Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) οικ. 95537/ 2016 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) οικ. 95537/ 2016 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής

Αθήνα, 16- 12 - 2016
Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ. 95537
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Τηλέφωνο :2132161107
FAX :2105227360
e-mail:farmaka@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.......οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
ε.Του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
ζ. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
θ. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

3. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

4. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 ( ΦΕΚ 3890/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», 

5. Η με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/ 56930/25.7.2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)».

6. Η με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ.75172/10.10.2016, υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

7. Η με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ.90484/1.12.2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ».

8. Τα αιτήματα των ΚΑΚ για οικειοθελή μείωση τιμών φαρμάκων.

9. Τα από 14 και 16 /12-2016 ηλεκτρονικά μηνύματα του ΕΟΦ με τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων.

10. Το με αριθμ. Β2β/ΓΠ.95471/16-12-2016, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι η εφαρμογή του περιεχομένου της εν λόγω ΥΑ δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη τόσο στον Κρατικό Προϋπολογισμό όσο και στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Την έκδοση Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των πιο κάτω αναφερόμενων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (σελ. 7).

Άρθρο 2

Στη Χονδρική και Νοσοκομειακή τιμή δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στη Λιανική τιμή έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, το φάρμακο θα πωλείται σε λιανική τιμή μειωμένη κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της ανατιμολόγησης φαρμάκων, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 23-12-2016

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς, από 10-1-2017 και Για τα φαρμακεία από 25-1-2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven