Αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 4092/20-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υψόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265/22-11-2001), ιδίως των άρθρων 23, 25, 28, 29, 31, 38, 43 έως 49, 142 κ.επ. και 179, όπως ισχύει.

β) Του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός 952/2013 - L269/10-10-2013) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19, 69 έως και 77, 85, 86 89 έως και 90, 92, 95, 105, 110 έως και 111, 134, 135, 139, 141, 144, 145, 147, 148, 149, 153 έως και 155, 158, 170, 188 έως και 191, 194, 197 έως 199,210,211,215, 226 έως και 230, 233 έως και 234, 260 έως και 276.

γ) Του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/2015 (L343/29-12-2015) για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 952/2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνει-ακού Κώδικα και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 77, 82 έως και 85, 104, 115, 116, 119, 123 έως και 126, 128, 138, 141, 144, 148, 184, 185, 188 έως και 200, 245 καθώς και το παράρτημα Β.

δ) Του εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015 (L343/ 29-12-2015) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού 952/2013 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 103, 122, 128 έως και 146, 157 έως και 162, 167, 190, 192, 199 έως και 212, 220, 239, 245, 246, 248-250, 272, 273, 288 έως και 321, 327 έως και 334, 340 έως και 344 καθώς και τα παραρτήματα 72-01 και 72-02.

ε) Του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 341/2016 (L69/15-3-2016) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/2015 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 24 έως και 53, 55 καθώς και το Παράρτημα 1 και της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό καθεστώς των ΕΦΚ και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ ΕΟΚ (L9/14-1-2009) και ιδίως των άρθρων 20, 25 και 28.

στ) Του ν. 3141/2003 (ΦΕΚ Α' 105) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων» (αναθεωρημένη Σύμβαση Κιότο).

ζ) Της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (L347/11-12-2006).

η) Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ Α' 248/7-11-2000), όπως ισχύει.

θ) Της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β), και ζ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (L292/10-11-2009) και ιδίως των άρθρων 23-24.

ι) Του ν. 1684/1987 για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (ΦΕΚ Α' 18/26-2-1987) και ιδίως των άρθρων 20-21.

ια) Του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ Α' 167/18-11-1983) για την προσαρμογή της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ιβ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 (L324/10-12-2009) για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών και ιδίως των άρθρων 23-27.

ιγ) Του Κανονισμού 113/2010 «για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες...» (L37/10-2-2010).

ιδ) Τον καν. (ΕΟΚ) 2658/1987 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει.

ιε) Του ν. 3738/2009 «Κύρωση των πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004)» (ΦΕΚ Α' 14/30-1-2009). Στις εν λόγω πράξεις εμπεριέχεται η Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση.

ιστ) Του ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» (ΦΕΚ Α' 304/ 10-10-1977), όπως ισχύει.

ιζ) Του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυ-δρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 44/7-3-2012), όπως ισχύει. 

ιη) Την υπ' αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ2013/2-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή» (ΦΕΚ Β' 3051/ 2-12-2013).

2. Τον Οδηγό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (WCO-UPU Postal Customs Guide 06/2014).

3. Την ανάγκη προσαρμογής του εθνικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την τελωνειακή διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων, σύμφωνα με το διεθνές ταχυδρομικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο περί απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών και το τελωνειακό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Το γεγονός ότι ο Φ.Π.Κ.Υ. είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την εφαρμογή της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την ανάγκη απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών των ταχυδρομικώς διακινούμενων αντικειμένων με ταυτόχρονη διασφάλιση των δασμοφορολογικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας, καθώς και τη διασφάλιση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος στο πεδίο των περιορισμών και απαγορεύσεων κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πραγματοποιούν εξαγωγές μέσω της ταχυδρομικής οδού στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και προώθησης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22-4-2005).

8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α'208/4-11-2016).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210/5-11-2016).

10. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β' 3696/ 15-11-2016).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Α. Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών στη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων από το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.), σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση, κατά το μέρος που αυτές είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις ειδικές διατάξεις περί ταχυδρομικών αποστολών του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Οι τελωνειακές αρχές και ο Φ.Π.Κ.Υ. συνεργάζονται κατά την εφαρμογή των τελωνειακών διατυπώσεων κατά την είσοδο, διέλευση και έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ταχυδρομικώς διακινούμενων αντικειμένων καθώς και για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον διαβίβασης δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και ταχυδρομικών φορέων, που καθιερώνεται με την ανάπτυξη των μηχανογραφικών συστημάτων που θα υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 2
Βασικοί Ορισμοί


Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

1. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: η νομοθετική δέσμη που αποτελείται από τους Κανονισμούς 952/2013, 2446/2015, 2447/2015 και 341/2016.

2. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265/22-11-2001).

3. Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση: Διεθνής Σύμβαση που περιέχει τους κανόνες που διέπουν την παροχή των διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών από τους εξουσιοδοτημένους από τις κυβερνήσεις ταχυδρομικούς φορείς (Φ.Π.Κ.Υ.).

4. Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση: Διακυβερνητικός Οργανισμός ιδρυθείς το 1874, ο οποίος μεριμνά για τη διασφάλιση του παγκόσμιου ταχυδρομικού δικτύου και λειτουργεί ως εξειδικευμένος οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

5. Τελωνειακές Αρχές: Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

6. Καθολική υπηρεσία: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στο ν. 4053/2012, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκεται, μόνιμα και σε προσιτή τιμή.

7. Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.): Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία σε όλη την Επικράτεια.

8. Διασάφηση: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες τη βούλησή του να υπαγάγει εμπορεύματα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, με αναφορά, ενδεχομένως, τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν.

- Συνήθης Διασάφηση: η διασάφηση που περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο διασαφίζονται τα εμπορεύματα.

- ΕΔΕ «ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»: εθνικό τελωνειακό παραστατικό που επέχει θέση διασάφησης και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής συγκεκριμένων αντικειμένων άνευ στατιστικού ενδιαφέροντος και δεν απαιτείται να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της συνήθους διασάφησης.

9. Αποστολέας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

10. Παραλήπτης: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο αποστέλλονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

11. Συσκευασία: πλαστικά κάνιστρα (trays), σάκοι και μεμονωμένα ογκώδη δέματα εκτός σάκων.

12. Ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

13. Επιστολικό ταχυδρομείο: ταχυδρομικά αντικείμενα, βάρους έως 2 χιλιόγραμμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι ειδικές διαχειρίσεις των αντικειμένων αυτών, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης (ιδίως μικροδέματα, συστημένα, ασφαλισμένα, αντικαταβολής, επείγοντα, Express Mail Service).

14. Δέματα: ταχυδρομικά αντικείμενα με ανώτατο όριο ατομικού βάρους τα 50 χιλιόγραμμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι ειδικές διαχειρίσεις των αντικειμένων αυτών όπως αυτές ορίζονται από τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης (ιδίως ασφαλισμένα, αντικαταβολής, επείγοντα, Express Mail Service).

15. Τελωνειακές Δηλώσεις (σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση):

- CN 22: Τελωνειακή Δήλωση (Customs Declaration) για αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου.

- CN 23: Τελωνειακή Δήλωση (Customs Declaration) για αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου και δέματα. Συμπεριλαμβάνεται στο Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος Εξωτερικού (CP 72).

16. Συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης ταχυδρομικών αποστολών (σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση):

- CN 13: Ειδικό πληροφοριακό έντυπο (report) για δεσμευθέντα ταχυδρομικά αντικείμενα.

- CN 16: Ειδική κατάσταση (dispatch list) καταγραφής ασφαλισμένων αντικειμένων.

- CN 31: Φύλλο αποστολής (Letter Bill) που χρησιμοποιείται για αποστολές επιστολικού ταχυδρομείου, για τη γενική καταγραφή του περιεχομένου της αποστολής.

- CN 33: Ειδική κατάσταση για την αναλυτική καταγραφή των συστημένων.

- CN 37: Φύλλο επίδοσης (Delivery Bill) που χρησιμοποιείται ως συνοδευτική κατάσταση για ταχυδρομικές αποστολές επιφανείας.

- CN 38: Φύλλο επίδοσης (Delivery Bill) που χρησιμοποιείται ως συνοδευτική κατάσταση για αεροπορικές ταχυδρομικές αποστολές.

-CN41: Φύλλο επίδοσης (Delivery Bill) που χρησιμοποιείται ως συνοδευτική κατάσταση για ταχυδρομικές αποστολές επιφανείας που διακινούνται σε κάποιο στάδιο της μεταφοράς τους αεροπορικά (SAL).

- CP 87: Φύλλο αποστολής (Parcel Bill) που χρησιμοποιείται ως συνοδευτική κατάσταση για αποστολές αεροπορικών δεμάτων και δεμάτων επιφανείας που διακινούνται σε κάποιο στάδιο της μεταφοράς τους αεροπορικά (SAL) με αναλυτική καταγραφή των δεμάτων.

- CN 43: Δελτίο Ελέγχου (Verification Note) Επιστολικού Ταχυδρομείου.

- CP 78: Δελτίο Ελέγχου (Verification Note) Δεμάτων.

17. Στατιστικό όριο (κατώφλι): το εκφραζόμενο σε αξία ή καθαρή μάζα όριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 113/2010 «για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις» (L37/10-2-2010).

18. Προσκόμιση των ταχυδρομικών αντικειμένων: γνωστοποίηση στις τελωνειακές αρχές σχετικά με την άφιξη των ταχυδρομικών αντικειμένων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές και θέση αυτών στη διάθεση των εν λόγω αρχών για τελωνειακό έλεγχο.

19. Δηλωτικό: η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εισήλθαν τα ταχυδρομικά αντικείμενα στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20. Προσωρινή εναπόθεση: τελωνειακή κατάσταση, στην οποία παραμένουν τα ταχυδρομικά αντικείμενα που υπόκεινται σε προσκόμιση στο τελωνείο, μέχρι την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους ή την εγκατάλειψή τους ή την καταστροφή τους.

21. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: το τελωνειακό καθεστώς που προσδίδει τελωνειακό χαρακτήρα ενωσιακού εμπορεύματος σε κάθε μη ενωσιακό ταχυδρομικό αντικείμενο με την καταβολή δασμών, τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διατυπώσεων και την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, απαγορεύσεων και περιορισμών κατά την εισαγωγή.

22. Εξαγωγή: το τελωνειακό καθεστώς που χρησιμοποιείται προκειμένου τα ταχυδρομικά αντικείμενα να μεταφερθούν σε προορισμό εκτός τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23. Διαμετακόμιση: το τελωνειακό καθεστώς που επιτρέπει τη διακίνηση εμπορευμάτων με αναστολή της είσπραξης των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

24. Ειδικά Καθεστώτα: τα τελωνειακά καθεστώτα που επιτρέπουν την εισαγωγή εμπορευμάτων με αναστολή καταβολής ή ολική-μερική απαλλαγή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων έως την εκκαθάρισή τους. Περιλαμβάνονται τα καθεστώτα αποθήκευσης, ειδικών χρήσεων και τελειοποίησης.

25. Μέτρα εμπορικής πολιτικής: τα μη δασμολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, από τις ενωσιακές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές και στις εξαγωγές εμπορευμάτων, όπως τα μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης, οι ποσοτικοί περιορισμοί ή τα όρια και οι απαγορεύσεις εισαγωγής ή εξαγωγής, οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί.

26. Απαγορεύσεις και περιορισμοί: τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά την διασυνοριακή διακίνηση εμπορευμάτων για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των προσώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας της άγριας χλωρίδας και πανίδας, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, προστασίας της βιομηχανικής, εμπορικής και νοητικής ιδιοκτησίας.

27. Διασαφιστής: το πρόσωπο που υποβάλλει στο όνομα του την τελωνειακή διασάφηση ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου υποβάλλεται μια τελωνειακή διασάφηση.

28. Τελωνειακός αντιπρόσωπος: οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ορίζεται από άλλο πρόσωπο με σκοπό τη διεκπεραίωση των πράξεων και των διατυπώσεων που απαιτούνται, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, στο πλαίσιο των συναλλαγών του με τις τελωνειακές αρχές.

29. Κύριος υπόχρεος: ο δικαιούχος του καθεστώτος διαμετακόμισης.

30. Οφειλέτης: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει το ποσό τελωνειακής οφειλής.

31. Τελωνειακή οφειλή: η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι της τελωνειακής αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε ταχυδρομικά αντικείμενα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 3
Ο Φ.Π.Κ.Υ. ως διασαφιστής


1. Ο Φ.Π.Κ.Υ. δύναται να υποβάλλει στο όνομά του και για λογαριασμό του τελωνειακή διασάφηση, έχοντας όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που διαθέτει την κυριότητα των αγαθών υποβάλλει στο όνομά του και για λογαριασμό του τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής, προκειμένου να παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθεμένης αξίας.

Άρθρο 4
Ο Φ.Π.Κ.Υ. ως τελωνειακός αντιπρόσωπος


1. Ο Φ.Π.Κ.Υ. δύναται να ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, είτε άμεσος είτε έμμεσος, σύμφωνα με το ν. 718/1977, όπως ισχύει.

2. Ο Φ.Π.Κ.Υ. μεριμνά με κάθε πρόσφορο μέσο για την επιβεβαίωση παροχής εξουσιοδότησης από τον παραλήπτη προκειμένου να προβεί στις διατυπώσεις εισαγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η εν λόγω εξουσιοδότηση δύναται να παρέχεται κατά τη στιγμή επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων στα ταχυδρομικά καταστήματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ.

3. Ο Φ.Π.Κ.Υ. κατά τον εκτελωνισμό ταχυδρομικού αντικειμένου με την υποβολή συνήθους διασάφησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, οφείλει να κατέχει εξουσιοδότηση από τον παραλήπτη, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος ICISnet.

4. Σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί από τις τελωνειακές αρχές, ο Φ.Π.Κ.Υ. οφείλει να προσκομίζει απόδειξη της εξουσιοδότησης από τον διασαφιστή περί ανάθεσης σε αυτόν της τελωνειακής αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εξουσιοδότησης, ο Φ.Π.Κ.Υ. θεωρείται ότι ενεργεί εξ ιδίου ονόματος και για ίδιο λογαριασμό, υπέχοντας όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του διασαφιστή.

Άρθρο 5
Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Γ.Ε.Τ.Α.)


1. Τα Γ.Ε.Τ.Α. είναι οι χώροι προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων υπό την αποκλειστική διαχείριση του Φ.Π.Κ.Υ. προς εξασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης των εν λόγω αντικειμένων.

2. Οι χώροι αυτοί εγκρίνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, λειτουργούν Γ.Ε.Τ.Α. ως ακολούθως:

α) Για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφέρονται αεροπορικώς, αρμόδιο είναι το Γ.Ε.Τ.Α. που είναι εγκατεστημένο σε χώρο του Φ.Π.Κ.Υ. στον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος». Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» αποδέχεται και οδικώς μεταφερόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα που παραλαμβάνονται από το Γ.Ε.Τ.Α. στον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

β) Για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφέρονται οδικώς, θαλασσίως ή σιδηροδρομικώς, εκτός από αυτά που προορίζονται για τις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, αρμόδιο είναι το Γ.Ε.Τ.Α. Πειραιά, υπό τον έλεγχο του Ε' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά.

γ) Για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφέρονται οδικώς και σιδηροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και αυτά που μεταφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς σε άλλα Γ.Ε.Τ.Α., πλην της Θεσσαλονίκης, αλλά με προορισμό τις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, αρμόδιο είναι το Γ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε χώρο του Φ.Π.Κ.Υ. που λειτουργεί υπό τον έλεγχο του αρμόδιου Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.

4. Το Γ.Ε.Τ.Α. στον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη συσκευασία και φόρτωση των εξερχόμενων αεροπορικώς προς τρίτες χώρες ταχυδρομικών αντικειμένων.

5. Επιτρέπεται η ίδρυση, κατάργηση, μεταφορά Γ.Ε.Τ.Α. καθώς και η επέκταση αρμοδιοτήτων τους για εξερχόμενα αντικείμενα, μετά από απόφαση του Φ.Π.Κ.Υ. και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

6. Ο Φ.Π.Κ.Υ. καταθέτει, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εγκεκριμένου χώρου προσκόμισης-εναπόθεσης, τραπεζική εγγύηση. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει να καλύπτεται, ανά πάσα στιγμή, το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, με δυνατότητα μείωσης ή απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κανονισμού 952/2013.

Άρθρο 6
Είσοδος- προσκόμιση


1. Για σκοπούς διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης όλες οι αφικνούμενες ταχυδρομικές συσκευασίες καταγράφονται στην «Ημερήσια Αναλυτική κατάσταση αφιχθεισών ταχυδρομικών συσκευασιών», σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, η οποία τηρείται από το Φ.Π.Κ.Υ. σε ηλεκτρονικό αρχείο, επέχει θέση τελωνειακού δηλωτικού με υποστηρικτικά τα συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης ταχυδρομικών αποστολών (CN 16, CN 31, CN 33, CN 37, CN 38, CN 41, CP 87), όπως ορίζονται στο σημείο 16 του Άρθρου 2 της παρούσας και υπογράφεται από το Φ.Π.Κ.Υ. και το διαχειριστή της εκάστοτε αποθήκης. Για τις αεροπορικώς αφικνούμενες ταχυδρομικές αποστολές, επιπλέον υποστηρικτικό αποτελεί το Πρωτόκολλο Εκφόρτωσης, Μεταφοράς και Παραλαβής Ταχυδρομικών Αποστολών που συντάσσεται κατά την παράδοση των ταχυδρομικών συσκευασιών από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία και υπογράφεται από το Φ.Π.Κ.Υ. και το διαχειριστή της αποθήκης της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης (handler). Για τις θαλασσίως αφικνούμενες ταχυδρομικές αποστολές επιπλέον υποστηρικτικά αποτελούν τα παραστατικά παράδοσης ταχυδρομικών θαλάσσιων αποστολών που συντάσσονται από τους ναυτιλιακούς πράκτορες.

2. Για σκοπούς τελωνειακού ελέγχου, ο Φ.Π.Κ.Υ. παρέχει στην τελωνειακή αρχή τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που διαθέτει σε ηλεκτρονικά αρχεία και στις συνοδευτικές καταστάσεις.

3. Ο Φ.Π.Κ.Υ. τηρεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στο αρχείο του για 3 χρόνια και τα θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για σκοπούς τελωνειακού ελέγχου.

4. Για όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα, κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών συσκευασιών και την καταχώριση στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από το Φ.Π.Κ.Υ. Η αποσφράγιση και διαλογή διενεργείται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από 8 π.μ. έως 8 μ.μ.. Εφόσον συντρέχει ανάγκη, για τα Σάββατα και τις Κυριακές, το ωράριο διαλογής καθορίζεται με συνεννόηση μεταξύ του Γ.Ε.Τ.Α. και της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

5. Οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους για την διασφάλιση τήρησης των διατυπώσεων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων. Ο Φ.Π.Κ.Υ. συνεργάζεται με τις τελωνειακές αρχές για τον εντοπισμό των αντικειμένων που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση θέτοντας στη διάθεση των τελωνειακών αρχών τα μέσα ελέγχου που διαθέτει (π.χ. σαρωτές) και μεριμνώντας για την εύρυθμη λειτουργία τους. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση στοιχειοθετείται τελωνειακή παράβαση κατά το άρθρο 142 και επόμενα του ν. 2960/2001.

Άρθρο 7
Προσωρινή εναπόθεση


1. Τα μη ενωσιακά ταχυδρομικά αντικείμενα από την προσκόμισή τους και μέχρις ότου υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, επανεξαχθούν, εγκαταλειφθούν ή καταστραφούν, βρίσκονται στην τελωνειακή κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης. Στην ίδια κατάσταση θεωρούνται ότι βρίσκονται και τα αντικείμενα που δεν παραλαμβάνονται τελικά από τους παραλήπτες και επιστρέφουν στο αρμόδιο Γ.Ε.Τ.Α. όπου πραγματοποιήθηκε ο εκτελωνισμός, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

2. Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο τα ακόλουθα ταχυδρομικά αντικείμενα:

α) Οι κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα.

β) Οι επιστολές για τυφλούς.

γ) Τα έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α..

3. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου 2 παραδίδονται άμεσα στους παραλήπτες με μέριμνα του Φ.Π.Κ.Υ..

4. Για τα μη ενωσιακά ταχυδρομικά αντικείμενα που υπόκεινται σε προσκόμιση στο τελωνείο, ο Φ.Π.Κ.Υ. τηρεί βιβλίο λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα επισημασμένα με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (barcode), σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, κατά την είσοδο και έξοδό τους από το Γ.Ε.Τ.Α..

Άρθρο 8
Διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων


1. Η διακίνηση των υποκείμενων σε δασμοφορο-λογικές επιβαρύνσεις ταχυδρομικών αντικειμένων πραγματοποιείται με την υπαγωγή τους σε καθεστώς διαμετακόμισης υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και της Σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης και των λοιπών διεθνών συμβάσεων που διέπουν το καθεστώς.

2. Οι ανωτέρω διατυπώσεις τηρούνται:

α. με την επίθεση των ετικετών που προβλέπονται στα άρθρα 288, 289 και 290 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015, επί των δεμάτων και των συνοδευτικών τους εγγράφων,

β. με την τήρηση κανονικών διαδικασιών του καθεστώτος διαμετακόμισης, στις περιπτώσεις όπου ο Φ.Π.Κ.Υ. δεν προσδιορίζεται σαφώς στο έγγραφο μεταφοράς ως αποστολέας ή παραλήπτης.

3. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων που έχουν ενωσιακό χαρακτήρα σε χώρες κοινής διαμετακόμισης με σκοπό την επαναποστολή τους σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ταχυδρομικά αντικείμενα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα, εφόσον δεν υπάγονται σε καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης.

4. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης μεταξύ Γ.Ε.Τ.Α., πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, διακινούνται εντός ταχυδρομικών συσκευασιών με τελωνειακή σφράγιση και συνοδεύονται από τη «Συνοδευτική κατάσταση διαμετακόμισης» που συντάσσει ο Φ.Π.Κ.Υ. και υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές αναχώρησης και προορισμού. Στα Γ.Ε.Τ.Α., όπου αποστέλλονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα, τηρούνται οι διατυπώσεις προσωρινής εναπόθεσης και εισαγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ. 4, 7, 9 και επόμενα της παρούσας.

Άρθρο 9
Εισαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων


1. Ταχυδρομικά αντικείμενα που συνοδεύονται από τελωνειακή δήλωση CN22/23, τα οποία απαλλάσσονται φόρων και δασμών, εφόσον δεν υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις, μετά τους απαραίτητους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διαλογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, παραδίδονται στους παραλήπτες χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις.

2. Ταχυδρομικά αντικείμενα πραγματικής αξίας άνω του ορίου απαλλαγής από Φ.Π.Α., ή του ορίου των δασμολογικών ατελειών, εάν το τελευταίο είναι χαμηλότερο, όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και έως το στατιστικό όριο εξωτερικού εμπορίου, τελωνίζονται με την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα Τελωνείων ICISnet.

3. Ταχυδρομικά αντικείμενα πραγματικής αξίας άνω του στατιστικού ορίου καθώς και αντικείμενα που είτε υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις είτε πρόκειται να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς, τελωνίζονται με την υποβολή συνήθους διασάφησης και εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί μέτρων εμπορικής πολιτικής, απαγορεύσεων ή περιορισμών, ειδικών καθεστώτων, σύμφωνα με την διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

4. Στην περίπτωση αντικειμένων για τα οποία δεν υπάρχει τελωνειακή δήλωση CN22/23 ή είναι ελλιπώς συμπληρωμένη, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

5. Τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα, που αφορούν είτε σε απαγορεύσεις-περιορισμούς είτε σε αιτήματα για απαλλαγή από δασμούς ή/και από λοιπούς φόρους, υποβάλλονται κατά το στάδιο υποβολής της διασάφησης με κάθε πρόσφορο μέσο από τον παραλήπτη στο αρμόδιο τελωνείο, με μέριμνα του Φ.Π.Κ.Υ..

Στην περίπτωση εισαγωγής προϊόντων που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και ζητείται προτιμησιακή μεταχείριση, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής σε πρωτότυπη μορφή από τον παραλήπτη όταν η συνολική αξία των προϊόντων είναι παραπάνω από το όριο που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του πρωτοκόλλου καταγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης προτιμησιακής συμφωνίας.

6. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης των στοιχείων της διασάφησης, η τελωνειακή αρχή προχωρήσει σε μεταβολή των πεδίων της διασάφησης που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των πληρωτέων επιβαρύνσεων, ιδίως τη δασμολογική κατάταξη, τους πρόσθετους κωδικούς ενωσιακών μέτρων και εθνικής φορολογίας, ή τη δασμολογητέα και φορολογητέα αξία του εμπορεύματος, ο Φ.Π.Κ.Υ. ενημερώνει άμεσα τον παραλήπτη, ώστε ο τελευταίος να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας αμφισβήτησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 της παρούσας.

7. Ο Φ.Π.Κ.Υ. ενημερώνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τελωνισμού μέσω μηνυμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet. To μήνυμα της απελευθέρωσης τελωνισθέντος ταχυδρομικού αντικειμένου επέχει θέση άδειας παράδοσης και η εκτύπωσή του παραδίδεται στους παραλήπτες με την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Άρθρο 10
Επιστρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα


1. Η επιστροφή στον τόπο προέλευσης ή σε άλλη χώρα, κατά περίπτωση κι επί τη βάση της εντολής του αποστολέα επί του Συνοδευτικού Δελτίου Δέματος Εξωτερικού των ταχυδρομικών αντικειμένων που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στον παραλήπτη από το Φ.Π.Κ.Υ., συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εναντίωσης του παραλήπτη, ενεργείται με μέριμνα του ίδιου του Φ.Π.Κ.Υ. και πάντα μέσω του Γ.Ε.Τ.Α., όπου τηρήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία «εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης», σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 3 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/2015, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας περί επανεξαγωγής.

2. Για σκοπούς τελωνειακού ελέγχου, ο Φ.Π.Κ.Υ. παρέχει στην τελωνειακή αρχή τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της επιστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου μέσω πρόσβασης στα τηρούμενα αρχεία.

Άρθρο 11
Εξαγωγή των ταχυδρομικών αντικειμένων


1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που είναι αξίας μέχρι του στατιστικού ορίου εξωτερικού εμπορίου, υπάγονται σε καθεστώς εξαγωγής με την υποβολή τελωνειακής δήλωσης CN22/CN23 στα καταστήματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ.. Σε κάθε περίπτωση που για τις εν λόγω αποστολές παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. συμπληρώνεται η δήλωση CN23.

Σε κάθε περίπτωση ματαίωσης της εξερχόμενης αποστολής, ο Φ.Π.Κ.Υ. μεριμνά για την ακύρωση του CN23.

Ο Φ.Π.Κ.Υ. συγκεντρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις τελωνειακές δηλώσεις CN23 και τις θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών.

Στην περίπτωση αντικειμένων αξίας άνω του στατιστικού ορίου ή αντικειμένων που ανεξαρτήτως αξίας υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις ή στις περιπτώσεις προσωρινής εξαγωγής αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής, με την υποβολή συνήθους διασάφησης στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί μέτρων εμπορικής πολιτικής, απαγορεύσεων ή περιορισμών, ειδικών καθεστώτων, σύμφωνα με την διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Τα καταστήματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ. δεν παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί τα ως άνω προβλεπόμενα.

Ο Φ.Π.Κ.Υ. μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση και την παροχή οδηγιών προς το προσωπικό των καταστημάτων/πρακτορείων για την αποδοχή ορθά και πλήρως συμπληρωμένων τελωνειακών δηλώσεων CN22/CN23. Οι τελωνειακές αρχές και ο Φ.Π.Κ.Υ. συνεργάζονται για τη σωστή ενημέρωση των εξαγωγέων για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 12
Έξοδος των ταχυδρομικών αντικειμένων


1. Η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων προς εξαγωγή από κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ. και υπό τον όρο τήρησης όλων των αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων, θεωρείται και έξοδος των εν λόγω αντικειμένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής και τη χορήγηση βεβαίωσης εξόδου στον αποστολέα, σύμφωνα με το άρθρο 329 παρ. 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015.

2. Η βεβαίωση εξόδου των ταχυδρομικών αποστολών για φορολογικούς και λοιπούς σκοπούς παρέχεται είτε με σχετική πράξη παραλαβής επί των τελωνειακών δηλώσεων CN23 από το εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ. είτε με το μήνυμα γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της εξαγωγής.

3. Η ανωτέρω βεβαίωση εξόδου συνεπάγεται ότι τα εν λόγω ταχυδρομικά αντικείμενα θεωρούνται πλέον ως μη ενωσιακά. Μη πραγματοποίηση της εξόδου των εν λόγω αντικειμένων από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκειται σε διατυπώσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία/ επανεισαγωγή και τήρηση των σχετικών περί Φ.Π.Α. διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας και με μέριμνα του Φ.Π.Κ.Υ. ενημερώνεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Το τελωνείο της φυσικής εξόδου διενεργεί κατάλληλους ελέγχους στις εξερχόμενες ταχυδρομικές αποστολές στη βάση των συνοδευτικών εγγράφων που συντάσσει ο Φ.Π.Κ.Υ. και των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πληροφοριών. Σε περίπτωση δέσμευσης εξερχόμενου ταχυδρομικού αντικειμένου, ο Φ.Π.Κ.Υ. μεριμνά για την ενημέρωση του εξαγωγέα καθώς και του χωρικά αρμόδιου τελωνείου εξαγωγής.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα οποία τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο της φυσικής εξόδου.

Άρθρο 13
Επανεξαγωγή


1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν υπόκεινται σε προσκόμιση στο τελωνείο, επανεξάγονται μόνο με διενέργεια των απαιτούμενων τελωνειακών ελέγχων κατά την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος. Προς τούτο, ο Φ.Π.Κ.Υ. συνεργάζεται με την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων.

2. Ταχυδρομικά αντικείμενα ευρισκόμενα σε προσωρινή εναπόθεση που προορίζονται να επανεξαχθούν, υπόκεινται σε διατυπώσεις επανεξαγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 270, 271 και 274 του Κανονισμού 952/2013 και στο άρθρο 245 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/2015.

3. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς επανεξάγονται με την υποβολή συνήθους διασάφησης.

Άρθρο 14
Γένεση, Ανάκτηση, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής επί τελωνιζόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων


1. Η τελωνειακή οφειλή γεννάται τη στιγμή της αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή/και ανάλωση ή εξαγωγή των ταχυδρομικών αντικειμένων, κατά τα προβλεπόμενα στα προηγούμενα άρθρα της παρούσας, τα οποία υπόκεινται σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

2. Οφειλέτης είναι ο διασαφιστής. Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης, οφειλέτης είναι επίσης ο έμμεσος αντιπρόσωπος.

3. Η βεβαίωση της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις πραγματοποιείται επί των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων παραστατικών.

4. Η είσπραξη της τελωνειακής οφειλής που έχει βεβαιωθεί για τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί από το Φ.Π.Κ.Υ. για περίοδο ενός μηνός και για τα οποία η άδεια παράδοσης έχει εκδοθεί με την αναβολή πληρωμής των σχετικών επιβαρύνσεων, πραγματοποιείται την 16η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα βεβαίωσης. Για το σκοπό αυτό συστήνεται εγγύηση, η οποία παρέχεται από το Φ.Π.Κ.Υ. στην αρμόδια τελωνειακή αρχή που ορίζεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση. Η εγγύηση αυτή καλύπτει το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε μηνιαία βάση και είναι διακριτή από εκείνη που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας για τη λειτουργία των Γ.Ε.Τ.Α. ως χώρων προσωρινής εναπόθεσης.

5. Εξαιρούνται από την αναβολή οι περιπτώσεις εισαγωγής για τις οποίες παρέχεται μερική απαλλαγή από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλονται άμεσα τα οφειλόμενα ποσά.

6. Η καταβολή της τελωνειακής οφειλής από το Φ.Π.Κ.Υ. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης, με βάση ειδικότερες οδηγίες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα εάν ο Φ.Π.Κ.Υ. ενεργεί ως διασαφιστής ή αντιπρόσωπος του παραλήπτη, είτε άμεσος είτε έμμεσος.

7. Το αποδεικτικό είσπραξης με ευθύνη του Φ.Π.Κ.Υ. παραδίδεται στον εισαγωγέα-κύριο των εμπορευμάτων, για φορολογικούς σκοπούς. Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. ασκείται από τον υποκείμενο στο φόρο εισαγωγέα κύριο των εμπορευμάτων.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας του Φ.Π.Κ.Υ. καταβολής της τελωνειακής οφειλής, η είσπραξη αυτής καθώς και των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πραγματοποιείται με κατάπτωση ποσού από την εγγύηση της παραγράφου 4 και μέχρι του συνολικού ποσού αυτής.

9. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, η τελωνειακή αρχή προβαίνει στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

10. Η απόσβεση της τελωνειακής οφειλής επέρχεται κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 15
Διπλωματικοί σάκοι μέσω ταχυδρομικής οδού


1. Οι διπλωματικοί σάκοι ξένων πρεσβειών και προξενικών αρχών που διακινούνται μέσω της ταχυδρομικής οδού, απαλλάσσονται των τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων.

2. Οι διπλωματικοί σάκοι πρέπει να φέρουν ευδιάκριτο εξωτερικό σήμα ενδεικτικό του χαρακτήρα τους.

3. Σε περίπτωση αμφιβολιών για το χαρακτήρα του σάκου ως διπλωματικού, οι τελωνειακές αρχές απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για τον ενδεδειγμένο χειρισμό του σάκου, χωρίς να προβαίνουν σε καμία ενέργεια ανοίγματος του σάκου.

Άρθρο 16
Αμφισβητήσεις

1. Εάν ο παραλήπτης αμφισβητεί την, από την Τελωνειακή Αρχή, δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων, τη δασμολογητέα ή φορολογητέα αξία, την υπαγωγή ή μη των εμπορευμάτων σε άλλο συντελεστή Φ.Π.Α. ή άλλο φόρο ή τέλος, ακολουθείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα διαδικασία. Ειδικότερα, η επίλυση των προαναφερόμενων αμφισβητήσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.), ενώ η εκδίκαση των ασκούμενων εφέσεων κατά των αποφάσεων των Π.Ε.Τ.Α. ανήκει στην αρμοδιότητα της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.). Στην αρμοδιότητα της Α.Ε.Τ.Α. εμπίπτει, επιπλέον, η επίλυση τυχόν διαφορών ως προς τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων μεταξύ του Προϊσταμένου του Τμήματος Τελωνισμού και του ενεργήσαντα τον τελωνισμό υπαλλήλου.

2. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο διασαφιστής έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης τελωνειακής αρχής σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας η οποία τον αφορά άμεσα και ατομικά, κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 17
Εγκατάλειψη - Καταστροφή - Εκποίηση

1. Η τελωνειακή αρχή, πριν από την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στο Φ.Π.Κ.Υ., μπορεί να εγκρίνει την εγκατάλειψή τους υπέρ του Δημοσίου ή την καταστροφή τους, κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας επιστρεφόμενα εμπορεύματα που επανέρχονται στην κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον δεν επανεξαχθούν, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, κηρύσσονται αζήτητα από την Τελωνειακή Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από το Φ.Π.Κ.Υ. και ακολουθούνται οι διαδικασίες εκποίησης, διάθεσης ή καταστροφής, των άρθρων 43 έως και 49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση ακυρώνεται η αρχικά υποβληθείσα διασάφηση και τηρούνται οι προβλεπόμενες από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία διατυπώσεις, που περιλαμβάνουν τη σύνταξη αντίστοιχων πρωτοκόλλων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και την ενημέρωση του βιβλίου λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης από το Φ.Π.Κ.Υ..

3. Τυχόν οφειλόμενα ταχυδρομικά τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται από το Φ.Π.Κ.Υ..

4. Τα είδη που περιέχονται σε ταχυδρομικό αντικείμενο για τα οποία υπάρχει κίνδυνος ταχείας φθοράς ή αλλοίωσης, πρέπει να διαχωρίζονται από τα άλλα αντικείμενα ώστε να αποφευχθεί φθορά των τελευταίων. Εάν ο διαχωρισμός είναι αδύνατος, τα φθαρμένα ή αλλοιωμένα αντικείμενα καταστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

5. Με την καταστροφή συντάσσονται από το Φ.Π.Κ.Υ. και αποστέλλονται στη χώρα καταγωγής τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δελτία ελέγχου CN43 ή CP78 ή CN13, θεωρημένα από την τελωνειακή αρχή, όπου προβλέπεται.

Άρθρο 18
Δέσμευση - Κατάσχεση


1. Η τελωνειακή αρχή μπορεί να προβεί σε δέσμευση/ κατάσχεση ειδών που περιέχονται σε ταχυδρομικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ή άλλων νόμων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Με τη δέσμευση/κατάσχεση συντάσσεται από το Φ.Π.Κ.Υ. και αποστέλλεται στη χώρα καταγωγής το προβλεπόμενο δελτίο ελέγχου CN13, θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 19
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και Μεταβατικές Διατάξεις


1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ταχυδρομικών αντικειμένων που υπόκεινται σε προσκόμιση στο τελωνείο και έχουν αφιχθεί πριν από την ισχύ αυτής, εφόσον κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία τελωνισμού τους.

2. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 104 παρ. 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/2015 καθώς και του άρθρου 55 παρ. 3 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 341/2016 με τους μεταβατικούς κανόνες, η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση υπόκειται σε αναθεώρηση πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται ως την 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ενσωματωθούν οι πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους ταχυδρομικούς φορείς και συναρτώνται από την ανάπτυξη των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συστημάτων σε ενωσιακό επίπεδο.

3. Έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία της μηχανογραφικής εφαρμογής του Φ.Π.Κ.Υ. για την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών δηλώσεων CN23 στις εξερχόμενες ταχυδρομικές αποστολές, η ενημέρωση των χωρικά αρμόδιων τελωνείων εξαγωγής από τα τοπικά καταστήματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 3 της παρούσας, πραγματοποιείται με τη συγκέντρωση σε μηνιαία βάση των πληροφοριών των τελωνειακών δηλώσεων CN23 και την αποστολή τους έως τη 10η μέρα του επόμενου μήνα, με κάθε πρόσφορο μέσο και με βάση ειδικότερες οδηγίες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 20
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Η υπ' αριθμ. Τ. 2014/217/1978 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β' 645/1-8-1978), όπως ισχύει.

2. Κάθε άλλη διάταξη απόφασης ή εγκυκλίου διαταγής που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠηγή: Taxheaven