Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 9/2016 Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α) και Β) Προϋποθέσεις πρό

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 9/2016 Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α) και Β) Προϋποθέσεις πρό

Αθήνα, 13-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2016

ΘΕΜΑ: «Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α) και Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016».


Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ.

I. ΓΕΝΙΚΑ


Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α') προστέθηκε το άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ΦΕΚ 80 Α'), όπως ισχύει, και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την αρ.27430/16/15.6.2016 (ΑΔΑ 6012465ΦΘΕ-3Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ως άνω άρθρου εφαρμόζεται για την κάλυψη των κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία που δεν έχουν πληρωθεί με τη διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 του ν.4251/2014), μέσα στα αριθμητικά όρια που κάθε φορά θέτει η κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, και προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.

Ειδικότερα, η διαδικασία του άρθρου 13Α του ν.4251/2014, όπως ισχύει, εφαρμόζεται για την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, με σκοπό την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι εργάτες πτηνοτροφίας, οι εργάτες σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και οι αλιεργάτες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά με τη διαδικασία της μετάκλησης, χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.

Στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης. Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης. Η άδεια εργασίας, η οποία φέρει και την φωτογραφία του ενδιαφερόμενου, χορηγείται για απασχόληση στην Περιφέρεια για την οποία εγκρίθηκε. Ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη της ίδιας Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας του.

Η αρμόδια Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον κατά τόπο αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σημειώνεται ότι, εργοδότης που απασχολεί πολίτη τρίτης χώρας κατ' εφαρμογή των παρ.1 και 2 του άρθρου 13Α δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν.4052/2012.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης της άδειας εργασίας παρέχονται στην αρ.27430/16/15.6.2016 (ΑΔΑ 6012465ΦΘΕ-3Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθ. 53619/735/25.11.2015 καθώς και στο διευκρινιστικό έγγραφο με αριθ. πρωτ. 60550/803/4.1.2016 της Δ/νσης Απασχόλησης της Γενικής Δ/νσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι τελούντες υπό αναβολή απομάκρυνσης μπορούν να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας, με εξαίρεση: α) τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γ) τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η εξαίρεση για εργασία στις ανωτέρω περιοχές θα αναγράφεται ρητά στη χορηγούμενη άδεια εργασίας.

II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α') καταλαμβάνουν τους παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που θα λάβουν άδεια εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία είτε ως εργάτες γης είτε ως βοσκοί είτε ως εργάτες μελισσοκομίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών ασφαλίζονται στον ΟΓΑ με εργόσημο κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.2639/1998 (Α'205), του άρθρου 20 του ν.3863/2010 (Α' 115) και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου μας με αριθμό εγκύκλιο Ο.Γ.Α 9/2011.

Οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, δηλ. στους απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την εγγραφή των ανωτέρω, είναι ο Ανταποκριτής του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή/επανεγγραφή των ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 στα Μητρώα του ΟΓΑ, τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να αποφεύγονται λάθη και προβλήματα ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να εγγραφούν/ επανεγγραφούν στον ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προσκομίζοντας:
■ Το διαβατήριό τους, εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ.
■ Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
■ Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
■ Βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 του ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή (όπως προβλέπεται στην παρ.1 β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθμ. 53619/735/25.11.2015).
■ Την άδεια εργασίας (η οποία πρέπει να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο) της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ισχύ.
■ Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας.
■ Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης.

Ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ, αφού προηγουμένως ελέγξει την πληρότητα των ως άνω δικαιολογητικών θα προχωράει στην συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής-Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» μέσω της ηλεκτρονικής «φόρμας», στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ, στην οθόνη που εμφανίζεται στο πεδίο κατηγορία τίτλου διαμονής στη χώρα, θα επιλέγει από την αναπτυσσόμενη λίστα «παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί του άρθρου 58 του ν.4384/2016» και θα συμπληρώνει τον αριθμό ΑΔΑ της αναρτηθείσας στο διαδίκτυο άδειας εργασίας. Εν συνεχεία, ο Ανταποκριτής θα συμβουλεύεται την εγκύκλιό μας με αρ. Ο.Γ.Α. 1/15.2.2016 για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.

Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, αρκεί η εξαργύρωση αυτή να έχει λάβει χώρα μέσα στο εξάμηνο ισχύος της άδειας εργασίας.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας το «Δελτίο Απογραφής - Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ και από τον/την αιτούντα/αιτούσα και να αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα). Στο Δελτίο Απογραφής που θα αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ θα πρέπει, απαραιτήτως, να επισυνάπτονται τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που έχουν συναφθεί περισσότερες της μίας συμβάσεις εργασίας με διαφορετικούς εργοδότες, για το διάστημα ισχύος της άδειας εργασίας, θα πρέπει να αποστέλλονται όλες στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ.

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη, θα πρέπει να αποστέλλονται σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου.

Επισημαίνουμε ότι, η έκδοση εργοσήμου από εργοδότη με τον οποίο ο εργάτης γης δεν έχει υπογράψει σύμβαση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.

Επίσης, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας εργασίας των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών, θα υποβάλεται εκ νέου δελτίο απογραφής για την επανεγγραφή τους στα Μητρώα του Κλάδου.

Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης

O χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ των παραπάνω προσώπων θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αμοιβές που θα έχουν λάβει με εργόσημο εντός του εξαμήνου ισχύος της άδειας εργασίας.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, να ενημερώνονται αφενός μεν οι εργοδότες να προβαίνουν στην έκδοση εργοσήμου ανά μήνα απασχόλησης των εργατών γης αφετέρου δε οι εργάτες γης να προβαίνουν άμεσα στην εξαργύρωση των εργοσήμων, προς αποφυγήν προβλημάτων στην ασφάλισή τους.

Εάν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών ασφάλισης, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους μήνες.

IV. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α'), προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Για την πραγματοποίηση των 150 ημερών εργασίας απαιτείται απασχόληση ένα (1) εξάμηνο, διότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εργόσημο θα πρέπει να εκδίδεται ανά μήνα απασχόλησης και να εξαργυρώνεται άμεσα.

Συνεπώς οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα λάβουν άδειας εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν.4384/2016, εφόσον απασχολούνται ως εργάτες γης, συμπληρώνουν τις 150 ημέρες εργασίας με τη λήξη του εξαμήνου ισχύος της άδειας εργασίας που θα του χορηγηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεων.

Για το λόγο αυτό η ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων δεν έχει τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ (βιβλιάριο υγείας), εντός του εξαμήνου ισχύος της άδειας εργασίας.

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ


Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 71 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α'51) ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή τους έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας.

Αιτούντες Διεθνή Προστασία είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας αρχής, αίτηση με την οποία ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α'51) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια διαμονής σε ισχύ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) οι αιτούντες διεθνή προστασία εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ του Π.Δ 113/2013 (Α 146), του άρθρου 41 παρ.1δ του ν.4375/2016 και του άρθρου 8 παρ.1 στ. δ του Π.Δ 114/2010 έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1δ. δδ του άρθρου 41 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος μέχρι ένα έτος και ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί δελτίο μετά την απλή καταγραφή της αίτησης το δελτίο ισχύει μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πλήρους καταγραφής.

Πιο συγκεκριμένα, με την αριθ. οικ. 8097/25.5.2016-ΦΕΚ 1542/β/31-5-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διάρκεια των δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας ως εξής:
■ εξάμηνη διάρκεια στις περιπτώσεις πλήρους καταγραφής της αίτησης και
■ ετήσια διάρκεια στις περιπτώσεις απλής καταγραφής.

Η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται με το ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) είναι η κατάργηση της κατοχής άδειας εργασίας ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των παραπάνω κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών.

Για την πρόσβαση των δικαιούχων στην απασχόληση μόνη προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών διαμονής.

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) καταλαμβάνουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τους κατόχους άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Επίσης, καταλαμβάνουν τους αιτούντες διεθνή προστασία που θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» καθώς και αυτούς στους οποίους έχει χορηγηθεί «καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την εγγραφή των ανωτέρω, είναι ο Ανταποκριτής του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή/επανεγγραφή των ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4375/2016 στα Μητρώα του ΟΓΑ, τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να εγγραφούν /επανεγγραφούν στον ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προσκομίζοντας:
• Το διαβατήριό τους εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ.
• Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
• Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
• Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής τους σε ισχύ (για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους).
• Φωτοαντίγραφο του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού».
• Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης σε περίπτωση που απασχοληθούν ως αγρεργάτες.

Σημειώνουμε ότι, στις περιπτώσεις των εργατών γης τα εργόσημα θα πρέπει να έχουν εξαργυρωθεί εντός διαστήματος ισχύος της άδειας διαμονής.

Ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ, αφού προηγουμένως ελέγξει την πληρότητα των ως άνω δικαιολογητικών θα προχωράει στην συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής-Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης» μέσω της ηλεκτρονικής «φόρμας», στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ, στην οθόνη που εμφανίζεται στο πεδίο κατηγορία τίτλου διαμονής στη χώρα, από την αναπτυσσόμενη λίστα θα επιλέγει:
■ «δικαιούχος διεθνούς προστασίας», στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή του έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, και
■ «αιτών άσυλο αλλοδαπός», στην περίπτωση που έχει αιτηθεί διεθνή προστασία και κατέχει «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού».

Εν συνεχεία, για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας ο Ανταποκριτής θα συμβουλεύεται την εγκύκλιό μας με αρ. Ο.Γ.Α. 1/15.2.2016.

Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας διαμονής των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών, είναι αναγκαία η υποβολή νέου δελτίου απογραφής για την επανεγγραφή τους στα Μητρώα του Κλάδου.

IV. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας / ασφαλιστικής ικανότητας στους πολίτες τρίτων χωρών του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει, πέραν της εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ, εντός του διαστήματος ισχύος της άδειας διαμονής:
α) οι αμειβόμενοι με εργόσημο να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο,
β) οι απασχολούμενοι ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες να έχουν συμπληρώσει 75 ημέρες απασχόλησης.

Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στον αρμόδιο Ανταποκριτή προσκομίζοντας:
• Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
• Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής τους σε ισχύ (για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους).
• Φωτοαντίγραφο του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού».

Ο Ανταποκριτής, αφού ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα εκδίδει βιβλιάριο υγείας και θα ενημερώνει το ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΗΔΙΚΑ», σύμφωνα με προηγούμενες οδηγίες μας.

Η ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής ικανότητας θα είναι η ημερομηνία έκδοσης του βιβλιαρίου, ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επομένου έτους εκείνου εντός του οποίου χορηγήθηκε το βιβλιάριο υγείας (εφόσον η διάρκεια αυτή δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ή του δελτίου, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι, βιβλιάριο υγείας και ασφαλιστική ικανότητα δύναται να χορηγηθεί και σε προστατευόμενα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων κατόχων άδειας διαμονής ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον πληρούν τις υπό του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις και κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ.

Επισυνάπτεται Παράρτημα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

Πηγή: Taxheaven