Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30/005/ 648/ 19-09-2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β), ό

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30/005/ 648/ 19-09-2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β), ό

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 4064/19-12-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 33, 63, 72 και 73 αυτού.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α) όπως ισχύει και ιδίως εκείνες του άρθρου 3 αυτού.

3.    Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1109/Β') «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών» όπως ισχύει.

4.    Τις διατάξεις της Τ1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ «Λειτουργία του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης», (ΦΕΚ 468/Β'), όπως ισχύει.

5.    Τη Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νόμιμης Μετρολογίας υπ'αριθ. OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks. General Requirements».

6.    Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Τ. 1259/22/18-4-1979 ΑΥΟ.

7.    Την ανάγκη καθορισμού σύγχρονων, τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου για την ογκομέτρηση δεξαμενών υγρών ή/και υγροποιημένων αερίων προϊόντων υποκειμένων σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ως και των σχετικών προς αυτές όρων και διατυπώσεων.

8.    Την ανάγκη ογκομέτρησης των δεξαμενών καυσίμων πριν από την τελική βαθμονόμηση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών- εκροών που προβλέπει το άρθρο 320 του Ν. 4072/2012, «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων -Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ 86/ Α'), όπως ισχύει.

9.    Τις υπ' αριθμ. Δ18Γ 5040305 ΕΞ 15.11.2013 (3070/Β') και 30/005/161/6.3.2014 (ΦΕΚ 677/Β') ΑΥΟ με τις οποίες τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β') «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων».

10.    Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/22-4-2005).

11.    Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α'178/2014 και Α'25/2015 για διόρθωση σφάλματος).

12.    Την υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β'), όπως ισχύει.

13.    Την Πράξη 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20-1-2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

14.    Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β'2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3317) όμοιες.

15.    Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων», (ΦΕΚ 2406/Β'), ως προς την μεταβατική περίοδο διενέργειας των εργασιών και ελέγχου και ογκομέτρησης και από μη διαπιστευμένους φορείς, προκειμένου για την ομαλή εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

16.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ


Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β'2406), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για μεταβατική περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 30.6.2017, οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven