Αριθ. Πρωτ.: 2950/214436/9.12.2016 Δελτίο τύπου ενημέρωσης για τήρηση βιβλίου απογραφής του κανονισμού ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010 στους εγγραφέντες στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων

Αριθ. Πρωτ.: 2950/214436/9.12.2016 Δελτίο τύπου ενημέρωσης για τήρηση βιβλίου απογραφής του κανονισμού ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010 στους εγγραφέντες στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων

Βόλος 09/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2950/214436

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΠ/ΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1
Ταχ. Κώδικας: 383 33
Πληροφορίες: Ζ. Χάνος - Θ. Παναγόπουλος
Τηλέφωνο: 24210 39107 και 39109
Τηλεομοιοτυπία: 24210 39107
Ηλ. Δ/νση: ddasonmagn@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου ενημέρωσης για Τήρηση Βιβλίου Απογραφής του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε 995/2010 στους εγγραφέντες στα Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων

Σας διαβιβάζουμε Δελτίο Τύπου που αφορά Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (EE) αριθ. 995/2010 και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων και ευρεία δημοσίευση και δημοσιοποίησή του


Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ-Ε
Η Δ/ντρια Δασών Μαγνησίας
Ελένη Δημητρακοπούλου-Μπίλλιου
Δασολόγος με Α' βαθμό
_______________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (EE) αριθ. 995/2010.

Σχετ.: α) Ο Κανονισμός (EE) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» EEL 295 της 12-11-2010).

β) ΗΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 "για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά" και των σχετικών με αυτόν, κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/Β/29-12- 2015).

γ) Τα πρακτικά των από 7/9/2016 και από 14/10/2016 1ης και 2ης Συνεδρίασης της Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (Τ.Δ. Ο.Ε.).

Για την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας (Π.Α.Α.Καν. Ξυλείας), λαμβάνοντας υπόψη τα στο ανωτέρω (γ) σχετικό αναφερόμενα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τ.Δ.Ο.Ε. (που συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της (β) σχετικής ΚΥΑ), αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ο τύπος του Βιβλίου απογραφής τικ ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευση ς και τους Εμπόρους, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ανωτέρω (Β) σχετικής ΚΥΑ.

Για το σκοπό αυτό το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου μορφότυπου για όλους του Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της Ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010, η κοινή-εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εμπορεύματος (Όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων -ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της EE) και ο αριθμός του Παραστατικού.

Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέματος, με 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο δικτυακό μας τόπο (www.ypeka.gr), υπό την διαδρομή: ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT / Εγκύκλιοι / α. Για τον "Κανονισμό Ξυλείας": Εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/1.12.2016, προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους ("Εμπόρους", "Φορείς Εκμετάλλευσης"), και να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας, (Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας) όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν την χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας στα τηλέφωνα 24210 - 39107 και 24210-39109 κ. Παναγόπουλο Θωμά και κ. Χάνο Ζαχαρία


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ-Ε
Η Δ/ντρια Δασών Μαγνησίας
Ελένη Δημητρακοπούλου-Μπίλλιου
Δασολόγος με Α' βαθμό

Πηγή: Taxheaven