Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016 Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή Τελωνειακών οφειλών

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016 Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή Τελωνειακών οφειλών

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι.Σφέτσα
Τηλέφωνο: 2106987450
FAX: 2106987459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ94 Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» αναφορικά με τη προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016.

2. Την παράγραφο 5, του άρθρο 87, του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α723.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 11, του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ141/Α/03-08-2016).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ149/28.05.51 τ.Α) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Την Α.Υ.Ο 179611/27-07-1968 «Πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιον κ.λ.π», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Α.Υ.Ο Τ.7726/2033/Α0019/11.11.1992 (ΦΕΚ 117/Β/05-03-1993) «Εξόφληση χρεών προς τα Τελωνεία με μετρητά και επιταγές» και την Α.Υ.Ο Τ.2915/206/Α0019/16.06.2003 (ΦΕΚ 884/Β/02-07-2003) «Εξόφληση χρεών στα Τελωνεία με επιταγές» που καθορίζει την καταβολή των επιβαρύνσεων των βιομηχανοποιημένων καπνών και των πετρελαιοειδών προϊόντων με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

6. Την αριθ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 (ΦΕΚ 305/Β/15-02-2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί «Καθορισμού διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα».

7. Την αριθ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 (ΦΕΚ 3675/Β731 -12-2014) απόφαση της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον «Κεντρικό Διαχειριστή και τις Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016 (ΦΕΚ 305/Β/15-02-2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

8. Την αριθ. ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015/3.7.2015 Δ.Υ.Ο για τη «Διενέργεια ηλεκτρονικών εισπράξεων και πληρωμών»

9. Την ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, καθώς και τη μείωση των διαδικασιών αυτών τόσο για το Δημόσιο όσο και για το συναλλασσόμενο.

10. Το γεγονός ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη μείωση του κόστους μεταφοράς των φυσικών εισπράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποδοχής ακάλυπτων επιταγών.

11. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/Α/23-09-2015).

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β728.1.2013 και 372/B719.2.2013) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Πράξη 1 της 20.01.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπ. Οικονομικών» ( ΦΕΚ 18/20.01.2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


1. Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, καταβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία και τη Δ.Δ.Υ.Υ.
Σε περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ICISnet και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών.

2. Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές, που ανέρχονται από τριακόσια ένα (301) ευρώ έως χίλια (1.000) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές.

3. Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές, που ανέρχονται μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις


Εξαιρούνται των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών οι εξής περιπτώσεις και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών:

1. H καταβολή των οφειλών βάση των ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγής

2. H καταβολή των οφειλών των Δ.Ε.Τ.Ε.

3. H καταβολή των οφειλών που προκύπτουν από εκτελωνισμούς προϊόντων και εξοφλούνται με συμψηφισμό από επιστροφή Φ.Π.Α από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος


Η εφαρμογή των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών από τους συναλλασσόμενους/ οφειλέτες τίθεται σε εφαρμογή την 01/01/2017.

Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις

Καταργούνται οι Α.Υ.Ο αριθ. Τ.7726/2033/Α0019/11.11.1992 και αριθ. Τ. 2915/206/Α0019/16.6.2003 και κάθε αντίθετη με τις ανωτέρω διατάξεις, όσον αφορά το όριο πληρωμών στα Τελωνεία με μετρητά ή επιταγές.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven