ΠΟΛ.1188/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚΒ'3588/04.11.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών

ΠΟΛ.1188/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚΒ'3588/04.11.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α', Β', Γ', Δ'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Στυμφαλιάδου
Τηλέφωνο : 210 - 3635963, 3635044
3614716
FAX    : 210 3635077

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1188/2016

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚΒ'3588/04.11.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών.


Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ1086/23.04.2013, ΠΟΛ1157/27.06.2013, ΔΠΕΙΣ Α1117822/23.07.2013ΠΟΛ 1222/26.09.2013, ΠΟΛ 1138/13.05.2014, ΠΟΛ 1159/02.06.2014, ΠΟΛ 1258/15.12.2014, ΠΟΛ 1164/15.07.2015, ΠΟΛ 1052/25.04.2016, ΓΗΛΔΓ Β 0004832ΔΞ/22.10.2013

Σας κοινοποιούμε την οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚΒ'3588/04.11.2016) ΚΥΑ Υπουργών Eσωτερικών, Οικονομικών και Eργασίας για ενημέρωση, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α'180), όπως ισχύει (η πρώτη ΚΥΑ 47497 -ΦΕΚ Β3389- εκδόθηκε στις 18.12.2012). 

Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπαχθείσες κύριες οφειλές συμψηφίζονται, με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α'53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α' 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α'31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α'14) ή από άλλους πόρους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σχετική η ΠΟΛ 1086/2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 της πρώτης εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ 47497/2012, που σας κοινοποιήθηκε με την ως άνω εγκύκλιό μας, εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό επιχορήγησης ή άλλου εσόδου που τελικά συμψηφίζεται, κατά τις ως άνω διατάξεις του ν.4079/2012 (ΦΕΚ ΑΊ80), όπως ισχύει, υπολείπεται της κύριας οφειλής, η διαφορά καλύπτεται από τον Δήμο έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παρακρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου. Στην περίπτωση όπου το προβλεπόμενο ποσό της επιχορήγησης δεν αποδοθεί για οιοδήποτε λόγο ή ο Δήμος δεν καταβάλλει τη διαφορά μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το συνολικό ποσό της υπαχθείσας οφειλής υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι Δ/νσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών παρακαλούνται για τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.

Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δ.Ο.Υ. της χώρας ώστε, να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΣΑΪΤΗΣΠηγή: Taxheaven