Αριθμ. Φ. 10053/ 53498/ 2032/ 2016 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε, για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2016 και του νέου έτους 2017

Αριθμ. Φ. 10053/ 53498/ 2032/ 2016 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε, για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2016 και του νέου έτους 2017

Αριθμ. Φ. 10053/53498/2032

(ΦΕΚ Β' 4074/19-12-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39-51 του ν. 3655/2008 (Α'/58) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α'/159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του β.δ. 456/1967 (Α'/143), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 9 του π.δ. 63/1975 (Α'/21).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α'/201) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α'/180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α'/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/ 8.10.2015 (Β'/2169) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

8. Την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε που διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 46/02.11.2016 συνεδρίασή του.

9. Την αριθμ. 53297/1909/17.11.2016 Εισηγητική Έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά δαπάνη ύψους 134.314,39 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.ΑΠ-Μ.Μ.Ε. (Κ.Α.Ε 0652),

αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.ΤΑ.Π-Μ.Μ.Ε, των οποίων η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2016 επτάμηνο και εφόσον, από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία, δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έτους 2016 και του νέου έτους 2017.

Το ποσό αυτής, ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven