Κ.Υ.Α. αριθμ. 111482/0092/ 2016 Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη

Κ.Υ.Α. αριθμ. 111482/0092/ 2016 Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη

Αριθμ. 111482/0092

(ΦΕΚ Β' 4005/14-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. της περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4387/2016 (Α 85),
β. της αριθμ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 (Β' 486) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία τρόπου πληρωμής αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, Μ.Τ.Π.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ' αυτό και μισθοδοτούνται σύμφωνα με το νέο σύστημα πληρωμής Ν. 2303/1995, καθώς και υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
γ. της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (Β' 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.)»,
δ. του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει,
ε. των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 69/2005 (Α' 98),
στ. της αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β' 204) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. της αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β' 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,
η. της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 (Β' 2169) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη καθορισμού του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για τα πρόσωπα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 (Α') και της διαδικασίας απόδοσης αυτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε βάρος του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, η οποία εκτιμάται στο συνολικό ποσό των 311 εκατ. ευρώ για το έτος 2017, 611 εκατ. ευρώ για το έτος 2018, 905 εκατ. ευρώ για το έτος 2019 και 1.186 εκατ. ευρώ για το έτος 2020. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει του Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) που θα ισχύουν για τον σκοπό αυτό από 1-1-2017 στον προϋπολογισμό των φορέων τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των λοιπών υποτομέων Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων οι υπάλληλοι υπάγονται μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου,

αποφασίζουμε:

1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι) που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το Φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016, για την απόδοση, στους οικείους ασφαλιστικούς Φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη.

2. α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

2017

3,33%

2018

6,67%

2019

10%

2020 και επόμενα

13,33%Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven