Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)οικ. 95978/ 2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95537/16-12-2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής»

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)οικ. 95978/ 2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95537/16-12-2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής»

Αθήνα, 19 - 12 - 2016
Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ. 95978
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας :10187 Αθήνα
Τηλέφωνο :2132161107
FAX :2105227360
e-mail:farmaka@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95537/16-12-2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.....οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
ε.Του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
ζ. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
θ. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

3. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

4. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 ( ΦΕΚ 3890/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», 

5. Η με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/ 56930/25.7.2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)».

6. Η με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ.75172/10.10.2016, υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

7. Η με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ.90484/1.12.2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ».

8. Τα αιτήματα των ΚΑΚ για οικειοθελή μείωση τιμών φαρμάκων.

9. Τα από 14 και 16 /12-2016 ηλεκτρονικά μηνύματα του ΕΟΦ με τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων.

10. Το με αριθμ. Β2βΓΠ/οικ.95972/19-12-2016, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι η εφαρμογή του περιεχομένου της εν λόγω ΥΑ δεν προκαλεί επιπλέον
δαπάνη τόσο στον Κρατικό Προϋπολογισμό όσο και στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

11. Τη με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)οικ. 95537/16.12.2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)οικ. 95537/16.12.2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής» ως προς το άρθρο 3 και ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της ανατιμολόγησης φαρμάκων, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 23-12-2016

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς, από 10-1-2017 και Για τα φαρμακεία από 25-1-2017.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven