Αριθ. πρωτ.: 36829/13.12.2016 Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 όπως ισχύει

Αριθ. πρωτ.: 36829/13.12.2016 Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 όπως ισχύει

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 36829

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364399
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 όπως ισχύει


ΣΧΕΤ. : 1. Α.Π. 29251/6.10.2016 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Φ62465ΦΘΕ-ΑΘΒ)
2. Α.Π. 32746/9.11.2016 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ : 78ΝΤ465ΦΘΕ-ΡΦΕ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας ερωτήματα σχετικά με τον ορισμό εισηγητή στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια για θέματα υπαλλήλων Συνδέσμων και ΝΠΔΔ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στους εν λόγω φορείς δεν υφίστανται προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ή εάν υφίστανται δεν είναι αρμόδιοι για θέματα προσωπικού.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ορισμού, ως εισηγητή, προσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016 έχει την εξής άποψη:

i) Για θέματα που αποστέλλονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αφορούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εισηγητής θα πρέπει να είναι ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού προϊστάμενος του οικείου Δήμου.

ii) Για θέματα που αποστέλλονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αφορούν Συνδέσμους εισηγητής θα πρέπει να είναι ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού προϊστάμενος του Δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συνεδρίαση των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του εισηγητή καθώς σκοπός αυτού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο, είναι να ενημερωθεί πλήρως το ανωτέρω συλλογικό όργανο επί της υποθέσεως την οποία πρόκειται να κρίνει, και να αποφευχθεί, με τον τρόπο αυτό, η έκδοση εσφαλμένης αποφάσεως λόγω μη ενημέρωσης ή μη πλήρους ενημέρωσης των μελών του συλλογικού οργάνου. Εξάλλου, κατά τη συνεδρίαση ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον διευκρινίσεις από τον εισηγητή, ακριβώς ένεκα της ιδιότητάς του, οπότε θεωρούμε επιβεβλημένη τη φυσική παρουσία αυτού.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κώστας ΠουλάκηςΠηγή: Taxheaven