Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1167158 ΕΞ 2016/18.11.2016 Απαλλαγή ΦΠΑ σε επιχείρηση για μαθήματα μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1167158 ΕΞ 2016/18.11.2016 Απαλλαγή ΦΠΑ σε επιχείρηση για μαθήματα μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

ΔΕΕΦ Α 1167158 ΕΞ 2016/18.11.2016

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

Σχετ: Το από ... ερώτημα σας.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:


1. Από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο τέθηκε το ερώτημα για την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες παράδοσης μαθημάτων μουσικής, μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας 3 (τριών ετών και άνω), από ατομική επιχείρηση αναγνωρισμένη από αρμόδια αρχή.
 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.


3. Στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1282/23.12.1992 (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18) διευκρινίστηκε ότι, στην απαλλαγή από το ΦΠΑ εμπίπτουν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης, που παρέχονται από πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κατά περίπτωση.


4. Στην έννοια της απαλλασσόμενης από το φόρο εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α/15.1.66) και λειτουργούν με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.


5. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, η ατομική επιχείρηση εάν και εφόσον είναι αναγνωρισμένη από το την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή και παραδίδει μαθήματα μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω, είναι απαλλασσόμενη από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).


6. Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πραγματικό και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. όπου και κοινοποιείται το παρόν.

Πηγή: Taxheaven