Αριθμ. 3247/137259/6.12.2016 Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. 2955/120333/26-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 3603)

Αριθμ. 3247/137259/6.12.2016 Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. 2955/120333/26-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 3603)

Αριθμ. 3247/137259

(ΦΕΚ Β' 4044/16-12-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164) όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α' 154).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

3. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β' 3903).

4. Την υπ' αριθμ. 240460/5.5.2010 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β' 622).

5. Την υπ' αριθ. 2955/120333/26.10.2016 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε Μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών (ΕΕ L 298, 16-10-2014, σ.16)» (Β' 3603).

6. Την υπ' αριθμ. 329584/13.9.1996 υπουργική απόφαση «Εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και υποκειμένων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων» (Β' 890).

7. Την από 29/06/2016 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο Μόνο

Το Μητρώο ποικιλιών οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή καρπών των ειδών του Παραρτήματος Ι της αρ. 240460/5.5.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 622/Β'), σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. 2955/120333/26.10.2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3603/Β') είναι το κάτωθι:

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven