Αριθ. πρωτ.: Α2β/ Γ.Π.οικ. 94803/ 2016 Παρέχονται διευκρινίσεις

Αριθ. πρωτ.: Α2β/ Γ.Π.οικ. 94803/ 2016 Παρέχονται διευκρινίσεις

Αθήνα 15 / 12 / 2016
Αριθ. Πρωτ.:Α2β/Γ.Π.οικ.94803

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33, Αθήνα
ΤΗΛ: 2132161202, 1210, 1212
FAX: 2015228761
e-mail: prosop np b@moh.qov.qr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται Διευκρινήσεις»


ΣΧΕΤ.: Οι διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016).

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 44 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) παρέχεται η δυνατότητα σύστασης προσωποπαγών θέσεων στους οικείους φορείς, για το διορισμό των καταταγέντων που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης, και για τους οποίους δεν υφίστανται οι αντίστοιχες του κλάδου και της ειδικότητάς τους οργανικές θέσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν στον φορέα διορισμού δεν υφίστανται οι αντίστοιχες του κλάδου ή της ειδικότητάς τους οργανικές θέσεις, οι καταταγέντες στους πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, διορίζονται στον ίδιο φορέα, σε προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες συνιστώνται με την απόφαση διορισμού τους και με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας κατηγορίας, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται με βάση την συγκεκριμένη διάταξη, καταργούνται αυτοδίκαια με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν από την υπηρεσία.

Επίσης, με το άρθρο 45 του ως άνω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα ανακατανομής των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, σε άλλη υπηρεσία ή άλλο εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου.

Η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να έχει εφαρμογή, παραδείγματος χάριν, για τις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν στον φορέα διορισμού προβλέπεται ο κλάδος και η ειδικότητα των διοριστέων, αλλά ο φορέας διαθέτει λιγότερες κενές οργανικές θέσεις από τον αριθμό των διοριστέων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των υποψηφίων.

β) Όταν ο υποψήφιος προς διορισμό για εξαιρετικούς λόγους, τους οποίους οφείλει να δηλώσει εγγράφως, δεν επιθυμεί τον διορισμό του στον συγκεκριμένο φορέα, στον οποίο έχει διατεθεί προς διορισμό. Ειδικά για την περίπτωση αυτήν, το αίτημα του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της διοίκησης του φορέα, στον οποίο έχει διατεθεί προς διορισμό. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στην συγκεκριμένη διάταξη για την ανακατανομή των διοριστέων, παρακαλούνται οι Δ.Υ.Πε. να ενημερώσουν την υπηρεσία μας σχετικά (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21-12-2016) και σε συνέχεια των αναφερομένων στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.81152/27-10-2016 εγκύκλιό μας, προκειμένου να υποβάλουμε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, δεδομένης της υποχρέωσης τήρησης της προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης κατανομής, για την ολοκλήρωση του διορισμού των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4440/2016.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven