Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π06/55/ 2016 Χορήγηση επιδόματος ασθενείας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τ.ΤΑΞΥ

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π06/55/ 2016 Χορήγηση επιδόματος ασθενείας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τ.ΤΑΞΥ

Αθήνα, 13 / 12 / 2016
Αριθ. Πρωτ. Π06 / 55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση επιδόματος ασθενείας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τ.ΤΑΞΥ»


Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.3 του ν.4075/2012 (Α`89), από 1/6/2012, ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που συστήθηκε με τις διατάξεις του αρθ.4 παρ.2 του ν.3655/2008 (Α`58), με σκοπό τη χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας κλπ.) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του τ.ΤΑΞΥ, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών, εντάχθηκε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι του και τα μέλη οικογενείας τους, έγιναν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συνεχίζουν να διέπονται από τη νομοθεσία του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως προς τις παροχές σε χρήμα και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του καταστατικού του κλάδου ασθένειας του τ. ΤΑΞΥ που ορίζεται με την αριθ,8820/1943 (Β`43) Υ.Α. όπως ισχύει.

Ως προς τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας, οι ασφαλισμένοι του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, δικαιούνται την παροχή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρθ.35 της ανωτέρω Υ.Α., ενώ οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρθ.35 του ν.1846/1951.

Για την πλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων, δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση (όπως ισχύει αντίστοιχα για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας), που να προβλέπει συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης άλλου Φορέα.

Επομένως στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης στον Κλάδο Παροχών ασθένειας σε χρήμα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η καταβολή του επιδόματος ασθένειας στους ασφαλισμένους, γίνεται από το Φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον έχουν πληρωθεί οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία του προϋποθέσεις χωρίς το συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και του άλλου φορέα.

Στην περίπτωση αλλαγής ασφαλιστικού φορέα (τ. ΤΑΞΥ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το κεκτημένο ήδη δικαίωμα του ασφαλισμένου στις παροχές ασθένειας, έναντι του οργανισμού από τον οποίο διακόπηκε η ασφάλιση, διατηρείται επί εξάμηνο (αρθ.8 του Ν.Δ.4202/61) από της μεταβολής του ασφαλιστικού φορέα και με την προϋπόθεση ότι δεν εξαντλείται ο προβλεπόμενος χρόνος ασφαλιστικής προστασίας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΠηγή: Taxheaven