ΠΟΛ.1180/2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης

ΠΟΛ.1180/2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης

Αριθμ. ΠΟΛ.1180

(ΦΕΚ Β' 4086/20-12-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 ΦΕΚ 248/Α707.11.2000), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά τη ψήφιση των άρθρων 73 και 50 των νόμων 4375/2016 (ΦΕΚ Α'/51/3-4-2016) και 4410/2016 (ΦΕΚ Α'/141/3-8-2016) αντίστοιχα, και

β) της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/ 28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 3317/Β/27.12.2013),

4. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 1/20.01.2016 «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 18/20.01.2016),

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

6. Την ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένης διαδικασίας και όρων για την εφαρμογή της απαλλαγής από ΦΠΑ που ορίζουν οι νέες διατάξεις με στόχο την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους.

7. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των περιπτώ-σεων ιβ), ιγ) και ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτές θεσπίστηκαν με το άρθρο 73 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α'/51/3-4-2016) και το άρθρο 50 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ Α'/141/3-8-2016), στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενους στον φόρο, πρεσβείες άλλων κρατών, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, εγχώριους ή άλλων χωρών, οι οποίοι πρόκειται να τα διαθέσουν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

1. Για την εφαρμογή της παρούσας:

α. Προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών είναι κάθε υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

β. Δωρητές είναι πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο ή πρεσβείες άλλων κρατών ή διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί καθώς και φιλανθρωπικοί οργανισμοί, εγχώριοι ή άλλων χωρών, οι οποίοι πρόκειται να διαθέσουν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν από τους προμηθευτές, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

γ. Αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών είναι τα κατονομαζόμενα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ).

2. Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή πρωτόκολλο παροχής/λήψης των υπηρεσιών. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, συντάσσεται εις τριπλούν και υπογράφεται και στα τρία αντίτυπα από το δωρητή και τον αποδέκτη. Το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής ή παροχής/λήψης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον, την περιγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών που διατέθηκαν, την ποσότητα των αγαθών, την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση τους, την αξία τους, τα στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη των αγαθών ή υπηρεσιών, όπως επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου.

3. Ο δωρητής, ως δικαιούχο της απαλλαγής από ΦΠΑ πρόσωπο, για την αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών από τους προμηθευτές, αποστέλλει το ένα από τα τρία αντίτυπα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία επιβεβαιώνει την παραλαβή των αγαθών ή τη λήψη των υπηρεσιών επί του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής ή παροχής/ λήψης, αντίστοιχα.

4. Ο δωρητής προσκομίζει σε κάθε προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δωρεάν διάθεση ακριβές αντίγραφο του ανωτέρω επιβεβαιωμένου πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής ή παροχής/λήψης, προκειμένου αυτός να εκδώσει το σχετικό φορολογικό στοιχείο άνευ ΦΠΑ, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Απαλλαγή βάσει ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1180/2016».

5. Στην περίπτωση που η έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου έχει προηγηθεί της προσκόμισης του ακριβούς αντιγράφου του πρωτοκόλλου παράδοσης/ παραλαβής ή παροχής/λήψης, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ποσό του ΦΠΑ που επιστρέφεται στο δωρητή, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης της παραλαβής/λήψης που φέρει το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής ή πα-ροχής/λήψης. Στο πιστωτικό αυτό τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «Επιστροφή ΦΠΑ λόγω απαλλαγής βάσει ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1180/2016».

6. Στην περίπτωση που αποδέκτες της δωρεάν διάθεσης είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιείται άμεσα με τη σύνταξη του πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών και η επιβεβαίωση της παραλαβής ή λήψης αυτών, προκειμένου ο δωρητής - δικαιούχος της απαλλαγής να προσκομίσει ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου αυτού σε κάθε προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν στη δωρεάν διάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας.

Άρθρο 2

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του ελληνικού Δημοσίου και σε πολεμικά πλοία των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν.

1. Η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του ελληνικού Δημοσίου και σε πολεμικά πλοία των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων, που περισυλλέγουν, πραγματοποιείται με την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

Το τελωνειακό παραστατικό εξαγωγής υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον προμηθευτή - υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί την παράδοση αγαθών στα πλοία.

2. Για την προμήθεια των αγαθών από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα απαιτείται σύνταξη σχετικού εγγράφου-βεβαίωσης υπογεγραμμένου, κατά περίπτωση, από την αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου ή τον επικεφαλής του πολεμικού πλοίου άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε ή του NATO προς τον προμηθευτή των αγαθών. Η βεβαίωση αυτή δηλώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής.

3. Ο προμηθευτής εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 1 περ. ιγ' ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ, Ν. 2859/2000» το οποίο δηλώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής.

4. Ο προμηθευτής - υποκείμενος στο φόρο διαθέτει στο αρχείο του ως δικαιολογητικά της απαλλαγής ΦΠΑ:

α. το τιμολόγιο πώλησης της παραγράφου 3,

β. την γνωστοποίηση ολόκληρης της εξαγωγής (ΙΕ 599) με την οποία αποδεικνύεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των αγαθών στα δικαιούχα απαλλαγής πλοία,

γ. την έγγραφη βεβαίωση από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παραγράφου 2 από την οποία προκύπτει η ανάγκη προμήθειας των αγαθών και στην οποία αναφέρεται το είδος, η ποσότητα και η αξία των προς παράδοση αγαθών.

5. Για την παρακολούθηση της διαδικασίας απαλλαγής του παρόντος άρθρου, επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού τίθεται σχετικός κωδικός στη θέση 44.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος


1. Πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ενήργησαν ως δωρητές κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας, οφείλουν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να γνωστοποιήσουν υπό μορφή κατάστασης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις σχετικές συναλλαγές κατά είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητας, ημερ/νίας, αξίας και στοιχείων δωρητή και αποδέκτη. Πέραν τούτου δεν έχουν άλλη υποχρέωση.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1/12/2015.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven