Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3838/12.12.2016 Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 Κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3838/12.12.2016 Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 Κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3838

(ΦΕΚ Β' 4086/20-12-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) και ισχύει,

1.2. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4- 2005),

1.3. του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010) και το Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ειδικότερα της παραγράφου 3, του άρθρου 14, του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

1.4. του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του Ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει,

1.5. του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/2014),

1.6. του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία... Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016),

1.7. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125/Α/05-11- 2016),

1.8. της Π.Α. Υ197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»(ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την υπ' αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Β2-1077/2013 (ΦΕΚ 1451/Β/2013), Β2-3644/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014) και οικ. ΔΠΠ 1059/2016 (ΦΕΚ 1021/Β/13-04-2016) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει,

2.2. την υπ' αριθ. 13001/ΔΕ-1382/26.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.3. την υπ' αριθ. οικ. ΔΠΠ 3884/24.12.2015 (ΦΕΚ 3016/Β/31-12-2015) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

2.4. την υπ' αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανά
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει,

2.5. την υπ' αριθ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει,

2.6. την από 24-11-2015 Συλλογική απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΒΧ8Ξ465307-Ρ41).

3. Την από 13-10-2016 αναφορά της ΚτΠ ΑΕ, σχετικά με τη χρονική εξέλιξη της Δράσης E-Gas

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΣΑΕ 027/2, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των εικοσιοχτώ εκατομμυρίων, ενιακοσίων εβδομηντατεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων σαρανταεννιά ευρώ και σαρανταεννιά λεπτών του ευρώ (28.974.249,49 €),

αποφασίζουμε:

το άρθρο 5 της υπ' αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/ 2013) κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Δράσης
Η Δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα από την 30/6/2018.»


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven