Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή (παράδειγμα 9 της εγκυκλίου ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή (παράδειγμα 9 της εγκυκλίου ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016)

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α - ΤΜΗΜΑ Δ'
2.    Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα-Μ.Μπενάκη
Τηλέφωνο:210 69.87.409
Fax:210 69.87.408
E - mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις αναφορικά με την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή (παράδειγμα 9 της εγκυκλίου ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016)

ΣΧΕΤ.:Η με αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 εγκύκλιος

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων σχετικά με το παράδειγμα 9 της πρόσφατα εκδοθείσας εγκυκλίου για την εξαγωγή, όπου εμπορεύματα πωλούνται από πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα μας σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε με τον όρο ex factory (εκ του εργοστασίου), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα προς αποφυγή παρερμηνειών και σύγχυσης κατά την εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών εξαγωγής και της φορολογικής από πλευράς ΦΠΑ μεταχείρισης:

Το συγκεκριμένο παράδειγμα, προσαρμοσμένο στην ως άνω σχετική, στα δεδομένα της χώρας μας, περιλαμβάνεται σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής οι οποίες αποσκοπούν στην κατανόηση της έννοιας του «εξαγωγέα» βάσει των νέων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρο 1 παρ. 19 καν. αριθ. 2446/2015 περί διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα).

Ειδικότερα, το εν λόγω παράδειγμα αποσαφηνίζει τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση σε αντιδιαστολή με τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της 'Ένωσης μόνο υπό την προϋπόθεση ορισμού έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου καθώς και φορολογικού αντιπροσώπου για φορολογικούς σκοπούς.

Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν περιελήφθη στη σχετική εγκύκλιο με σκοπό να περιγράψει μία κλασσική περίπτωση πώλησης αγαθών προς εξαγωγή με απαλλαγή από ΦΠΑ δηλ. πώληση από τον Α εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς τον Β εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, βάσει σχετικής σύμβασης πώλησης και τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής από τον Α.

Αντιθέτως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμπορεύματα πωλούνται από τον Α εγκατεστημένο στη χώρα μας στον Β εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, βάσει σχετικής σύμβασης πώλησης με τον όρο ex works ή ex factory (εκ του εργοστασίου).

Βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Α δεν έχει καμία υποχρέωση μεταφοράς ή εξαγωγής των αγαθών σε τρίτη χώρα. Ο Β οφείλει να παραλάβει τα εμπορεύματα στον κατονομαζόμενο και συμφωνηθέντα μεταξύ τους τόπο και να καταβάλλει το τίμημα για την αγορά. Επομένως, η συναλλαγή αυτή αποτελεί μία παράδοση (πώληση) αγαθών στο εσωτερικό της χώρας η οποία επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Εν συνεχεία, ο Β, ως έχων πλέον την κυριότητα των εμπορευμάτων, μπορεί να αποφασίσει είτε τη μεταγενέστερη πώληση στο εσωτερικό της χώρας είτε την πώληση προς εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Για τις δύο εναλλακτικές μεταγενέστερες πωλήσεις εξετάζεται και η αντίστοιχη φορολογική αντιμετώπιση αυτών από πλευράς ΦΠΑ.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο του παραδείγματος, εκ παραδρομής, έχει αναφερθεί ο Β, αντί του Α, ότι δεν είναι ο εξαγωγέας των αγαθών.
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: Taxheaven