Αριθ. πρωτ.: 2/ 95592/0026/ 2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.

Αριθ. πρωτ.: 2/ 95592/0026/ 2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: 2/95592/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΙΚ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας : 115 26, Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2106987704
Φαξ: 2106987730
email: d26@glk.gr

Εξαιρετικά επείγον

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.»


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν.4270/2014 (Α.143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ένατου του ν.4393/2016 (Α.106) και της παρ.1γ του άρθρ.58 του ν.4438/2016, μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ του ν.4270/2014, για δαπάνες που διενεργούνται i) από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ii) την Προεδρία της Δημοκρατίας δύναται είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας αντίστοιχα, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου {ΔΥΕΕ (άρθρο 69Δ, παρ. 1)}.

2. Η εν λόγω διάταξη έχει μεταβατικό χαρακτήρα, έως ότου δηλαδή καταστεί δυνατό οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών με μεγάλο αριθμό περιφερειακών υπηρεσιών, εφαρμόζοντας πλήρως τη διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (δικαιολογητικών), να ελέγχουν, εκκαθαρίζουν και πληρώνουν το σύνολο των δαπανών του φορέα τους, είτε αυτές διενεργούνται κεντρικά είτε περιφερειακά.

3. Οι φορείς οι οποίοι επιθυμούν να επιλέξουν τη δυνατότητα που παρέχεται με την ανωτέρω διάταξη θα πρέπει να προωθήσουν σχετικό σχέδιο κυα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

4. Οι αρμοδιότητες που δύναται να ανατεθούν στις ΔΥΕΕ είναι οι αρμοδιότητες που περιγράφονται κατά βάση στην αριθ. 2/77786/0026/26.9.2016 εγκύκλιό μας, με σχετικές προσαρμογές. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε σχέδιο απόφασης με πλήρη κατάλογο των προς ανάθεση αρμοδιοτήτων και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.Ο Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης

Ο Αναπλ. Τπουργός
Ευκλείδης ΣσακαλώτοςΠηγή: Taxheaven