Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 46/13.12.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4325/2015 αναφορικά με την Υπαγωγή, από 1-06-2015, των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ειδικού λογ/μού 'Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.' του ΤΑΥΕΒΖ στην ασφ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 46/13.12.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4325/2015 αναφορικά με την Υπαγωγή, από 1-06-2015, των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ειδικού λογ/μού 'Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.' του ΤΑΥΕΒΖ στην ασφ

Αθήνα, 13/12/2016
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
IΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
FAX: 210 52 23 228
Πληροφορίες: Ε. Καραμουσουλή
e-mail: asfika@ika.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Σπυριδάκης
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 52 15 280
FAX: 210 52 28 747
e - mail: diefpar@ika.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 46

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4325/2015 αναφορικά με την Υπαγωγή, από 1-06-2015, των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ειδικού λογ/μού 'Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.' του ΤΑΥΕΒΖ στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ)»

ΣΧΕΤ. : α) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ.20992/Δ15.325/25.5.2015 εγκύκλιος της Γ.Γ.Κ.Α.
β) Το με αριθμ. πρωτ. 74274/10.6.2015 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.
γ) Τα με αριθμ. πρωτ. Φ20021/34572/Δ15.524/26.8.2015 και Φ20021/43584/Δ15.690/5.1.2016 έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α.

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το ανωτέρω β' σχετικό έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α., με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4325/2014 (ΦΕΚ 47 Α').

Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.» του ΤΑΥΕΒΖ, ο οποίος με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά, από 1-6-2015, στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ).

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.4052/2012 συστάθηκε από 1-7-2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α., στο οποίο εντάχθηκε μεταξύ άλλων και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 τ. Α') το Ε.Τ.Ε.Α., από 1-1-2017, μετονομάζεται σε Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4052/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του ανωτέρω νόμου και τροποποιήθηκε από το άρθρο δεύτερο, παρ. 8 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106 Α'), προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται εντός 6 μηνών από την έναρξη των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού (1-1-2017) ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αναλογιστική μελέτη, να καταρτιστεί Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με τον οποίο θα καθορίζονταν τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου, ο τρόπος εξαγοράς, κ.α. και ορίζεται ότι, έως την έκδοση αυτού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών και η γενικότερη νομοθεσία, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν.4387/2016.

Με τις διατάξεις των Φ20021/12403/579/6.6.2003 (ΦΕΚ 772/2003 Β') και Φ20021/8228/372/27.4.2005 (ΦΕΚ 616/2005 Β') Υ.Α. ανατέθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η εκτέλεση για λογαριασμό του ΕΤΕΑΜ, του συνόλου των εργασιών που αφορούν την είσπραξη των τρεχουσών εισφορών, την βεβαίωση και είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και εργοδοτών καθώς και η εκτέλεση - διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ (Εγκ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 43/2003 και 34/2005).

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν.4225/2014(ΦΕΚ 2 Α') προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8/2014 και 17/2014).

Επιπλέον σας κοινοποιούμε τα ανωτέρω σχετικά α' και γ' έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α. και σε ότι αφορά θέματα των Διευθύνσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ασφάλισης Εσόδων και Παροχών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με τις διατάξεις της παρ. 1, περίπτωση β, γ και δ του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

α) Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου λογαριασμού επικουρικής σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ) και διέπονται από την υπαγωγή τους στο Ε.Τ.Ε.Α., από το σύνολο της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ), καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

Επομένως από 1-6-2015 η ασφάλιση των μισθωτών του ανωτέρω λογαριασμού συνεχίζεται στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ) και όσον αφορά την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών στην Α.Π.Δ. του ΟΠΣ/ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τα ποσοστά ασφάλισης, κ.λ.π., θα εφαρμόζονται οι οδηγίες των Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/2014 και 22/2016.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ).

β) Αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 19 του προϊσχύοντος Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ) μέχρι την ολοκλήρωση τους.

Εκκρεμεί αιτήματα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης, που είχαν υποβληθεί στον καταργούμενο ειδικό λογαριασμό του ΤΑΥΕΒΖ και μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσης του στο τ.ΕΤΕΑΜ (31-5-2015) δεν είχαν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης, θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α, οι οποίες θα συντάσσουν τις σχετικές αποφάσεις (σε έντυπα του τ.ΕΤΕΑΜ) και θα τις διαβιβάζουν προς υπογραφή, στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων.

Β. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1. Οι συνταξιούχοι του καταργούμενου λογαριασμού του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του εν λόγω λογαριασμού επικουρικής σύνταξης, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.2434/1996 (Α 188) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν.3232/2004.

Δεν αναπροσαρμόζονται δηλαδή τα ποσά των συντάξεων των συνταξιούχων του ΤΑΥΕΒΖ σύμφωνα με την διέπουσα το τ. ΕΤΕΑΜ νομοθεσία, για τους συγχωνευόμενους σ' αυτό φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς επικουρικής ασφάλισης.

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ (άρθρο 47 παρ. 1 του ν.4052/2012), οι ανωτέρω συνταξιούχοι διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑ και ειδικότερα του τ. ΕΤΕΑΜ καθώς και της γενικότερης νομοθεσίας.

2. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΥΕΒΖ μέχρι 31/5/2015 (τελευταία ημέρα πριν την υπαγωγή του καταργούμενου λογαριασμού στο ΕΤΕΑ), κρίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ (άρθρο 19 του καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ), με τα οικονομικά αποτελέσματα να ξεκινούν από 1/6/2015, ημερομηνία υπαγωγής στο ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ).

3. Αιτήματα συνταξιοδότησης που κατατίθενται από 1/6/2015 και μετά, αλλά η ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης είναι προγενέστερη της 1/6/2015, κρίνονται επίσης με την νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ, με τα οικονομικά αποτελέσματα να μην ξεκινούν σε καμία περίπτωση πριν και πάλι την 1/6/2015.

4. Αιτήματα συνταξιοδότησης που κατατίθενται από 1/6/2015 και μετά, αλλά η ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι μεταγενέστερη της 1/6/2015, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

Για την διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτημάτων σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΥΕΒΖ, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης Ταμείων ή Φορέων στο τ.ΕΤΕΑΜ.

Μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι θα αποστέλλονται στο κέντρο πληρωμών συντάξεων του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης (κοινοποίηση αποφάσεων στον ενδιαφερόμενο, αναγγελία στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών, κ.ο.κ.).

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το Τ01/652/130/27-9-2016 Γ.Ε. μας, σύμφωνα με το οποίο δεν εκδίδονται επί του παρόντος αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1-1-2015 και μετά.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αιτήματα προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης (λόγω συνταξιοδότησης, προαιρετικής ασφάλισης, κ.λ.π.) έως την ημερομηνία συγχώνευσης (1-6-2015) του ειδικού λογ/μού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.» του ΤΑΥΕΒΖ στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ), θα αποστέλλονται από τα κατά τόπο Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ), Α' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης (τ.ΕΤΕΑΜ), Πειραιώς 9-11, 105 52 Αθήνα, στην οποία τηρείται αρχείο Μητρώου ασφαλισμένων, όλων των συγχωνευθέντων στο τ.ΕΤΕΑΜ Επικουρικών Ταμείων (σχετ. Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35/2012).

Από τις Υπηρεσίες αυτού, θα συντάσσεται έκθεση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, με το σύνολο του πραγματοποιηθέντος χρόνου, έως την συγχώνευση αυτών στο τ.ΕΤΕΑΜ (πραγματικού και αναγνωρισθέντος).

Η έκθεση αυτή θα διαβιβάζεται, στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προκειμένου να εκδώσουν την τελική Ατομική Διοικητική Πράξη (απόφαση ανακεφαλαίωσης, συνταξιοδότησης, απορριπτική απόφαση, κ.λ.π.).

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες επί των ανωτέρω διατάξεων (υπαγωγή στην ασφάλιση, παροχές συντάξεων, κ.λ.π.), θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α., Φιλελλήνων13-15, Αθήνα, τηλ. 210 3275000.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven