Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016 Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα - Παροχή Οδηγιών

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016 Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα - Παροχή Οδηγιών

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚ.ΔΙΑΚ.ΚΑΙ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚ.ΔΙΑΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γ.Γ.Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : I.Σφέτσα
Β. Τσουμπρής
Γ.Μαργέλης
Τηλέφωνα : 2106987450
2104802431
2104802420
Email : dtd @2001. syzefxis . gov . gr
secr _ icis @ gsis . gr
secr_dhled@gsis.gr

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα - Παροχή Οδηγιών»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα:

1) τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 11, του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ-141/Α/3-8-16) με τις οποίες τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο και καταργείται το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 87 του Ν. 3842/2010 και ορίζεται ότι τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά από τις τελωνειακές αρχές δύνανται να επιστραφούν στους δικαιούχους αυτών και ηλεκτρονικά, με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου εντολών μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος και με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας.

2) την αρ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 305/Β/15- 2-2016) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

3) την αρ.πρωτ. ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 305/Β/15.2.2016), η οποία τροποποίησε την αρ.πρωτ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3765/Β’/31-12-2014) «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων».

Σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, σας παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχουν μετρητά στο ταμείο των Τελωνείων, επιτρέπεται η εκτέλεση των Αποφάσεων Επιστροφής με μετρητά, κατόπιν έγγραφης απόφασης των προϊσταμένων των Τελωνείων, η οποία επισυνάπτεται στην εν λόγω Απόφαση Επιστροφής.

1. Δημιουργία εντολών ηλεκτρονικής μεταφοράς από τις Τελωνειακές Αρχές.

Η δημιουργία των εντολών μεταφοράς πραγματοποιείται από τις Τελωνειακές Αρχές με την καταχώρηση και «οριστικοποίηση» Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής στο ICISnet επί τη βάσει των Αποφάσεων Επιστροφής Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται επιστροφές ποσών ηλεκτρονικά από τις ηλεκτρονικές εισπράξεις του Λογαριασμού των Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Πληρωμών (Επιστροφών) στα IBAN των δικαιούχων της επιστροφής.

Στις περιπτώσεις όπου η Αίτηση Επιστροφής περιλαμβάνει πολλά συνδεόμενα παραστατικά και εκδίδεται μία (1) Απόφαση Επιστροφής, δημιουργούνται ισάριθμα με τα συνδεόμενα παραστατικά Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής (ένα για κάθε συνδεόμενο παραστατικό), σε καθένα από τα οποία καταχωρείται κατάλληλα η Απόφαση Επιστροφής σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα: μετά από αίτηση ενός δικαιούχου, έχει εκδοθεί απόφαση με τον αριθμό 55 που αφορά επιστροφή εισπράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί με τρία παραστατικά που έχουν τα MRN: MRN-A, MRN-B και MRN-C. Θα καταχωρηθούν τρία Λογιστικά Σημειώματα Ηλεκτρονικής Επιστροφής με συνδεόμενο παραστατικό στο πρώτο το MRN-A, στο δεύτερο το MRN-B και στο τρίτο το MRN-C και με αριθμό απόφασης στο πρώτο το 55-1, στο δεύτερο το 55-2 και στο τρίτο το 55-3.

Κατά τη διαδικασία της καταχώρησης των Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής πραγματοποιείται αυτοματοποιημένος έλεγχος από το ICISnet για την ύπαρξη κατά τον τρέχοντα μήνα επαρκών ποσών από τις ηλεκτρονικές εισπράξεις του συνόλου των Τελωνείων στους αντίστοιχους ΚΑΕ Προϋπολογισμού, καθώς και έλεγχος ότι το προς επιστροφή ανά ΚΑΕ Προϋπολογισμού ποσό δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο εισπραχθέν ποσό του παραστατικού. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης ικανών ανά ΚΑΕ εισπράξεων, δεν είναι δυνατή η «οριστικοποίηση» των Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής.

Τα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, μόλις καταχωρηθούν, αφού έχει προηγηθεί σχετικός έλεγχος ως προς την ορθότητα και εγκυρότητα των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων σύμφωνα με τις Αποφάσεις Επιστροφής, «οριστικοποιούνται» με τη λειτουργία «Εκτύπωση Δελτίου Επιστροφής» (και όχι πιέζοντας το πλήκτρο «ΟΡΙΣΤΙΚΟ»).

Συνιστάται τα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής που αφορούν την ίδια Απόφαση Επιστροφής να «οριστικοποιούνται» στο σύνολό τους την ίδια ημερομηνία. Επίσης, συνιστάται η καταχώρηση και η «οριστικοποίηση» των Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής να πραγματοποιείται αυθημερόν.

Λόγω χρονικών περιορισμών στην επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, η καταχώρηση και η «οριστικοποίηση» των Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής θα πραγματοποιείται το αργότερο έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη εκάστου μήνα.

Οποιαδήποτε καταχώρηση και «οριστικοποίηση» Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής εκτός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη ακύρωσή τους. Ομοίως θα ακυρώνονται αυτόματα όσα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής παραμένουν σε status «καταχωρημένο» έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη εκάστου μήνα.

Ωστόσο, εφόσον συντρέχει λόγος ακύρωσης «οριστικοποιημένου» Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής, αυτή πραγματοποιείται από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Γ΄ και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις από την ομάδα Κεντρικού Διαχειριστή, μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση τόσο αυτών, όσο και της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου/Τμήμα Δ΄, μέσω email στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: icisnet.epmnts@gsis.gr.

Σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται ακύρωση «οριστικοποιημένου» Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής, όταν αυτό έχει επιλεγεί και συμπεριληφθεί σε αποστελλόμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ηλεκτρονικό αρχείο, για την εκτέλεση της σχετικής μ’ αυτό εντολής μεταφοράς.

Συμψηφισμοί

Εφόσον από την εξέταση της αίτησης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων προκύπτει περίπτωση συμψηφισμού ολόκληρου ή μέρους του επιστρεφόμενου ποσού με φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου, θα εκδίδεται από το Τελωνείο μία απόφαση επιστροφής, αλλά θα καταχωρούνται διακριτά Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής (ένα για κάθε δικαιούχο πληρωμής). Σε αυτά θα μνημονεύεται το ίδιο συνδεόμενο παραστατικό, ο ίδιος αριθμός αίτησης του δικαιούχου της επιστροφής, ενώ η Απόφαση θα αναφέρεται διαφοροποιούμενη ανά Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής, σύμφωνα με το προαναφερόμενο παράδειγμα.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα συμψηφισμός με το ύψος των οφειλών στο ίδιο Τελωνείο που υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής, ενώ τυχόν υπόλοιπο ποσό συμψηφίζεται με οφειλές σε άλλα Τελωνεία (μέσω της καρτέλας οφειλέτη στο Υποσύστημα Υποθέσεων) ή/και Δ.Ο.Υ., ή/ και Ο.Κ.Α (Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης). Σε περίπτωση που τα ποσά που έχουν αποδοθεί στις Δ.Ο.Υ ή στους Ο.Κ.Α. δεν οφείλονται σε αυτούς, επιστρέφονται στους δικαιούχους από τις Δ.Ο.Υ ή τους Ο.Κ.Α.

Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών συμψηφισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τυχόν υπόλοιπο ποσού επιστρέφεται από το Τελωνείο στο δικαιούχο της επιστροφής.

Στο παράρτημα της παρούσης παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΙΒΑΝ) των Τελωνείων, των Δ.Ο.Υ και των Ο.Κ.Α. Κατόπιν της επιτυχούς εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενημερώνει σχετικώς με το δελτίο αναγγελίας το φορέα διενέργειας του συμψηφισμού, εν προκειμένω τα Τελωνεία και τις Δ.Ο.Υ.

Ωστόσο, τα αρμόδια Τελωνεία, σε περίπτωση απόδοσης ποσών στα πλαίσια του συμψηφισμού χρεών με απαιτήσεις προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α) και κατόπιν της επιτυχούς εκτέλεσης των εντολών μεταφοράς στους οικείους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως τους φορείς αναφορικά με τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου της επιστροφής και του αποδοθέντος ποσού.

Ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των καταχωρούμενων στοιχείων στα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής

Η ορθότητα και η εγκυρότητα των στοιχείων του δικαιούχου της επιστροφής, και ιδίως του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), κατά την αναγραφή τους στην αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, αποτελεί ευθύνη του δικαιούχου της επιστροφής.

Για το λόγο αυτό η κατατεθείσα στο Τελωνείο αίτηση για την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου θα συνοδεύεται από φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού του (όπου θα εμφανίζεται το όνομα του Φυσικού Προσώπου και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού), ενώ στην περίπτωση Νομικού Προσώπου θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός (όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ, ο ΙΒΑΝ και η επωνυμία της εταιρείας).

Κατά την καταχώρηση των Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής θα πρέπει να συμπληρώνονται με μεγάλη προσοχή και με ευθύνη των χρηστών των Τελωνειακών Αρχών τα ακόλουθα στοιχεία που είναι τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα για την επιτυχή εκτέλεση των εντολών μεταφοράς και την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων της επιστροφής:
- τα στοιχεία του δικαιούχου,
- ο λογαριασμός που δήλωσε ο δικαιούχος στο πεδίο ΙΒΑΝ

α) σε περίπτωση χρήσης ΙΒΑΝ μιας εταιρείας για την οποία έχει προηγουμένως στο παρελθόν καταχωρηθεί Λογιστικό Σημείωμα Ηλεκτρονικής Επιστροφής, θα καταχωρείται στο νεότερο Λογιστικό Σημείωμα Ηλεκτρονικής Επιστροφής στο πεδίο ΙΒΑΝ μόνο το λεκτικό ΕΤΡ και το ΑΦΜ αυτής της εταιρείας (π.χ ΕΤΡ123456789)

β) σε περίπτωση συμψηφισμού με απαιτήσεις άλλων Τελωνείων, Δ.Ο.Υ και Ο.Κ.Α θα καταχωρείται στο πεδίο ΙΒΑΝ μόνο το λεκτικό ΤΕΛ ή ΔΟΥ ή η ονομασία του Ο.Κ.Α.- συντομογραφία- και ο αντίστοιχος κωδικός, σύμφωνα με το Παράρτημα, π.χ ΤΕΛ0102 ή ΔΟΥ1101 ή ΙΚΑ και το σύστημα αυτόματα θα εμφανίζει τον αντίστοιχο ΙΒΑΝ)
- το πληρωτέο ποσό ανά κωδικό μηχανογράφησης
- το συνδεόμενο παραστατικό
- ο αριθμός και η ημερομηνία απόφασης επιστροφής
- ο αριθμός και η ημερομηνία αίτησης επιστροφής Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πίστωση τραπεζικού λογαριασμού προσώπου διαφορετικού από εκείνου του δικαιούχου της επιστροφής, ύστερα από εσφαλμένη καταχώρηση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου στο Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου, προβαίνει σε καταλογισμό του μη νομίμως καταβληθέντος ποσού στο πρόσωπο που πιστώθηκε εσφαλμένα ο τραπεζικός του λογαριασμός και σε είσπραξη του ποσού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού και του ΚΕΔΕ αντίστοιχα. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση εσφαλμένης πίστωσης υπερβάλλοντος του καθορισμένου προς επιστροφή ποσού.

2. Ηλεκτρονική αποστολή και εκτέλεση του αρχείου εντολών μεταφοράς Συγκέντρωση- αποστολή Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής

Ο Κεντρικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Επιστροφών Τελωνείων, (στο εξής Κεντρικός Διαχειριστής) επιβλέπει την συγκέντρωση σε πακέτα (group) των εμφανιζόμενων στο ICISnet «οριστικοποιημένων» Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής από όλα τα Τελωνεία της χώρας και την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου που περιλαμβάνει το σύνολο των προς αποστολή Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής όλων των Τελωνείων. Το Σύστημα, αφού ελέγξει αυτόματα:
α) την ύπαρξη επαρκών ηλεκτρονικών εισπράξεων ανά ΚΑΕ Προϋπολογισμού,
β) τη μοναδικότητα των αποστελλόμενων Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής (με βάση το MRN τους) και
γ) την ημερομηνία «οριστικοποίησης» των Λογιστικών Σημειωμάτων Επιστροφής («οριστικοποιημένα» Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής έως το τέλος της προηγούμενης ημέρας), αποστέλλει μέσω διεπαφής το επιλεγμένο αρχείο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση ανεπάρκειας ποσού σε ΚΑΕ προϋπολογισμού, αφαιρούνται τα αντίστοιχα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής από το προς αποστολή ηλεκτρονικό αρχείο και περιλαμβάνονται σε μεταγενέστερη αποστολή, μόλις υπάρξει σχετική επάρκεια στον ή στους ΚΑΕ Προϋπολογισμού. Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει τα επιλεγμένα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, αποστέλλεται από τον Κεντρικό Διαχειριστή το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη έκαστου μήνα, μέσω διεπαφής, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου στην Τ.τ.Ε., ο Κεντρικός Διαχειριστής διασταυρώνει τις εκτελεσθείσες από την Τ.τ.Ε εντολές μεταφοράς, με βάση το απαντητικό αρχείο αναγγελίας που του αποστέλλεται και το extrait που παραλαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Απαντητικά αρχεία αναγγελίας από την Τ.τ.Ε.

Η Τ.τ.Ε. αποστέλλει απαντητικό αρχείο αναγγελίας προς τον Κεντρικό Διαχειριστή με τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των πακέτων (group) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς, το οποίο παραλαμβάνεται το νωρίτερο το βράδυ της ίδιας εργάσιμης ημέρας αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου με τις ηλεκτρονικές εντολές μεταφοράς.

Α. Επιτυχής εκτέλεση της εντολής μεταφοράς και πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της επιστροφής

Με την επιτυχή εκτέλεση των εντολών μεταφοράς και πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της επιστροφής, τα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής εμφανίζονται στην κατάσταση (status) «ολοκληρωμένο» (πληρωμένη εντολή), ενώ ενημερώνονται οι σχετικές εκτυπώσεις του ICISnet.

Β. Ανεπιτυχής εκτέλεση της εντολής μεταφοράς και μη πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της επιστροφής

Σε περίπτωση που από το απαντητικό αρχείο αναγγελίας και από το extrait της Τ.τ.Ε προς τον Κεντρικό Διαχειριστή προκύπτει ανεπιτυχής εκτέλεση εντολής μεταφοράς και μη πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της επιστροφής, με κατάλληλη ένδειξη και αντίστοιχο κωδικό λάθους, το Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής ακυρώνεται αυτόματα, εμφανίζεται στην κατάσταση «ακυρωμένο» και αποτυπώνεται ανάλογα στο Ημερολόγιο Επιστροφών του Τελωνείου.

Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

i) Η ανεκτέλεστη επιστροφή, καθώς και ο λόγος για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο ακυρωμένο Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής.

ii) Ο Κεντρικός Διαχειριστής, προβαίνει στην ενημέρωση μέσω email του αρμόδιου Τελωνείου για την ανεπιτυχή επιστροφή και τη μη πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

iii) Το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει:
- σε ακύρωση του Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αυτόματα από το ICISnet, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία περί ακύρωσης «οριστικοποιημένου» Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής και
- σε εκ νέου εκτέλεση της Απόφασης Επιστροφής με καταχώρηση νέου Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής. Στην Απόφαση Επιστροφής γίνεται σχετική μνεία, επισυνάπτοντας το Νέο Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής και το Ακυρωμένο Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής

Γ. Επιτυχής εκτέλεση της εντολής μεταφοράς αρχικά και μη πίστωση του Λογαριασμού του δικαιούχου της επιστροφής βάσει μεταγενέστερης ενημέρωσης

Σε περίπτωση αποστολής μεταγενέστερου απαντητικού αρχείου αναγγελίας από την Τ.τ.Ε., καθώς και του αντίστοιχου extrait προς τον Κεντρικό Διαχειριστή, απ’ όπου προκύπτει ότι δεν εκτελέστηκε επιτυχώς οποιαδήποτε εντολή μεταφοράς, ενώ στο αρχικό απαντητικό αρχείο αναγγελίας από την Τ.τ.Ε. εμφανιζόταν η συγκεκριμένη εντολή μεταφοράς ως επιτυχώς εκτελεσθείσα,
α) πιστώνεται ο λογαριασμός των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών που αρχικά είχε χρεωθεί, επανατροφοδοτώντας τους ΚΑΕ Προϋπολογισμού που είχαν αρχικά μειωθεί,
β) ενημερώνεται σχετικά το Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής για τη μη επιτυχή εντολή μεταφοράς, παραμένοντας σε status «ολοκληρωμένο», με τη συμπλήρωση στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της φράσης «ακύρωση από extrait ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ»
γ) στο ημερολόγιο επιστροφών της αρχικής ημέρας συμπληρώνεται στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ η φράση «ακύρωση από extrait ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ»
δ) στο ημερολόγιο επιστροφών της ημέρας λήψης του απορριπτικού αρχείου αναγγελίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταχωρείται το ίδιο Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής με αρνητικό ποσό και στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ εισάγεται η ίδια φράση, αυξάνοντας ανάλογα τα έσοδα της ημέρας
ε) ενημερώνονται σχετικώς και οι υπόλοιπες καταστάσεις του ICISNET Στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Η εκτέλεση της επιστροφής δύναται να πραγματοποιηθεί εκ νέου Ο Κεντρικός Διαχειριστής, προβαίνει στην ενημέρωση του αρμόδιου Τελωνείου μέσω email για την ανεπιτυχή επιστροφή, τη μη πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, καθώς και το λόγο αυτής της ανεπιτυχούς εκτέλεσης της επιστροφής. Το Τελωνείο επαναλαμβάνει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, ήτοι εκ νέου καταχώρηση Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής, εφόσον η εκτέλεση της επιστροφής δύναται να πραγματοποιηθεί εκ νέου. Στην Απόφαση Επιστροφής γίνεται σχετική μνεία, επισυνάπτοντας το Νέο Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής, καθώς και αντίγραφο του μεταγενέστερα ενημερωμένου για τη μη επιτυχή εντολή μεταφοράς Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής.
- Η εκτέλεση της επιστροφής δεν είναι πλέον δυνατή Ο Κεντρικός Διαχειριστής, προβαίνει στην ενημέρωση του αρμόδιου Τελωνείου μέσω email για την ανεπιτυχή επιστροφή, τη μη πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, καθώς και το λόγο αυτής της ανεπιτυχούς εκτέλεσης της επιστροφής. Εφόσον το αρμόδιο Τελωνείο, μετά από ενημέρωση του δικαιούχου επιστροφής προσώπου και με βάση πραγματικά περιστατικά, αποφανθεί ότι η εκτέλεση της επιστροφής δεν είναι πλέον δυνατή, δε θα επιχειρεί εκ νέου τη διαδικασία εκτέλεσης της Απόφασης Επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο Τελωνείο θα μνημονεύει επί του σώματος της Απόφασης Επιστροφής, ότι δε δύναται να πραγματοποιηθεί εκ νέου εκτέλεση αυτής, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και επισυνάπτοντας αντίγραφο του Ημερολογίου Επιστροφών που εμφανίζει την αρχική εντολή μεταφοράς ως επιτυχώς εκτελεσθείσα, καθώς και αντίγραφο του μεταγενέστερα ενημερωμένου για τη μη επιτυχή εντολή μεταφοράς Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής.

Δ. Κοινοποίηση Αποφάσεων Επιστροφής Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του δικαιούχου της Επιστροφής

Σε κάθε περίπτωση οι Αποφάσεις Επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών θα κοινοποιούνται από το αρμόδιο Τελωνείο εκτός από τον δικαιούχο της επιστροφής και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, ώστε να λαμβάνει γνώση για την επιστροφή του ποσού στο δικαιούχο πρόσωπο. Ωστόσο, το αρμόδιο Τελωνείο θα ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ του δικαιούχου για την αδυναμία εκτέλεσης αυτής της Απόφασης Επιστροφής, όταν η εκτέλεση της επιστροφής δεν είναι πλέον δυνατή, στην προαναφερόμενη περίπτωση στο σημείο Γ της παρούσης.

4. Ενέργειες των Τελωνείων μετά την επιτυχή εκτέλεση των εντολών μεταφοράς

Ο ρόλος του Κεντρικού Διαχειριστή αφορά την επίβλεψη της συγκέντρωσης και αποστολής των εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την εκτέλεση των εκδοθέντων από τις Τελωνειακές Αρχές Αποφάσεων Επιστροφής Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί (καταχωρηθεί και «οριστικοποιηθεί» στο ICISnet) από τις Τελωνειακές Αρχές. Για το λόγο αυτό, μετά την επιτυχή εκτέλεση των εντολών μεταφοράς στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων της επιστροφής,
- διενεργείται από τα Τελωνεία έλεγχος με αντιπαραβολή των ποσών των Αποφάσεων Επιστροφής Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων με τις αντίστοιχες εκτυπώσεις του Συστήματος και, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία σε επίπεδο ημέρας/μήνα/έτους,
- συμπεριλαμβάνονται στον αποστελλόμενο στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ενιαύσιο Λογαριασμό Τακτικής Χρηματικής Διαχείρισης του Τελωνείου (Ισολογισμό), κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

5. Τραπεζικά έξοδα

Σε περίπτωση εκτέλεσης επιστροφής σε δικαιούχο του οποίου o τραπεζικός λογαριασμός τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, τα έξοδα της Τ.τ.Ε. από την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς χρεώνονται οίκοθεν από την Τράπεζα στο λογαριασμό 200207 του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται σ΄ αυτή. Για την προκύπτουσα δαπάνη, με μέριμνα της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου, εκδίδονται συμψηφιστικά Χ.Ε. σε βάρος σχετικών πιστώσεων του Ειδ. Φ. 23-200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Κεντρικός Διαχειριστής αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- αντίγραφο του extrait της Τ.τ.Ε.
- αντίγραφο θεωρημένο της Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το οποίο θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στον Κεντρικό Διαχειριστή από το οικείο Τελωνείο, μετά την επιτυχή εκτέλεση της εντολής μεταφοράς.
- την εντολή μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε., από τον Κεντρικό Διαχειριστή, για την εκτέλεση της Απόφασης Επιστροφής, η οποία θα περιλαμβάνει:
1) Αντίγραφο του οριστικοποιημένου και εκτελεσμένου Λογιστικού Σημειώματος Επιστροφής, θεωρημένο από το Τελωνείο, που θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στον Κεντρικό Διαχειριστή.
2) Αντίγραφο ημερήσιας κατάστασης από το Ημερολόγιο Επιστροφών του Τελωνείου (θεωρημένο από το Τελωνείο) που θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στον Κεντρικό Διαχειριστή.

Θέτουμε τα ανωτέρω προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Τελωνείων και Δ.Δ.Δ.Υ

Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ
0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR3601000230000000200135010
0231 ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR8101022950000000000200108
0234 ΤΕΛ. ΑΣΤΑΚΟΥ GR3201011100000002001108689
0303 ΤΕΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ GR3201000230000002001082284
0304 ΤΕΛ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ GR3501000230000000200135028
0331 ΤΕΛ. ΡΑΦΗΝΑΣ GR4601000230000002001168944
0402 ΤΕΛ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ GR4901023090000000000200107
0631 ΤΕΛ. ΑΡΤΑΣ GR9201022120000000000200109
0701 ΤΕΛ. ΠΑΤΡΩΝ GR9301011400000000000200110
0731 ΤΕΛ. ΑΙΓΙΟΥ GR5301022030000000000200108
0831 ΤΕΛ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ GR6701022850000000000200107
0832 ΤΕΛ. ΟΙΝΟΗΣ GR7001022450000000000200108
1002 ΤΕΛ. ΔΡΑΜΑΣ GR1601011250000002001041117
1102 ΤΕΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ GR0601022370000000000200107
1202 ΤΕΛ. ΡΟΔΟΥ GR0801011460000000000200104
1232 ΤΕΛ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ GR1001011460000002001108502
1233 ΤΕΛ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ GR6301011460000002001108518
1234 ΤΕΛ. ΛΕΡΟΥ GR7801011460000002001108539
1235 ΤΕΛ. ΚΩ GR2901022710000000000200107
1236 ΤΕΛ. ΠΑΤΜΟΥ GR7201011460000002001108550
1237 ΤΕΛ. ΣΥΜΗΣ GR0301011460000002001108919
1272 ΤΕΛ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ GR7201011460000002001145701
1302 ΤΕΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR3701011110000000000200103
1331 ΤΕΛ. ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ GR6501023200000000000200107
1332 ΤΕΛ. ΚΗΠΩΝ GR8101011110000002001072340
1336 ΤΕΛ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΕΒΡΟΥ GR3801023200000000000200108
1402 ΤΕΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ GR3001023630000000000200108
1431 ΤΕΛ. ΩΡΕΩΝ GR8301011150000002001072250
1631 ΤΕΛ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ GR0301022410000000000200107
1732 ΤΕΛ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ GR8001022050000002001108708
1802 ΤΕΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ GR4301022200000000000200107
1902 ΤΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ GR6301011190000000000200109
2001 Α ΤΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR9801011210000000000200131 2005
Β ΤΕΛ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR8701011210000000000200135 2006
Γ ΤΕΛ. ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR6001011210000000000200136 2102
ΤΕΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ GR0901022440000000000200104
2132 ΤΕΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ GR1101022440000002001108890
2202 ΤΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR0901011230000002001108879
2203 ΤΕΛ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ GR6801011230000002001108884
2233 ΤΕΛ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ GR4001011230000002001108903
2302 ΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ GR6401011250000000000200107
2501 ΤΕΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ GR3101022610000000000200109
2602 ΤΕΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ GR2501011270000000000200103
2731 ΤΕΛ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ GR4301011400000002001108668
2802 ΤΕΛ. ΕΥΖΩΝΩΝ GR3701022640000002001109704
2803 ΤΕΛ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ GR5901022640000002001110860
2805 ΤΕΛ. ΚΙΛΚΙΣ GR1001022640000000000200107
2931 ΤΕΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ GR8401023270000000000200107
3002 ΤΕΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ GR5701022660000000000200107
3102 ΤΕΛ. ΣΥΡΟΥ GR2501023410000000000200107
3131 ΤΕΛ. ΜΗΛΟΥ GR7601000230000002001108652
3132 ΤΕΛ. ΠΑΡΟΥ GR3701023410000002001108713
3133 ΤΕΛ. ΜΥΚΟΝΟΥ GR5001023410000002001108673
3134 ΤΕΛ. ΝΑΞΟΥ GR4201023070000002001108694
3135 ΤΕΛ. ΘΗΡΑΣ GR5901000230000002001108570
3201 ΤΕΛ. ΓΥΘΕΙΟΥ GR7701011500000002001072225
3232 ΤΕΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ GR6301011500000002001108755
3302 ΤΕΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ GR7401011330000000000200110
3431 ΤΕΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ GR7601022010000000000200109
3433 ΤΕΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ GR7201022010000002001072337
3502 ΤΕΛ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ GR3501011350000000000200106
3532 ΤΕΛ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ GR3901011350000002001072287
3575 ΤΕΛ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ GR3601011350000002001055948
3631 ΤΕΛ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ GR6901022860000000000200106
3702 ΤΕΛ. ΒΟΛΟΥ GR5001011150000000000200106
3751 ΤΕΛ. ΣΚΙΑΘΟΥ GR2701011150000002001145717
3802 ΤΕΛ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ GR3901011260000000000200107
3851 ΤΕΛ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ GR5101011260000002001087082
3931 ΤΕΛ. ΞΑΝΘΗΣ GR8501011250000002001108842
4001 Α ΤΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ GR9701000230000000000200131 4005
Γ ΤΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ GR0501000230000000000200138 4006
Β ΤΕΛ. ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ GR6201000230000000000200179
Δ ΤΕΛ. ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ GR5901000230000000000200136
4031 ΤΕΛ. ΠΟΡΟΥ GR8801000230000002001102325
4101 ΤΕΛ. ΣΚΥΔΡΑΣ GR8101022340000000000200107
4201 ΤΕΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ GR6001022620000000000200107
4302 ΤΕΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ GR5501023260000000000200109
4431 ΤΕΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR8901011190000002001041145
4531 ΤΕΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ GR9201011280000002001108821
4631 ΤΕΛ. ΣΑΜΟΥ GR8201011480000000000200103
4671 ΤΕΛ. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ GR0401011480000002001136422
4701 ΤΕΛ. ΣΕΡΡΩΝ GR3401011490000002001089357
4831 ΤΕΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ GR1201023510000000000200109
4902 ΤΕΛ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ GR2201011320000002001108863
5001 ΤΕΛ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ GR3201011540000002001108483
5031 ΤΕΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ GR5101011540000002001108626
5032 ΤΕΛ. ΝΙΚΗΣ GR1901011540000002001108523
5131 ΤΕΛ. ΙΤΕΑΣ GR2701022090000000000200107
5201 ΤΕΛ. ΔΑΦΝΗΣ GR6601011210000002001108462
5233 ΤΕΛ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ GR8001023240000002001108605
5234 ΤΕΛ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ GR3201023240000002001108499
5302 ΤΕΛ. ΧΑΝΙΩΝ GR5601011560000002001108800
5401 ΤΕΛ. ΧΙΟΥ GR3201023640000000000200107
Δ.Δ.Δ.Υ. (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) GR2801000230000002001141429

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δ.Ο.Υ
Κωδικός ΙΒΑΝ Περιγραφή
1101GR6601000230000000200175016 ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ
1104GR7001000230000000200179018 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
1106GR2901000230000000200178010 ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ
1112GR9001000230000000200112019 ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
1113GR1301000230000000200113017 ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
1114GR3301000230000000200114015 ΔΟΥ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ
1117GR9701000230000000200137016 ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
1118GR0701000230000000200120012 Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
1119GR3401000230000002001148887 Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
1125GR2701000230000000200121010 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1129GR0401000230000000200141018 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1130GR64010002300
1125GR2701000230000000200121010 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1129GR0401000230000000200141018 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1130GR6401000230000002001012256 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1131GR0501000230000002001012251 ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
1132GR5401000230000002001012339 ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
1133GR5301000230000002001012357 ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
1134GR1501000230000002001012362 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
1135GR5601000230000002001012206 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1136GR6401000230000000200118016 ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1137GR6701000230000002001012202 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
1138GR9801000230000002001012323 ΔΟΥ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1139GR4601000230000000000200176 ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1145GR1101000230000000200166015 ΔΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1151GR2801000230000002001012322 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1152GR1801000230000000200149011 ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
1153GR5701000230000000200161016 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1157GR2001000230000000200164010 ΔΟΥ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1159GR5901000230000000200150019 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
1173GR7301000230000000200158012 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1175GR7701000230000000200162014 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
1179GR7501000230000000200173011 ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
1201GR5501000230000000000200111 ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ
1203GR9801000230000000000200113 ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ
1204GR7101000230000000000200114 ΔΟΥ Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ
1205GR4401000230000000000200115 ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
1206GR6401000230000000000200143 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
1207GR9101000230000000000200142 ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
1211GR3001000230000000000200173 ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
1220GR6101000230000002001012310 ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
1302GR8201000230000000200130011 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
1303GR7101022370000000000200101 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1304GR4601000230000000200132017 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1312GR9701000230000000200163012 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1411GR6501022450000000000200101 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
1421GR3501022850000000000200101 ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1531GR7601022950000000000200101 ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1552GR1901011100000000000200101 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1611GR7801022600000000000200101 ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1722GR9201023630000002001012269 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ
1732GR2501023630000000000200101 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1832GR5101011320000000000200101 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
1912GR9201022090000000000200101 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2111GR2001011520000002001012211 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
2131GR1701023090000000000200101 ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
2231GR3601011520000000000200101 ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2311GR4801022030000000000200101 ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
2331GR4501011400000000000200101 ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ
2334GR8801011400000000000200103 ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ
2411GR9501022050000000000200101 ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
2412GR9201011420000000000200101 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
2513GR2501022660000000000200101 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2632GR8601011500000000000200101 ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
2711GR0701011260000000000200101 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3111GR3101022580000000000200101 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3231GR2601011330000000000200101 ΔΟΥ A ΛΑΡΙΣΑΣ
3232GR4201011330000000000200104 ΔΟΥ Β' ΛΑΡΙΣΑΣ
3321GR8801011150000000000200101 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ
3323GR6601011150000000000200109 ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
3412GR3401023510000000000200101 ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4112GR1101022200000000000200101 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
4211GR5601011210000000000200111 ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4214GR7201011210000000000200114 ΔΟΥ Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4215GR4501011210000000000200115 ΔΟΥ Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4216GR1801011210000000000200116 ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4217GR8801011210000000000200117 ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4222GR1501011210000002001012283 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
4224GR0701011210000000000200120 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4228GR6101011210000000000200118 ΔΟΥ Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4232GR3901011210000000000200126 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
4233GR1201011210000000000200127 ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4234GR7701011210000000000200121 ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4311GR5301022610000000000200101 ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4411GR7501022640000000000200101 ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
4521GR0801022240000000000200101 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4531GR5201023270000000000200101 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
4541GR5001022650000000000200101 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
4621GR8301011210000002001012223 ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
4631GR4901022340000000000200101 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
4711GR2801022620000000000200101 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4812GR8301011540000000000200101 ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4922GR3001023240000000000200101 ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
4923GR6201023240000000000200107 ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
5111GR6601011250000002001011117 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
5211GR9101011110000000000200101 ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
5231GR3301023200000000000200101 ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
5321GR3201011250000000000200101 ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
5411GR1101011250000002001011137 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
5511GR5401011280000000000200101 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
5621GR1401011490000000000200101 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
6111GR1701022120000000000200101 ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
6211GR9001022440000000000200101 ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6311GR8201011230000000000200101 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6411GR7701023260000000000200101 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
7121GR9501000230000000000200167 ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ
7151GR6701023070000000000200101 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
7161GR4101023410000000000200110 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ
7171GR9001023410000000000200101 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
7172GR6801023410000000000200109 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
7231GR7301011350000000000200101 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
7322GR3901011480000000000200101 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ
7411GR9701023640000000000200101 ΔΟΥ ΧΙΟΥ
7531GR9401022710000000000200101 ΔΟΥ ΚΩ
7542GR8901011460000000000200101 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
8110GR0201011190000002001150478 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8221GR9801022010000000000200101 ΔΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8341GR4201011190000002001011145 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8431GR3301011560000000000200101 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
9111GR6801022410000000000200101 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
9211GR7901011270000000000200101 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9311GR2001011400000002001011112 ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
9421GR1001022860000000000200101 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
9934GR3001000230000002001153712 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)
Κωδικός Περιγραφή IBAN
ΟΓΑ ΟΓΑ GR7101710170006017030029005
ΙΚΑ ΙΚΑ GR0401100400000004054613759
ΚΕΑΟ ΚΕΑΟ GR8501100400000004054687282
ΟΑΕΕ ΟΑΕΕ GR1301100400000004054655404
ΕΤΑΑΝ ΝΟΜΙΚΟΙ GR3901100400000004054615457
ΕΤΑΑΔΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧ. GR1901100400000004054590791
ΕΤΑΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ GR5501101510000015154502684
ΕΤΑΑΔΠ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ GR8401403870387002001000047
ΕΤΑΑΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ GR8202600250000440201738703
ΕΤΑΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ GR5601000240000000000265603
ΕΤΑΑΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ GR5401600650000000083859199Πηγή: Taxheaven