

4.    Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνει Επεν-δυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση της υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης στον αρμόδιο Λειτουργό της αγοράς, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/1986 και θα δηλώνει το ποσό της Επενδυτικής Ενίσχυσης, και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία. Η ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης.

5.    Η μη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, απομείωσης εσόδων τρείς (3) φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με την απομείωση που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας των παρ. 2 και 3 για το χρονικό διάστημα που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια.
Ειδικότερα στην περίπτωση που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δε δηλώθηκε καθόλου, υπολογίζεται το Π.Α.Λ.Ε. που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη βάση του ακριβούς ποσού Επενδυτικής Ενίσχυσης ενώ στην περίπτωση που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δε δηλώθηκε με ακρίβεια, υπολογίζεται η διαφορά του Π.Α.Λ.Ε. που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη βάση του ακριβούς ποσού Επενδυτικής Ενίσχυσης από το αντίστοιχο Π.Α.Λ.Ε. που υπολογιζόταν από λανθασμένο ποσό Επενδυτικής Ενίσχυσης.
Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνεται για κάθε τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που καταβάλλεται στον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. το οποίο είτε δε δηλώθηκε είτε δε δηλώθηκε με ακρίβεια από τον κάτοχο του εν λόγω σταθμού.
Τα ποσά που προκύπτουν, με τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου κατά περίπτωση, πολλαπλασιάζονται με τους μήνες που η Επενδυτική Ενίσχυση δε λαμβανόταν υπόψη κατά τη μηνιαία εκκαθάριση των συμβάσεων.
Τέλος για την απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης, πολλαπλασιάζεται το τελικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου επιπρόσθετα και με τον ακέραιο αριθμό τρία (3). Το ποσό που προκύπτει διαιρείται δια έξι (6) και εφαρμόζεται επιπρόσθετη απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης στη βάση του ποσού αυτού, για τους επόμενους έξι (6) μηνιαίους κύκλους εκκαθάρισης των συμβάσεών τους.
Το ποσό της απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω μη δήλωσης της Επενδυτικής Ενίσχυσης, ή ανακριβούς δήλωσης αυτής υπολογίζεται στη βάση της ακόλουθης εξίσωσης:

ΠΑΛΕΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ= {[(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,1, ΣΤΑΘΜΟΥ x t1) x 3] + [(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,2, ΣΤΑΘΜΟΥ x t2) x 3] + [(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,3, ΣΤΑΘΜΟΥ x t3) x 3] +… +[(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,ν, ΣΤΑΘΜΟΥ x tν) x 3]}/6 (9)

όπου

ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,1, ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,2, ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,3,…, ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,ν: τα Ποσά Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω μη δήλωσης ή μη ακριβούς δήλωσης καταβολής τμημάτων Επενδυτικής Ενίσχυσης στον κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
t1, t2, t3, tν: η χρονική διάρκεια σε μήνες κατά τους οποίους η Επενδυτική Ενίσχυση ή το ακριβές μέγεθος αυτής δε λαμβανόταν υπόψη.

6.    Κατά τα άλλα, για τους κατόχους σταθμών της προηγούμενης παραγράφου τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ως έχουν.

7.    Ο αρμόδιος Λειτουργός της Αγοράς θα πρέπει να υλοποιήσει εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατάλληλο σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή των ηλεκτρονικών δηλώσεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής αναρτάται στο διαδίκτυο από τον αρμόδιο Λειτουργό της Αγοράς. Οι Κάτοχοι των σταθμών που έχουν ήδη λάβει Επενδυτική Ενίσχυση πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Κάτοχοι των σταθμών της παρούσης δεν υποβάλλουν την ηλεκτρονική δήλωση της παρ. 4 του παρόντος εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του παρόντος.

Άρθρο 9
Ποσό χρεοπίστωσης Σ.Ε.Δ.Π. και Σ.Ε.Σ.Τ.


1. Το Μηνιαίο Ποσό που διακανονίζεται και χρεοπιστώνεται κατά το μηνιαίο κύκλο Εκκαθάρισης (Μη.Π.Εκ.) των Σ.Ε.Δ.Π. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρ 6 και στην παρ. 5 του άρθρου 8: 

ΜηΠΕκΣΕΔΠ= ΠΕΛΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ + ΠοΣΠΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ - ΠΑΛΕΜΗΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ (10)

2. Το Μηνιαίο Ποσό που διακανονίζεται και χρεοπιστώνεται κατά το μηνιαίο κύκλο Εκκαθάρισης (Μη.Π.Εκ.) των Σ.Ε.Σ.Τ. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8:

ΜηΠΕκΣΕΣΤ= (ΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥΧQΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ) - ΠΑΛΕΜΗΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ (11)

Άρθρο 10
Ειδικά Θέματα για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν.


Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. ισχύουν και εφαρμόζονται τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 8 και στην παρ. 2 του άρθρου 9.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση


1.    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.    Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypen.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven