ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 503/2.12.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 503/2.12.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Καλλιθέα, 02/12/2016
Αριθμός απόφασης: 503

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο  : 213-1604522
ΦΑΞ    : 213-1604524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).
 
2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.  Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/9.1.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4. Την από «………………» με αριθμ. πρωτοκόλλου «…………….» ενδικοφανή προσφυγή  του  «……………….»  με  Α.Φ.Μ.  «…………..»,  κατά  των  υπ’  αριθμ. «……………», «………..» και «……………» Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου «………….» αίτημα του «……………» με Α.Φ.Μ. «……………», για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω Φορολογικής Αρχής επί του αιτήματος αναστολής και της ενδικοφανούς προσφυγής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου «………….» αίτησή του ο «…………..» με Α.Φ.Μ. «……………», κάτοικος Ν. Πεντέλης στην οδό «…………», ζητά την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ήτοι ποσού 2.748,02 ευρώ (5.496,05 Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».
 
Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16-01-2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ:

«Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής….Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του κεφαλαίου Γ με τίτλο « Διαδικασία  εξέτασης  αιτήματος  αναστολής»  της  ΠΟΛ.1069/4.3.2014  Εγκυκλίου:
«Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …», ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω κεφαλαίου της εν λόγω Εγκυκλίου: «Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της τους ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα και με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο.»

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών ζητά την αναστολή καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω πράξεων, διότι η άμεση εκτέλεση αυτών θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Επειδή, επικαλείται πλήρη οικονομική αδυναμία άμεσης καταβολής του ως άνω οφειλόμενου ποσού, προς απόδειξη δε των ισχυρισμών του ο αιτών προσκομίζει μεταξύ άλλων και επικαλείται τα ακόλουθα έγγραφα του ιδίου και της συζύγου του:

α) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση.

β) Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου φορολογικών ετών 2014 και 2015.

γ) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως έχει δηλωθεί έως την 01/01/2016.

δ) Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2016.

δ) Ειδοποιήσεις οφειλών από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ε) Σημειώματα για πληρωμή ρυθμισμένης οφειλής στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου .

στ) Βεβαίωση ότι η σύζυγος του αιτούντος είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Επειδή, από την Υπεύθυνη Δήλωση που προσκομίζει ο αιτών και τη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2014 προκύπτει εισόδημα του αιτούντος εξαιρούμενο από φόρο και εισφορά (αποζημίωση λόγω απόλυσης και κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης) ύψους 85.663,21 ευρώ και εισόδημα της συζύγου του ύψους 8.072,75 ευρώ ενώ από τη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2015 προκύπτει εισόδημα από συντάξεις του αιτούντος ύψους 17.682,45 ευρώ και εισόδημα της συζύγου του ύψους 3.365,15 ευρώ. Επίσης, ο αιτών είναι κάτοχος ενός (1) αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφορίας «…….» καθώς επίσης από κοινού με τη σύζυγό του διαθέτουν ακίνητη περιουσία, ήτοι μία οικογενειακή στέγη στη Ν. Πεντέλη, αντικειμενικής αξίας 57.587,08 ευρώ ενώ η σύζυγός του διαθέτει την επικαρπία σε μία δευτερεύουσα κατοικία (διαμέρισμα) στο δήμο Άσσου- Λεχαίου του Ν. Κορινθίας αντικειμενικής αξίας 15.896,21 ευρώ. Παράλληλα, έχουν τις εξής οικονομικές υποχρεώσεις: 1) δανειακές υποχρεώσεις του αιτούντος στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» ύψους 387,94 ευρώ, 2) δανειακές υποχρεώσεις της συζύγου του στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» ύψους 286,58 ευρώ 3) ρυθμισμένες οφειλές της συζύγου του στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με μηνιαία δόση ύψους 190,73 ευρώ. Επίσης, ο αιτών συντηρεί οικονομικά τα δύο ενήλικα τέκνα του, «……..» και «…….», των οποίων τα ετήσια εισοδήματα, όπως προκύπτει από τις φορολογικές τους δηλώσεις, ανέρχονται σε 2.458,20 ευρώ και 9.475,74 ευρώ, αντιστοίχως. Η δεύτερη, δε, εξ αυτών διαθέτει την ψιλή κυριότητα σε ένα διαμέρισμα στο δήμο Άσσου- Λεχαίου του Ν. Κορινθίας, αντικειμενικής αξίας 23.844,32 ευρώ.

Επειδή, η χρηματική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δε δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής καταβολής, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την καταβολή συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό της επιχείρησης του υπόχρεου ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, 463, 698, ΣτΕ 707/2006, 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000).
Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, λαμβανομένων υπ’ όψιν της ανωτέρω περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και του γεγονότος, ότι ουδόλως προκύπτει ότι έχει δαπανηθεί το σύνολο ή έστω μέρος του ποσού ύψους 85.663,21 ευρώ (αποζημίωση λόγω απόλυσης - εθελούσιας αποχώρησης), που εισέπραξε ο αιτών το φορολογικό έτος 2014, σε συνδυασμό με το ύψος του ποσοστού 50% επί του αμφισβητούμενου ποσού, ήτοι ποσού 2.748,02 ευρώ, κρίνουμε ότι η όποια καταβολή δεν είναι ικανή να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη τέτοιας έκτασης, ώστε να προκαλείται η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του.

Πολλώ δε μάλλον δεδομένου, ότι, σε κάθε περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα, όπως και στον εκάστοτε υπόχρεο, να προβεί στην πληρωμή της αμφισβητούμενης οφειλής του, έστω και τμηματικά, ζητώντας αρμοδίως την υπαγωγή του στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

Την απόρριψη του με αριθμό πρωτοκόλλου  «…………»  αιτήματος αναστολής του «……………» με Α.Φ.Μ. «………», του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)   του   συνολικά   αμφισβητούμενου   ποσού   των   υπ’   αριθμ.   «…………..», «…………….»  και  «………….»  Οριστικών  Πράξεων  Διορθωτικού  Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής ΥποστήριξηςΠηγή: Taxheaven