Ενημερωτικό φυλλάδιο με χρήσιμες πληροφορίες για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης χημικών ουσιών της 31ης Μαΐου 2018, σύμφωνα με τον κανονισμό Reach

Ενημερωτικό φυλλάδιο με χρήσιμες πληροφορίες για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης χημικών ουσιών της 31ης Μαΐου 2018, σύμφωνα με τον κανονισμό Reach

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH

Νοέμβριος, 2016

- Σύνταξη Περιεχομένου:
Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

- Επιμέλεια έκδοσης:
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ' - Υποθέσεων Πολιτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ REACH: 31 ΜΑΪΟΥ 2018

ΙΙΙ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018

IV. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.)

V. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

VI. ΠΗΓΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση
ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
ΜΜΕ  Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
ΦΑΠΟ Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες
CSR (chemical safety report) Έκθεση χημικής ασφάλειας
CSA (Chemical Safety Assessment) Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Διεθνής Βάση Δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών
Γ.Γ.Δ.Ε. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γ.Χ.Κ. Γενικό Χημείο του Κράτους
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θεσπίσει νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και την αποτροπή της δημιουργίας φραγμών στο εμπόριο. Η νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι αφορούν στη διάθεση, αγορά και χρήση ειδικών κατηγοριών χημικών προϊόντων, καθώς και από ομάδα εναρμονισμένων περιορισμών για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδικών επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων.

Η πολιτική της Ε.Ε. για τα χημικά προϊόντα αναθεωρήθηκε ριζικά το 2006 με την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (κανονισμός REACH). Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, θεσπίζοντας νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της παραγωγής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των χημικών ουσιών, και αντικατέστησε περίπου 40 προηγούμενες νομοθετικές πράξεις. Ο κανονισμός REACH στοχεύει σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εναλλακτικών μεθόδων για την εκτίμηση των κινδύνων των ουσιών, καθώς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Αυτό το φιλόδοξο κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναγνώρισε ότι οι χημικές ουσίες συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση του τρόπου ζωής της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν ζωτικής σημασίας αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών. Ωστόσο, οι χημικές ουσίες μπορούν επίσης δυνητικά να έχουν και επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και καταναλωτών, και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να βλάψουν σοβαρά το περιβάλλον. Ο κανονισμός REACH εισήγαγε ενιαίο σύστημα για όλα τα χημικά προϊόντα και κατήργησε τη διάκριση μεταξύ «νέων» (που εισήλθαν στην αγορά μετά το 1981) και «υφιστάμενων» χημικών προϊόντων (εγκεκριμένων πριν από το 1981), η οποία ίσχυε με προηγούμενη νομοθεσία της Ε.Ε., ενώ μετέφερε το βάρος της απόδειξης για την αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών από τις δημόσιες αρχές στις βιομηχανίες. Επιπροσθέτως, θέτει την απαίτηση για υποκατάσταση των πιο επικίνδυνων χημικών προϊόντων από κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA1), που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού και εδρεύει στο Ελσίνκι, είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών πτυχών του REACH, καθώς και για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας από όλα τα Κράτη - Μέλη κατά την εφαρμογή του. Αρχικό καθήκον του οργανισμού του Ελσίνκι ήταν να διαχειριστεί την καθιέρωση εξάμηνης διαδικασίας προκαταχώρισης κατά την οποία οι εταιρείες όφειλαν να υποβάλουν τα εταιρικά στοιχεία τους καθώς και πληροφορίες για τις βασικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, μεταξύ άλλων και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες καταχώρισης. Ο κατάλογος που προέκυψε, ο οποίος δημοσιεύτηκε από τον ECHA, περιλαμβάνει περί τις 143.000 ουσίες, οι οποίες προκαταχωρίστηκαν από 65.000 εταιρείες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την έναρξη της φάσης καταχώρισης η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2018. Ο Νοέμβριος του 2010 ήταν η πρώτη προθεσμία για να καταχωρίσουν οι βιομηχανίες τα εξής:

(i) όλες τις ουσίες σε ποσότητες 1. 000 τόνων ή και άνω ετησίως,

(ii) τις ουσίες που είναι πολύ τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον, σε ποσότητες 100 τόνων ή και άνω ετησίως και

(iii) τις πλέον επικίνδυνες ουσίες, καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, οι οποίες παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες ενός τόνου ή και άνω ετησίως.

Ο Ιούνιος του 2013 ήταν η προθεσμία για την καταχώριση όλων των ουσιών που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 100 έως 1.000 τόνων ετησίως. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018 με την καταχώριση ουσιών που εισήλθαν στην αγορά (με παρασκευή ή εισαγωγή) σε ποσότητες ενός έως 100 τόνων ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι με την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης του 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των δεδομένων για τις ουσίες στην ευρωπαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της πιο ολοκληρωμένης βάση δεδομένων για τις χημικές ουσίες στον κόσμο.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά την εκπόνηση του κανονισμού REACH. Διασφάλισε την εισαγωγή ορισμένων διατάξεων σε πρώτη ανάγνωση — συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο της καταχώρισης, την εισαγωγή στοχοθετημένης προσέγγισης όσον αφορά τις απαιτήσεις περί δεδομένων για τις υφιστάμενες ουσίες που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες (1-10 τόνων), καθώς και της προσέγγισης «μία καταχώριση νια κάθε ουσία» (OSOR), με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους, καθιερώνοντας δυνατότητα εξαίρεσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δοκιμές σε ζώα όσο το δυνατόν περισσότερο, το Κοινοβούλιο διασφάλισε την υποχρέωση των εταιρειών να κοινοποιούν μεταξύ τους τα δεδομένα των δοκιμών σε ζώα (λαμβάνοντας εύλογη αποζημίωση), αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη επανάληψης των πειραμάτων. Στο κεφάλαιο της αδειοδότησης, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια πιο σθεναρή προσέγγιση, βάσει της οποίας οιαδήποτε ουσία προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία μπορεί να αδειοδοτείται μόνον εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ή τεχνολογίες. Με τις τροπολογίες του το Κοινοβούλιο επεδίωκε να ευνοήσει τόσο την καινοτομία (μέσα από πενταετείς, χρονικά περιορισμένες αδειοδοτήσεις), όσο και την ασφάλεια (μέσα από κατάλογο με τις πλέον επικίνδυνες ουσίες). Στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το επίμαχο θέμα της «αδειοδότησης/υποκατάστασης» περιελάμβανε την υποχρέωση υποβολής σχεδίου υποκατάστασης σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.
Μια από τις δυσκολίες στην εξισορρόπηση ανάμεσα στους στόχους του REACH και στα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του είναι ότι, ενώ τα άμεσα οφέλη από την ασφαλέστερη χρήση των χημικών ουσιών θα γίνουν εμφανή στον χώρο εργασίας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, τα οφέλη μεγαλύτερης κλίμακας αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις προσεχείς δεκαετίες, παρ' όλο που επενδύσεις οικονομικών και ανθρώπινων πόρων πρέπει να γίνουν τώρα. Επομένως, είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις προσπάθειες αυτές που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Οι εταιρείες ζητούν, επίσης, σταθερότητα στο κανονιστικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ).ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ REACH: 31 ΜΑΪΟΥ 2018

Τόσο η βιομηχανία όσο και οι αρχές έχουν συγκεντρώσει πολύτιμη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων καταχώρισης της νομοθεσίας REACH κατά τη διάρκεια των δύο προθεσμιών καταχώρισης που έχουν ήδη περάσει (2010 και 2013). Για παράδειγμα, είναι γνωστό πλέον περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για την προετοιμασία της καταχώρισης, το είδος της επικοινωνίας και ροής πληροφοριών που είναι αναγκαίο να υπάρχει, τα επιστημονικά εργαλεία πληροφορικής και η διαθέσιμη υποστήριξη που απαιτείται.

Επιπλέον, ο επιμερισμός του κόστους της καταχώρισης μεταξύ εταιρειών που υποβάλλουν από κοινού φακέλους καταχώρισης, αποδείχθηκε ότι συχνά οδηγεί σε συγκρούσεις, καθώς οι ΜΜΕ φαίνεται να συνεισφέρουν δυσανάλογα περισσότερα στο κόστος της κοινής υποβολής. Ωστόσο, αναμένεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης της 31ης Μαΐου του 2018 θα είναι αρκετά διαφορετική από τις δύο προηγούμενες, τόσο όσον αφορά το τον αριθμό των καταχωρίσεων, όσο και το είδος των καταχωρίζωντων. Έτσι, αναμένονται έως και 70.000 εγγραφές πανευρωπαϊκά για το 2018 - τρεις φορές περισσότερες από αυτές των προηγούμενων προθεσμιών, ενώ σημαντικά περισσότεροι καταχωρίζοντες αναμένεται να είναι άπειροι και θα ανήκουν στην κατηγορία ΜΜΕ. Επίσης, είναι πιθανόν να αφορούν χημικές ουσίες εξειδικευμένων χρήσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα διαθέσιμα, γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάγκη για παραγωγή νέων δεδομένων μέσω δοκιμών. Επιπλέον, η διαδικασία καταχώρισης θα λάβει χώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό κλίμα από εκείνο των αρχών της δεκαετίας του 2000, όταν συντάχθηκε το REACH.

Διαδικασία καταχώρισης χημικών ουσιών

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στην Ε. Ε., την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή το Λιχτενστάιν σε ποσότητες ενός ή άνω του ενός τόνου ετησίως οφείλουν να συλλέγουν πληροφορίες για τις ιδιότητες και τις χρήσεις των ουσιών. Πρέπει επίσης να προβούν σε αξιολόγηση της επικινδυνότητας και των πιθανών κινδύνων που παρουσιάζει η ουσία. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στον ECHA μέσω ενός φακέλου καταχώρισης. Η καταχώριση ισχύει για ουσίες:

- υπό καθαρή μορφή,
- ουσίες σε μείγματα και
- ορισμένες περιπτώσεις ουσιών σε αντικείμενα.

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τις επικίνδυνες ιδιότητες της χημικής ουσίας, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παραχθούν.

Η προετοιμασία που θα οδηγήσει σε επιτυχή καταχώριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας REACHείναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να χωρισθεί σε επτά φάσεις (βλ. σχήμα 1) - με τη μορφή προτροπής για συγκεκριμένες δράσεις προς τις επιχειρήσεις καθεμιά από τις οποίες θα παρουσιαστεί συνοπτικά στη συνέχεια. 

1. Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιό σας
2. Εντοπίστε τους τυχόν συν-καταχωρίζοντες
3. Οργανώστε τη δράση σας από κοινού με τους συν-καταχωρίζοντες
4. Αξιολογήστε τους παράγοντες επικινδυνότητας και κινδύνου
5. Προετοιμάστε την καταχώρισή σας υπό μορφή φακέλου στο IUCLID
6. Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης
7. Επικαιροποιήστε την καταχώρισή σαςΣχήμα 1: Οι 7 φάσεις προς την επιτυχή καταχώριση χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.


1. Γνωρίστε το «χαρτοφυλάκιό» σας

Ξεκινώντας από το χαρτοφυλάκιο χημικών ουσιών, δηλαδή το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, πρέπει να εντοπιστούν οι ουσίες που εμπίπτουν στην υποχρέωση καταχώρισης έως τις 31 Μαΐου 2018. Σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί επικαιροποίηση των γνώσεων των αρμοδίων στις επιχειρήσεις σχετικά με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό REACH καθήκοντα, καθώς και να ληφθεί η απόφαση για τις ουσίες που είναι επιθυμητό να συνεχίσει η επιχείρηση να εμπορεύεται.

Ο σαφής και ορθός προσδιορισμός των ουσιών αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για μια επιτυχή και συνάδουσα με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH καταχώριση. Ο προσδιορισμός ουσιών είναι μια διαδικασία με την οποία εξακριβώνεται η ταυτότητα της ουσίας και αποτελεί προαπαιτούμενο για τις περισσότερες από τις διαδικασίες του κανονισμού REACH και: 

- επιτρέπει την αποτελεσματική και σωστή προετοιμασία κοινών καταχωρίσεων και

- διασφαλίζει ότι τα δεδομένα δοκιμών είναι κατάλληλα για την ουσία που καταχωρίζεται

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ουσιαστική αξιολόγηση επικινδυνότητας και κινδύνου της ουσίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγξουν κατά πόσον οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της ουσίας, οι οποίες είχαν υποβληθεί κατά το στάδιο της προκαταχώρισης, είναι ακόμα έγκυρες. Ακόμη, χρειάζεται εξοικείωση με τις απαιτήσεις πληροφοριών του κανονισμού REACH, που αφορούν τις ποσοτικές κατηγορίες και τις χρήσεις των ουσιών. Σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα χρειαστεί να συγκεντρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σε ένα φάκελο καταχώρισης, με τη χρήση της εφαρμογής λογισμικού IUCLID, η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και διατίθεται δωρεάν.


2. Εντοπίστε τους συν-καταχωρίζοντες

Υπάρχει υποχρέωση συνεργασίας με τους συν-καταχωρίζοντες. Όλοι οι συν-καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας είναι μέλη μιας ομάδας συνεργασίας που ονομάζεται φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ). Όλα τα μέλη οφείλουν να κάνουν κοινή χρήση των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν την ίδια ουσία και να υποβάλλουν από κοινού καταχώριση. Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της αρχής «OSOR»θα πρέπει να αναζητούν άλλες εταιρείες που προτίθενται να προβούν ή έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση της ίδιας ουσίας για την οποία υπάρχει πρόθεση καταχώρισης. Πολλές ουσίες έχουν ήδη καταχωριστεί. Στον δικτυακό τόπο του ECHA δημοσιεύεται κατάλογος των ήδη καταχωρισμένων ουσιών.

Εάν η ουσία για την οποία υπάρχει πρόθεση καταχώρισης έχει ήδη καταχωριστεί, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί ο κύριος καταχωρίζων, ο οποίος και θα φέρει τη νέα εταιρεία σε επαφή με το υπάρχον ΦΑΠΟ. Εάν η ουσία δεν έχει ακόμη καταχωριστεί, πρέπει να αναζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των δυνητικών συν-καταχωριζόντων της ουσίας στις σελίδες του προκαταρκτικού ΦΑΠΟ που είναι διαθέσιμες στην πύλη REACH-IT.

Ομοιότητα των ουσιών

Κατά την αρχική επικοινωνία με το ΦΑΠΟ είναι αναγκαία η επιβεβαίωση ότι η ουσία προς καταχώριση είναι ίδια με την αναφερόμενη στην υφιστάμενη καταχώριση.


3. Οργανώστε τη δράση σας από κοινού με τους συν-καταχωρίζοντες

Η απαίτηση για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εταιρειών που πρόκειται να καταχωρίσουν την ίδια ουσία είναι μία από τις θεμελιώδεις πτυχές του κανονισμού REACH, διότι με τον τρόπο αυτό οι καταχωρίζοντες μπορούν να μειώσουν τα κόστη παραγωγής δεδομένων, αλλά και να αποφεύγουν άσκοπες δοκιμές, ιδιαίτερα σε σπονδυλωτά ζώα. 

Για να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η έννοια του δίκαιου, διαφανούς και αμερόληπτου τρόπου επιμερισμού του κόστους κοινοχρησίας δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 06.01.2016 τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/9 για την από κοινού υποβολή δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 26.01.2016.

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες, ώστε οι συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων στο φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για μία ουσία (ΦΑΠΟ) να είναι σαφείς και περιεκτικές. Οι δυνητικοί καταχωρίζοντες, που έχουν ενταχθεί σε ένα ΦΑΠΟ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ανάλυση της μελέτης και των διοικητικών δαπανών που συνθέτουν την τιμή για την κοινή καταχώριση. Οι καταχωρίζοντες υποχρεούνται να επιμερίζουν μόνον το κόστος των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό.

Αίτημα διερεύνησης

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες προτίθενται να καταχωρίσουν ουσία για την οποία δεν έχουν προβεί σε προκαταχώριση, οφείλουν να υποβάλουν σχετικό ερώτημα στον ECHA, εάν έχει ήδη υποβληθεί καταχώριση για την εν λόγω ουσία. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διερεύνηση (inquiry).

Ο ακριβής προσδιορισμός μιας ουσίας είναι σημαντικός στη διαδικασία διερεύνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που σκοπεύουν να καταχωρίσουν ή έχουν ήδη καταχωρίσει την ίδια ουσία θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα κοινοποιούνται σωστά. Αυτό είναι σημαντικό διότι ο κανονισμός απαιτεί από τον ECHA να εξασφαλίζει ότι όλοι οι καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας αποτελούν μέρος μιας κοινής καταχώρισης (αρχή "OSOR"). Για την εφαρμογή αυτής της απαίτησης, το εργαλείο υποβολής φακέλου REACH-IT θα προσαρμοστεί ώστε να μην επιτρέπει εγγραφές εκτός των κοινών υποβολών.


4. Αξιολογήστε τους παράγοντες επικινδυνότητας και κινδύνου

Ένα σημαντικό μέρος της συνεργασίας με τους συν-καταχωρίζοντες στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις, την επικινδυνότητα και τους κινδύνους, προκειμένου να καταδειχθεί η ασφαλής χρήση της ουσίας.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες κανονιστικές, επιστημονικές και τεχνικές απαιτήσεις:

• συλλογή πληροφοριών από την αλυσίδα εφοδιασμού σχετικά με τις χρήσεις και τις ισχύουσες συνθήκες χρήσης και επικοινωνία με κλαδικές ενώσεις σχετικά με την ύπαρξη βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο,
• συλλογή δεδομένων επικινδυνότητας βάσει των απαιτήσεων που θέτει ο κανονισμός REACH όσον αφορά τις ποσοτικές κατηγορίες και τις χρήσεις της ουσίας,
• αξιολόγηση της πληρότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ σχετικά με την επικινδυνότητα της ουσίας,
• χάραξη στρατηγικής για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων σε πληροφορίες (π.χ. διεξαγωγή νέων μελετών, αιτιολόγηση πληροφοριών που λείπουν με χρήση επιστημονικώς άρτιων μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης, απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δεδομένων, κλπ.),
• επίτευξη συμφωνίας περί ταξινόμησης και επισήμανσης στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ (βάσει των δεδομένων επικινδυνότητας),
• αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων σχετικά με την επικινδυνότητα και ταξινόμησή τους στον φάκελο καταχώρισης

Φάκελος καταχώρισης

Ο φάκελος καταχώρισης αποτελεί την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καταχώρισης και αποτελείται από δύο τμήματα:

α) τον τεχνικό φάκελο (technical dossier), ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

- την ταυτότητα του παρασκευαστή/εισαγωγέα,
- την ταυτότητα της ουσίας,
- πληροφορίες σχετικά με την παρασκευή και τη χρήση της ουσίας,
- την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας,
- την καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της ουσίας,
- περιλήψεις μελετών των πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας
- ουσιαστικές περιλήψεις μελετών των πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας, εφόσον απαιτείται,
- προτάσεις για περαιτέρω δοκιμές, εφόσον αρμόζει,
- για τις ουσίες που έχουν καταχωριστεί σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων, πληροφορίες σχετικά με την έκθεση,
- αίτημα ενημέρωσης σχετικά με το ποιες πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης σχετικής αιτιολόγησης.

β) την έκθεση χημικής ασφάλειας (chemical safety report - CSR), εφόσον απαιτείται. Για ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 10 τόνων ή άνω ετησίως, ο καταχωρίζων πρέπει να υποβάλλει στο πλαίσιο του φακέλου καταχώρισής του έκθεση χημικής ασφάλειας. Πρόκειται για αυτοτελές έγγραφο που επισυνάπτεται στον φάκελο καταχώρισης.

- Στην έκθεση χημικής ασφάλειας πρέπει να τεκμηριώνεται η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (Chemical Safety Assessment-CSA) που διενεργείται από τον καταχωρίζοντα.
- Σκοπός της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας είναι να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παρασκευή και τη χρήση μιας ουσίας (υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο) τελούν υπό έλεγχο. Η CSA ενός παρασκευαστή πρέπει να αφορά την παρασκευή και όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας, ο δε εισαγωγέας πρέπει να αξιολογεί μόνο τις προσδιοριζόμενες χρήσεις. Στην CSA πρέπει να εξετάζονται όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της ουσίας που προκύπτουν από την παρασκευή (ανάλογα με την περίπτωση) και τις προσδιοριζόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένου, ανάλογα με την περίπτωση, του σταδίου απόρριψης και της ωφέλιμης ζωής των αντικειμένων. 

Η CSA είναι μια επαναληπτική διαδικασία η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Αξιολόγηση επικινδυνότητας:
- Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την υγεία του ανθρώπου, S Αξιολόγηση της φυσικοχημικής επικινδυνότητας, S Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον.
- Αξιολόγηση των ουσιών ως ανθεκτικών/βιοσυσσωρεύσιμων/τοξικών ή άκρως ανθεκτικών/βιοσυσσωρεύσιμων.
- Αξιολόγηση της έκθεσης.
- Χαρακτηρισμός κινδύνου.

Στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή CSR, τότε κατά τις συζητήσεις στα πλαίσια του ΦΑΠΟ οι συν-καταχωρίζοντες αποφασίζουν σχετικά με το ενδεχόμενο από κοινού υποβολής της έκθεσης χημικής ασφάλειας από τον κύριο καταχωρίζοντα εξ ονόματος των συν-καταχωριζόντων ή για την υποβολή χωριστής CSR από κάθε μεμονωμένο συν-καταχωρίζοντα.


5. Προετοιμάστε την καταχώρισή σας υπό μορφή φακέλου στο IUCLID

Μετά από τις συζητήσεις και την ανταλλαγή δεδομένων στα πλαίσια του ΦΑΠΟ, ο κύριος καταχωρίζων και τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες συναφείς πληροφορίες για την κατάρτιση των αντίστοιχων φακέλων καταχώρισης. Ο φάκελος καταχώρισης καταρτίζεται μέσω του λογισμικού IUCLID, το οποίο διατίθεται δωρεάν στον δικτυακό τόπο του ECHA.

(1) Υποχρεώσεις κύριου καταχωρίζοντα

Ο φάκελος του κύριου καταχωρίζοντος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που οι συν-καταχωρίζοντες οφείλουν να υποβάλλουν από κοινού, όπως η ταξινόμηση και η επισήμανση της ουσίας, καθώς και (ουσιαστικές) περιλήψεις μελετών, εάν υπάρχουν. Η ορθή πρακτική επιτάσσει ότι οι κύριοι καταχωρίζοντες παρέχουν στα μέλη σχέδια συνόλων βασικών δεδομένων σε μορφή IUCLID. Συνιστάται ο κύριος καταχωρίζων να καταρτίσει τον φάκελο καταχώρισης σε χρόνο αρκετά προγενέστερο της λήξης της σχετικής προθεσμίας, ώστε οι συν-καταχωρίζοντες να έχουν τον εύλογο χρόνο που απαιτείται για να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τους δικούς τους φακέλους.

(2) Υποχρεώσεις καταχωρίζοντος-μέλους

Ο φάκελος IUCLID που υποβάλλει ο καταχωρίζων - μέλος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή του και την ουσία του. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της ουσίας (σύσταση, δεδομένα ανάλυσης), τις προσδιοριζόμενες χρήσεις και τον όγκο παραγωγής σας. Ο φάκελος IUCLID που υποβάλλεται δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί από τον κύριο καταχωρίζοντα. 

Δημοσίευση πληροφοριών από φακέλους και αιτήματα εμπιστευτικότητας Ο ECHA δημοσιεύει στη βάση δεδομένων για τις καταχωρισμένες ουσίες που διατηρεί στον δικτυακό του τόπο ορισμένες πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στους φακέλους καταχώρισης. Οι καταχωρίζοντες μπορούν να επισημαίνουν στο λογισμικό IUCLID ορισμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Πρόσθετα εργαλεία IUCLID

Ο ECHA έχει αναπτύξει εργαλεία πληροφορικής, τα οποία υποστηρίζουν τη διαδικασία καταχώρισης:

• το πρόσθετο εργαλείο βοήθειας σε θέματα επικύρωσης δείχνει εάν ο φάκελος καταχώρισης είναι πλήρης,
• το εργαλείο βοήθειας σε θέματα ποιότητας των φακέλων (περιλαμβάνεται στο πρόσθετο εργαλείο βοήθειας σε θέματα επικύρωσης) βοηθά στον εντοπισμό πιθανών ανακολουθιών στον φάκελο καταχώρισής,
• το πρόσθετο εργαλείο υπολογισμού τελών δείχνει το εκτιμώμενο ύψος των τελών καταχώρισης και των τυχόν τελών που αφορούν αιτήματα εμπιστευτικότητας και
• το πρόσθετο εργαλείο διάδοσης δείχνει ποια τμήματα της καταχώρησης τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του δικτυακού τόπου του ECHA.


6. Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης

Μετά από την κατάρτιση του φακέλου καταχώρισης μέσω του λογισμικού IUCLID, ακολουθεί η υποβολή του στο REACH-IT.
Εάν η καταχώριση λάβει χώρα μετά από το τέλος Μαρτίου 2018, η σχετική απόφαση του ECHA αναφορικά με την αποδοχή της καταχώρισης θα κοινοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου 2018. Εάν η καταχώριση λάβει χώρα σε προγενέστερο χρόνο, ο ECHA θα επεξεργασθεί τον φάκελο καταχώρισης εντός τριών εβδομάδων.

Πριν από την υποβολή του φακέλου καταχώρισης θα πρέπει η επιχείρηση να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας της στον λογαριασμό στο REACH-IT είναι επικαροποιημένα, ώστε ο ECHA να μπορεί να βοηθήσει, εφόσον χρειαστεί και επίσης ότι έχει δηλωθεί ορθά το μέγεθος της επιχείρησής.

(1) Υποχρεώσεις κύριου καταχωρίζοντα

Ο κύριος καταχωρίζων πρέπει να δημιουργήσει το αντικείμενο κοινής υποβολής στο REACH-IT και να κοινοποιήσει στα μέλη την ονομασία και τον κωδικό ασφαλείας της κοινής υποβολής που του χορηγήθηκε από το REACH-IT. Ακολουθεί η υποβολή του κύριου φακέλου καταχώρισης στο REACH-IT. Ο ECHA θα ελέγξει εάν μπορεί να επεξεργαστεί τον φάκελο καταχώρισης. Μόνο μετά από τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου τα μέλη θα μπορούν να υποβάλουν τους δικούς τους φακέλους. Συνιστάται θερμά η υποβολή του κύριου φάκελου καταχώρισης στο REACH-IT πριν από τα τέλη Μαρτίου 2018.

(2) Υποχρεώσεις καταχωρίζοντος- μέλους

Μετά από την κοινοποίηση του κωδικού ασφαλείας της κοινής υποβολής από τον κύριο καταχωρίζοντα, οι καταχωρίζοντες - μέλη πρέπει: 

- να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ως μέλη της κοινής υποβολής στο REACH-IT και
- να ελέγξουν εάν έχει εγκριθεί ο φάκελος κοινής καταχώρισης που υποβλήθηκε από τον κύριο καταχωρίζοντα στο REACH-IT.

Κατόπιν, οι καταχωρίζοντες - μέλη υποβάλλουν στο REACH-IT τον φάκελο καταχώρισης που κατάρτισαν μέσω IUCLID. Ο ECHA θα ελέγξει εάν μπορεί να επεξεργαστεί τον φάκελο καταχώρισης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να διεξαχθεί έως την 31η Μαΐου 2018.

Μετά από την υποβολή ο ECHA θα αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τιμολόγιο με τα τέλη, τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Μόλις εξοφληθεί το τιμολόγιο και ο ECHA εγκρίνει την καταχώριση, κοινοποιείται σε όλους τους καταχωρίζοντες ο αριθμός καταχώρισης.


7. Επικαιροποιήστε την καταχώρισή σας

Ο ECHA μπορεί να εξετάζει οποιαδήποτε καταχώριση προκειμένου να ελέγξει εάν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τους καταχωρίζοντες συμμορφώνονται προς τις νομικές απαιτήσεις. Η επιλογή των φακέλων προς έλεγχο συμμόρφωσης πραγματοποιείται, είτε τυχαία, είτε βάσει ανησυχιών που εγείρουν (στοχοθετημένη επιλογή).

Η καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH δεν αποτελεί μια διαδικασία που διενεργείται άπαξ, οι δε νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που προέβησαν σε καταχώριση δεν εξαντλούνται με την κοινοποίηση του αριθμού καταχώρισης. Η κοινοποίηση επικαιροποιημένων πληροφοριών είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών.

Οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε φορά που προκύπτουν νέες πληροφορίες, είτε από πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, είτε μετά από την κοινοποίηση των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης του ECHA.

Από τη μελέτη των εκθέσεων και των συστάσεων οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες για τα συνηθέστερα προβλήματα στις καταχωρίσεις, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους. Επιπλέον, νέες πληροφορίες μπορούν επίσης να προκύψουν μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ή μέσω της συμμετοχής νέων μελών στην κοινή υποβολή. Οι υποχρεώσεις κοινοχρησίας δεδομένων ισχύουν και για τα νέα μέλη.

Η επίδειξη προνοητικότητας δεν αποτελεί μόνον ορθή πρακτική, αλλά και νομική υποχρέωση. Οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται ακόμη και μετά από την κοινοποίηση του αριθμού καταχώρισης.Συνολικά, η διαδικασία της καταχώρισης φαίνεται στο «διάγραμμα ροής» του Σχήματος 2.Σχήμα 2: Επισκόπηση της διαδικασίας καταχώρισης χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

III. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ECHA2 οι πληροφορίες σχετικά με τους ήδη κατατεθειμένους φακέλους καταχώρισης με καταληκτική ημερομηνία το έτος 2018 από ελληνικές επιχειρήσεις συνολικά εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:Πίνακας 1: Επίσημα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης της 31ης Μαΐου 2018.

ΙV. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.)

Με την αριθμ. 3013966/2726/2007 (Β'1025) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L396/30.12.2006)» και τις διατάξεις του άρθρου 40 (όπως αναριθμήθηκε το άρθρο 39) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (Β' 865) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ως η εθνική αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού REACH, καθώς και για τη συγκρότηση του εθνικού γραφείου υποστήριξης για την παροχή συμβουλών σε παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σχετικά με τις αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις τους δυνάμει του προαναφερόμενου Κανονισμού.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, στα πλαίσια του κανονισμού REACH, οι επιχειρήσεις με υποχρεώσεις καταχώρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό (παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στην Ελλάδα σε ποσότητες από ένα έως και 100 τόνους, ανά έτος), οφείλουν να προβούν σε καταχώρισή τους στον ECHA μέχρι και την 31η Μαΐου 2018. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με τα οριζόμενα στον κανονισμό REACH, απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή ή διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά των ουσιών αυτών, είτε σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε αντικείμενα, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα μη συμμόρφωσης είναι ιδιαιτέρως υψηλά.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.:

• πραγματοποίησε σχετική ενημερωτική ημερίδα με τη συμμετοχή της χημικής βιομηχανίας στο Αμφιθέατρο του Γ.Χ.Κ. (Δεκέμβριος 2015),

• έστειλε ενημερωτικό έγγραφο προς κλαδικούς φορείς για ενημέρωση-υπενθύμιση των επιχειρήσεων ως προς την καταληκτική ημερομηνία του έτους 2018 και πιθανή ύπαρξη υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (Μάρτιος 2016),

• πραγματοποίησε δύο ενημερωτικές ημερίδες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης ουσιών REACH, με την παρουσία εκπροσώπου από τον ΕCHA, με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών φορέων σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων, στα πλαίσια της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης (Ιούλιος 2016).V. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Στον επίσημο δικτυακό τόπο του ECHA υπάρχει εισαγωγική πληροφόρηση για τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τα χημικά προϊόντα:

- http://echa.europa.eu/el/support/getting-started.

- Υποστηρικτικό υλικό με εργαλεία και πρακτική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες βαρύνονται με υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί χημικών προϊόντων, υπάρχει διαθέσιμο ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://echa.europa.eu/el/support.

- Λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας της καταληκτικής ημερομηνίας του 2018, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε., o ECHA έχει διαμορφώσει ειδική ιστοσελίδα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., όπου υπάρχει οδηγός για τις επιχειρήσεις που περιγράφει βήμα- προς-βήμα τη διαδικασία προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων καταχώρισης στην καταληκτική ημερομηνία του 2018. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, στην ελληνική γλώσσα, γίνεται ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://echa.europa.eu/el/reach-2018.

- Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., μέσω του Εθνικού Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) για τους κανονισμούς REACH, CLP και BPR, που λειτουργεί υπό την οργανωτική της δομή, παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη της ελληνικής χημικής βιομηχανίας, είτε ηλεκτρονικά (elhelpdesk@gcsl.gr), είτε τηλεφωνικά (210 64.79.286 έως 287).VI. ΠΗΓΕΣ 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του ECHA, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

- "REACH 2018" Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης ουσιών REACH (Διοργάνωση Γ.Χ.Κ. - Ιούλιος 2016 - http://www.gcsl.gr/media/Environment/REACH2018_072016/HMERIDA_REACH2018_05072016_ATHINA.pdf)

- Οδικός Χάρτης του ECHA για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ("ECHA's REACH 2018 Roadmap" - https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf)

- Θεματολογικά δελτία για την Ε.Ε. - Χημικά Προϊόντα (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.htmlftuId=FTU_5.4.8.html).

- Φυλλάδιο ECHA για τον κανονισμό REACH για το 2018, με τίτλο: «Παραμείνετε στην αγορά - καταχωρίστε τις χημικές ουσίες σας» (https://www.echa.europa.eu/documents/10162/22038499/reach_2018_leaflet_el.pdf/38d91737-a6ed-4b97-8ec5-a3b30afaac1b).

- Εικόνες και λογότυπα «REACH 2018»: Copyright European Chemicals Agency.___________________________________

1 Επίσημη ιστοσελίδα Οργανισμού: https://echa.europa.eu/
2 Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα ECHA(23.09.2016):
[https://echa.europa.eu/documents/10162/13629/reach_2018_result_stats_en.pdf/7b6e9643-7649-4df8-9e02-46c7481a85aa]

Πηγή: Taxheaven