Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016/11.10.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε μεταβίβαση ακινήτου

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016/11.10.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε μεταβίβαση ακινήτου

ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016/11.10.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε μεταβίβαση ακινήτου

Σχετ: Το με αριθ. πρωτ. ... ερώτημα σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, φωτοαντίγραφο του οποίου μας διαβιβάστηκε από το σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφο σας, είστε εκ κληρονομιάς συγκύρια κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ακινήτου (οικοπέδου με ημιτελή πολυώροφη οικοδομή). Το εν λόγω ακίνητο προέκυψε κατόπιν υπογραφής συμβολαιογραφικού προσυμφώνου κατά το σύστημα της αντιπαροχής το έτος 2007 μεταξύ του οικοπεδούχου πατέρα σας, ο οποίος απεβίωσε το έτος 2011, και εργολάβου-κατασκευαστή ακινήτων. Η σχετική οικοδομική άδεια, εκδόθηκε το έτος 2009 και εκτελέσθηκαν εργασίες ανέγερσης οικοδομής μέχρι και το έτος 2010 όπου το έργο εγκαταλείφθηκε ημιτελές από τον κατασκευαστή-εργολάβο λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν αφενός την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. ενδεχόμενης πώλησης του ανωτέρω αναφερομένου ακινήτου προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αφετέρου τη διαδικασία απόδοσης του Φ.Π.Α. σε ενδεχόμενη υπαγωγή της μεταβίβασης σε Φ.Π.Α. καθόσον όλοι οι συνιδιοκτήτες, όπως σχετικά αναφέρετε, τυγχάνουν μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και δεν επιθυμούν την ένταξη στο Φ.Π.Α..

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 5 και 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, επιβάλλεται ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2006 (ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής) εφόσον γίνονται από υποκείμενο στο φόρο, με επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.

Περαιτέρω, από το άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση γ' του ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., προκύπτει ότι κάθε πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, μπορεί, εφόσον  επιθυμεί, να δηλώσει την ένταξη του στο κανονικό καθεστώς.

3. Εφόσον οι συγκύριοι κληρονόμοι της ημιτελούς πολυώροφης οικοδομής δεν έχουν προβεί στο παρελθόν κατά συνήθη δραστηριότητα σε κατασκευή και πώληση, ούτε και επιθυμούν την ένταξη τους σε Φ.Π.Α., η πώληση των ακινήτων από αυτούς, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.. Με δεδομένο ότι η εν λόγω μεταβίβαση δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. η απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σας παρέλκει.

4. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη συνήθους δραστηριότητας είναι θέμα πραγματικό που μπορεί να ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή όπου υπάγεται ο κάθε συγκύριος κληρονόμος.

Πηγή: Taxheaven