Ι.Κ.Α. αριθμ. Υ10/40/ 2016 Ανάκληση της με αριθμ. Υ10/33/19-9-2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016) απόφασης της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Ι.Κ.Α. αριθμ. Υ10/40/ 2016 Ανάκληση της με αριθμ. Υ10/33/19-9-2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016) απόφασης της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Αριθμ. Υ10/40

(ΦΕΚ Β' 4055/16-12-2016)

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10-11-1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ.Α΄/12-6-1957) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22-5-1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 512/Συν.39/13-12-1960 (ΦΕΚ 11/τ.Β΄/17-1-1961) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ομονοίας.

5. Την αριθμ. 512/Συν.39/13-12-1960 (ΦΕΚ 11/τ.Β΄/17-1-1961) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Πλ. Ομονοίας και τις αριθμ. 879/ Συν.36/31-8-1976 (ΦΕΚ 1120/τ.Β΄/10-9-1976) και 262/ Συν.4/9-2-1978 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ (ΦΕΚ 169/ τ.Β΄/28-2-1978), σύμφωνα με τις οποίες ανακαθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.

6. Την αριθμ. 163/7-6-1960 (ΦΕΚ 305/τ.Β΄/4-7-1960) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος.

7. Την αριθμ. 163/7-6-1960 (ΦΕΚ 305/τ.Β΄/4-7-1960) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος και τις αριθμ. 323/Συν.13/23-3-1976 (ΦΕΚ 472/τ.Β΄/9-4-1976) 326/Συν.41/6-8-1981 (ΦΕΚ 558/τ.Β΄/16-9-1981) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες ανακαθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.

8. Την αριθμ. 19/Συν. 117/7-7-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

9. Την με αριθμ. 090/10/5-7-2016 (ΦΕΚ 2211/τ.Β΄/ 18-7-2016) απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή και καθορίζεται η αναπλήρωση του.

10. Την με αριθμ. Υ10/33/19.9.2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/ 29-9-2016) απόφαση της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 9611/25-11-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας, με το οποίο ζητείται η παράταση προθεσμίας της συγχώνευσης του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας με το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος.

12. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τη με αριθμ. Υ10/33/19.9.2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016) απόφαση της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ «Συγχώνευση των Τοπικών Υποκαταστημά- των ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας και Πλ. Συντάγματος σε ένα με την ονομασία «Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η Υποδιοικήτρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Πηγή: Taxheaven