Αριθμ. 150751/2713/ 2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) σύμφωνα με το άρθρο 27 του N. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. 150751/2713/ 2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) σύμφωνα με το άρθρο 27 του N. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. 150751/2713

(ΦΕΚ Β' 4071/19-12-2016)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117/Α /2016) και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ...», (ΦΕΚ 176/Α'/2015), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 2223 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από 1-7-2011, οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των πρώην κρατικών Περιφερειών, που αφορούν στις Ιδιωτικές Επενδύσεις -και οι οποίες είχαν περιέλθει για το μεταβατικό διάστημα από 1-1-2011 έως και 30-6-2011 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις- μεταφέρονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των αιρετών Περιφερειών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τεύχος Α') -«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί.

9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στην Ερμούπολη της Σύρου, έδρα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016, για τα Επενδυτικά Σχέδια της ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

Άρθρο 1

1. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
• Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
• Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΝΑ.
• Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΝΑ.
• Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Ν. Κυκλάδων).
• Ένας εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Ν. Κυκλάδων).
• Ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας για τον τουρισμό Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Νομού Κυκλάδων (ΕΟΤ Ν. Κυκλάδων).
• Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
• Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς.
• Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του, που ορίζεται ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να οριστεί και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η γνωμοδότηση:

(1) Για αποφάσεις Ανάκλησης, και Επιστροφής Ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.

(2) Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

(3) Αποφάσεων Τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i. αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii. εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii. σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.

(4) Αποφάσεων Πιστοποίησης της Ολοκλήρωσης και έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας επενδύσεων των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i. εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ii. σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων
iii. αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

(5) Αποφάσεων Τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και Πιστοποίησης της Ολοκλήρωσης και έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Περιφερειάρχης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


(1) Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για θέματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

(2) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, συντάσσει προς την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

(3) Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

(4) Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας ο οποίος επικουρεί το Γραμματέα κατά τις Συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ή άλλης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων


(1) Οι Συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων γίνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ερμούπολη μετά από έγγραφη Πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του ωραρίου των Δημόσιων Υπηρεσιών.

(2) Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

(3) Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

(4) Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

(5) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

(6) Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εκπρόσωποι των Επενδυτικών Φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών Φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων


(1) Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που κατά την τελευταία 5ετία είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή είναι εξωτερικοί αξιολογητές ή έχουν συντάξει την αξιολόγηση επενδύσεων, προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που κατά την τελευταία 5ετία έχουν υπαχθεί στο Ν. 1892/1990 ή στο Ν. 2601/1998 ή στο Ν. 3299/2004 ή στο Ν. 3908/2011, ή στο Ν. 4399/2016, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

(2) Στα μέλη και τους Εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 6

(1) Η έκδοση της συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(2) Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

(3) Η παρούσα καταργεί κάθε προγενέστερη απόφαση σε σχέση με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Άρθρο 7

(1) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(2) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(3) Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση, για την αμοιβή των συμμετεχόντων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται με την παρούσα Απόφαση και τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α' εδαφίου της περίπτωσης αυτής, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Πηγή: Taxheaven