ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 504/2.12.2016 Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 504/2.12.2016 Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

Καλλιθέα, 2/12/2016
Αριθμός απόφασης: 504
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604549
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).
β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/29.8.2014).
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών « Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ.  Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’  55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.  Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
 
4.    Τις με ημερομηνία κατάθεσης 21.10.2016 και με αριθμούς πρωτοκόλλου…., … και….., κατατεθείσες στη Δ.Ο.Υ. ......., ενδικοφανείς προσφυγές με τις οποίες συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, του ………..του……, κατοίκου…….., με ΑΦΜ ……., κατά των ακόλουθων καταλογιστικών πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .......: α) της υπ’ αρ. …/4-10-2016 πράξης επιβολής προστίμου του άρθ. 7 παρ. 3 & 5 του ν. 4337/2015, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2011 -31/12/2011, ποσού 5.528,45€, β) της υπ’ αρ. …/4-10-2016 πράξης επιβολής προστίμου του άρθ. 7 παρ. 3 και 5 του ν. 4337/2015, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2012 -31/12/2012, ποσού 3.284,55 € και γ) της υπ’ αρ. …/4-10-2016 πράξης επιβολής προστίμου του άρθ. 7 παρ. 3 και 5 του ν. 4337/2015, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2013 - 31/12/2013, ποσού 6.504,06€.

5.    Τις από 08.11.2016 Εκθέσεις Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ........

6.    Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τις από 21.10.2016 και με αριθμούς πρωτοκόλλου ….., ……και ….. αιτήσεις του, ο αιτών ………του……., με ΑΦΜ………., ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ......., συνολικού ποσού 15.317,06 € (5.528,45€, 3.284,55 € και 6.504,06 € αντίστοιχα), ήτοι ποσού 7.658,53 € (15.317,06 € Χ 50%).

Επί των κρινόμενων αιτήσεων, οι οποίες συνεξετάζονται για το ενιαίο της κρίσης και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στους σχετικούς φακέλους εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «2. Με την  α ίτησ η  αναστολής  υ π οβ άλλονται  σ τη  Διεύ θυ νση  Επ ίλυσης   Διαφορών  και  τα απ οδεικτικά σ τοιχε ία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απ αρ αιτήτω ς υ π εύθυνη δήλω ση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο  αι τώ ν  είναι  φυ σικό  π ρ όσωπ ο ,  δηλώνονται  επιπλέον  και  τα  παγκόσμια  έσοδα  ή εισοδήματα  από  κάθε  πηγή  κατά  το  προηγούμενο  και  κατά  το  τρέχον  έτος,  καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ………..

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια,  τα  δικαιώματα  ψήφου  ή  συμμετοχής  σε  κεφάλαιο  σε  οποιασδήποτε  μορφής  νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος οικονομικού έτους.

3.   Αίτηση   αναστολής   για   την   οποία   δεν   π ρ οσκομίζ ονται   τα   π ρ οαναφερ θέντα   στοιχεία απ ορρ ίπ τεται».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …….
 
Η  Διεύ θυ νση  Επ ίλυσης  Διαφορώ ν  πρ οκειμένου  να  εκτιμήσε ι  την  ανεπ ανόρθω τη  β λάβ η  του υ π όχρ εου, λαμβ άνει  υ π όψη  της  του  ισχυρ ισμούς  αυ τού,  τα  συ νυπ οβ αλλόμενα  στο ιχε ία  κα ι  ιδ ίω ς την π ερ ιουσιακή κατάστ αση του  υ π όχρ εου ,  σύ μφω να  με  την  ΠΟΛ 1002/31.12.2013,  καθώ ς  και κάθε άλλο π ρ όσφορο για την  π ερ ίπ τω ση  αυ τή  στοιχείο . Διευκρινίζεται ότι η περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 2 της ως άνω ΠΟΛ,  αναφέρ εται  στην  έννοια  του  οικονομ ικού  έτους ,  οπότε  κατά  την  αληθή έννοια αυ τής θα  π ρ έπ ει  να  δηλώ νονται  τα  έσοδα  ή  εισοδήματα  τω ν  δύο  π ρ οηγού μενω ν  χρήσεων απ ό το  τρ έχον φορολογικό  έτος .»

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη,  αλλά και εκείνη,  της οποίας  η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ. Αν. ΣτΕ 496/2011).
 
Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση o αιτών την αναστολή της καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ......., συνολικού ποσού 15.317,06 € (5.528,45€, 3.284,55 € και 6.504,06 € αντίστοιχα), ήτοι ποσού 7.658,53 € (15.317,06 € Χ 50%), ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να καταβάλει το 50% του συνολικά καταλογιζόμενου ποσού,  καθώς στερείται των απαραίτητων οικονομικών πόρων, με αποτέλεσμα να απειλείται η διαβίωσή του από την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.
Επειδή ειδικότερα ο αιτών ισχυρίζεται ότι από τις προσαγόμενες φορολογικές του δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα προκύπτει η αδυναμία του να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του και να καταβάλει τα ως άνω καταλογισθέντα ποσά φόρου. Επιπλέον επικαλείται ότι η λειτουργία της ατομικής του επιχείρησης έχει διακοπεί από την 30-9-2014 και έχει υπαχθεί στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς το ΙΚΑ. Τέλος αναφέρει σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση ότι έχει ένα ανήλικο τέκνο, μαθητή της β’ Γυμνασίου και η σύζυγός του δύο ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, των οποίων τις οικονομικές ανάγκες καλύπτουν ο ίδιος και η σύζυγός του. Περαιτέρω προς απόδειξη των ως άνω ισχυρισμών του, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για τα έσοδα, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου και της συζύγου του και του ανήλικου τέκνου του και συγκεκριμένα :
1) τις από 4-11-2016 και από 31-11-2016 υπεύθυνες δηλώσεις του άρθ. 8 του ν. 1599/1986, με τις οποίες δηλώνει α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, του ίδιου, της συζύγου του ……..(ΑΦΜ…….), καθώς και του ανήλικου τέκνου του ……..και β) την περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή του ίδιου και και των ανωτέρω προσώπων κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθ. 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 2) κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  οικονομικών ετών 2011-2014 και φορολογικών ετών 2014 και 2015 του ίδιου και της συζύγου του, 3) εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2011-2014 και φορολογικών ετών 2014 και 2015, 4) τις από 15-5-2015 και από 15-2-2016 βεβαιώσεις καταβολής οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ για τις χρήσεις 2014 και 2015 5) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του ίδιου του αιτούντος, όπως έχει δηλωθεί μέχρι την 15/9/2016, 6) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της συζύγου του, όπως έχει δηλωθεί μέχρι την 2/11/2016, 7) βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου του αιτούντος και βεβαιώσεις από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που φοιτούν τα τέκνα της συζύγου του, 8) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτει η διακοπή εργασιών της επιχείρησης του αιτούντος την 30-9-2014, 9) την από 27-3-2015 απόφαση ρύθμισης οφειλών του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  (υποκατάστημα  .......),  10)  το  από  29-11-2016  γραμμάτιο  είσπραξης  δόσης καθυστερούμενων  οφειλών  του  ΙΚΑ  ΕΤΑΜ,  ποσού  200,16  €  και  11)  εκτύπωση  από  το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ (υποκατάστημα .......) .

Από τα παραπάνω προσκομισθέντα ενώπιον της Υπηρεσίας μας στοιχεία προκύπτουν τα εξής:
 
Ως προς  τα  παγκόσμια  εισοδήματα/ έσοδα του  αιτούντο ς  και  της  συζ ύγου  του

Τα παγκόσμια εισοδήματα του αιτούντος από κάθε πηγή, όπως ο ίδιος δήλωσε στις οικείες φορολογικές δηλώσεις του κατά το φορολογικό έτος 2014 αποτελούνται από το ποσό των 1.135,95 € (από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου) και το ποσό των 3.640,08 € (εισοδήματα εξαιρούμενα από το φόρο και συγκεκριμένα επίδομα τριτέκνου έτους 2014 και αναδρομικά 2013), φορολογήθηκε δε τεκμαρτά κατά το εν λόγω έτος. Τα εισοδήματα που απέκτησε κατά το φορολογικό έτος 2015 αποτελούνται από το ποσό των 847,51€ (από μισθωτή εργασία- συντάξεις) καθώς και από το ποσό των 2.460,00 € το οποίο εξαιρείται από το φόρο και αντιστοιχεί σε επίδομα τριτέκνου έτους 2015, φορολογήθηκε δε βάσει τεκμηρίων. Η δε σύζυγός του είχε κατά το φορολογικό έτος 2014 ατομικό εισόδημα ύψους 12.259,29 € (12.254,32 € από μισθωτές υπηρεσίες και 4,97 € από τόκους καταθέσεων), ενώ κατά το φορολογικό έτος 2015 εισόδημα ύψους 11.233,81 € (11.233,81 € από μισθωτές υπηρεσίες και 1,98 € από τόκους καταθέσεων).
 
Ως  προς  την  περιο υσιακή  κατάσταση  του  αιτούντος, της  συζ ύγου  του  και  του   ανήλικου τέκνου  του

Από τις ανωτέρω δηλώσεις προκύπτει ότι ο αιτών είναι αποκλειστικός κύριος ενός Ε.Ι.Χ. 973 κυβ. εκ. με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1998, αξίας 300 €. Διαθέτει έναν κοινό με τη σύζυγό του λογαριασμό στην ……με υπόλοιπο 20,00 € ενώ η σύζυγός του διαθέτει επιπλέον ένα τραπεζικό λογαριασμό στην ………με υπόλοιπο 70,44 €.

Επιπλέον ο αιτών διαθέτει ακίνητη περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 79.419,00 €, ενώ κατά δήλωσή του, η εκτιμώμενη αγοραία αξία αυτής ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 €. Συγκεκριμένα έχει την πλήρη κυριότητα ενός ισόγειου διαμερίσματος εμβαδού 86 τ.μ. στη………, αντικειμενικής αξίας 30.000,00 €, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία του ίδιου και της οικογένειάς του, καθώς και ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 102 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 48.909,00€, το οποίο έως την 30-9-2014 χρησιμοποιείτο ως επαγγελματική του στέγη και έκτοτε παραμένει κενό. Η δε σύζυγος του αιτούντος έχει την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος/κατοικίας στη………, εμβαδού 78 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 37.679,00 € και εκτιμώμενης εμπορικής 20.000,00 €. Τέλος το ανήλικο τέκνο τους διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό ……….με υπόλοιπο 222,26 € και δε διαθέτει άλλες καταθέσεις ή συναφή τραπεζικά προϊόντα ή ακίνητη περιουσία.

Επειδή από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ακίνητη περιουσία του αιτούντος δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού φόρου, καθώς -πέραν του διαμερίσματος που αποτελεί την κύρια κατοικία του ίδιου και της οικογένειάς του- το κατάστημα που έχει στην κυριότητά του, ναι μεν θα μπορούσε να αποτελέσει συμπληρωματική πηγή εισοδήματος για τον αιτούντα μέσω της εκμίσθωσής του, ωστόσο παραμένει κενό από την 30/9/2014 έως σήμερα, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία, ενώ παράλληλα παρίσταται δυσχερής η άμεση εκποίησή του εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Επειδή περαιτέρω από την προσκομισθείσα στην Υπηρεσία μας από 27-3-2015 απόφαση ρύθμισης οφειλών του ΙΚΑ καθώς και από την εκτύπωση του πληροφοριακού συστήματος του ασφαλιστικού φορέα προκύπτει ότι τηρεί ρύθμιση οφειλής συνολικού ύψους 19.889,43 € (τελευταία καταβληθείσα δόση ύψους 200,16 € την 29-11-2016), ενώ από τα τηρούμενα στο πληροφοριακό σύστημα taxis στοιχεία, προκύπτει ότι ο αιτών έχει ρυθμίσει έτερη οφειλή του προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 6.293,18 € και έχει ήδη καταβάλει δεκαεννέα (19) δόσεις των 63,22 €, με τελευταία καταβληθείσα δόση στις 30/10/2016.

Επειδή από τα ανωτέρω δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος, συνεκτιμώμενης και της εν γένει οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης, όπως δηλώνονται από τον ίδιο, αλλά και από την εκτίμηση των λοιπών στοιχείων, τα οποία προσκομίζει και επικαλείται, προκύπτει ότι η καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού 7.658,53 € (15.317,06 € Χ 50%), λαμβανομένου υπόψη και του συνολικού ύψους των υποχρεώσεών του, ευρίσκεται εκτός των οικονομικών του δυνατοτήτων και προφανώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη η οποία συνίσταται στη στέρηση των μέσων βιοπορισμού του.

Επειδή, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογείται η χορήγηση αναστολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 και στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή του αιτήματος του …….του……., με ΑΦΜ ……… για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω προσβαλλόμενων πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ....... μέχρι την έκδοση απόφασης της Υπηρεσίας μας επί των υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή τους.


 


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠηγή: Taxheaven