Αριθμ. 136940/19.12.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων quot;Γενική Επιχειρηματικότηταquot; του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Αριθμ. 136940/19.12.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων quot;Γενική Επιχειρηματικότηταquot; του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Αριθμ. 136940

(ΦΕΚ Β' 4117/21-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227), και ιδίως των άρθρων 29 και 37 έως 41 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 106688/13.10.2016 (ΦΕΚ 3315 14-10-2016) "Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016".

5. Την απόφαση αριθμ. 108645/17.10.2016 (ΦΕΚ B' 3378) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

6. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108612/17.10.2016 (ΦΕΚ Α' 3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.».

7. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17.10.2016 (ΦΕΚ Α' 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου».

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016, ως ακολούθως:

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 23 Ιανουαρίου 2017. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης δύναται να υποβάλλονται μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2017».

2. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«β. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, και ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς».

3. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«γ. με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση επτά ετών προκειμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, ή πέντε ετών προκειμένου για μεσαίες επιχειρήσεις ή τριών ετών προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, και ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς».

4. Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, προστίθενται και οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας «02-Δασοκομία και Υλοτομία» και «49-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών».

5. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α) Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17.10.2016 (ΦΕΚ Α' 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμούς που ορίζονται σε αυτήν.

β) Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 108612/17.10.2016 (ΦΕΚ Α' 3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.», με τους όρους, προϋποθέσεις, περιορισμούς και προδιαγραφές που ορίζονται σε αυτήν».

6. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 8.

7. Στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 8, η φράση «των τεχνικών εγκαταστάσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «των ειδικών εγκαταστάσεων».

8. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«γ. Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μόνο αυτοτελώς και μόνο επί των δαπανών μισθολογικού κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου».

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό προσδιορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής».

11. Στην παράγραφο 2 της ενότητας Β «στάδιο ελέγχου νομιμότητας επενδυτικού σχεδίου» του άρθρου 14, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Για τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας δύνανται επιπλέον των υπαλλήλων των φορέων υποδοχής να αξιοποιούνται και μέλη από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011 (Α' 33)».

12. Η παρ. 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο, και η ιδιότητά τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης, ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, ανάλογα και με το είδος του ελέγχου, οι αρμοδιότητές τους, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεση τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. Η απόφαση συγκρότησης εκάστου οργάνου Ελέγχου επένδυσης εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016».

13. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζ' «Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου» της «Ενότητας Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου» της παραγράφου 1 «Οικονομοτεχνική μελέτη» του κεφαλαίου Δ' «Στοιχεία και δικαιολογητικά του Φακέλου Τεκμηρίωσης» του Παραρτήματος 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύψει ή έχει προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιριών, το μέγεθος προσδιορίζεται αθροιστικά βάσει των συνολικών οικονομικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης των υπό συγχώνευση εταιρειών, για κάθε χρήση πριν τη συγχώνευση που περιλαμβάνεται εντός των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής».

14. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της «Ενότητας Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού έργου» της παραγράφου 1 «Οικονομοτεχνική μελέτη» του κεφαλαίου Δ' «Στοιχεία και δικαιολογητικά του Φακέλου Τεκμηρίωσης» του Παραρτήματος 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αναφορά έργων ή/και εγκαταστάσεων, νέων είτε ήδη υφιστάμενων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά».

15. Η περίπτωσης iv της παραγράφου 6 «Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ως ΜΜΕ» του κεφαλαίου Δ' «Στοιχεία και δικαιολογητικά του Φακέλου Τεκμηρίωσης» του Παραρτήματος 1, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων ημερολογιακών ετών, για το φορέα της επένδυσης και για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρησή του συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης».

16. Η παράγραφος 11 «Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης» του κεφαλαίου Δ' «Στοιχεία και δικαιολογητικά του Φακέλου Τεκμηρίωσης» του Παραρτήματος 1, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Υποβάλλονται οι υποβληθείσες ΑΠΔ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης».

17. Το χωρίο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2, αριθμείται ως παράγραφος 5 και στον «ΠΙΝΑΚΑ 4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της κατηγορίας «Α' ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ», «ΟΜΑΔΑ Α' Περιφερειακές Ενισχύσεις-Επενδυτικές Ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ)», του εν λόγω χωρίου, διαγράφεται η γραμμή 9.

18. α) Η φράση «το Έντυπο Ε3 των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής», στο κείμενο της πρώτης παύλας της περίπτωσης 14.1 της υποπαραγράφου 14 της παραγράφου Δ' του παραρτήματος 1, αντικαθίσταται με την «το Έντυπο Ε3 των τεσσάρων τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής».

β) Η φράση «υποβάλλονται οι Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2) των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων», στο κείμενο της δεύτερης παύλας της περίπτωσης 14.1 της υποπαραγράφου 14 της παραγράφου Δ του παραρτήματος 1, αντικαθίσταται με την «υποβάλλονται οι Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2) των τεσσάρων τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων».

γ) Η φράση «καθώς και σε εταιρείες που δεν τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ' κατηγορίας) τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής», στο τέλος της περίπτωσης 14.1 της υποπαραγράφου 14 της παραγράφου Δ' του παραρτήματος 1, διαγράφεται.

19. Το σημείο 14.4 «Στοιχεία τεκμηρίωσης της αύξησης της απασχόλησης (αφορά μόνον ΜΜΕ)» της παραγράφου 14 «Συνδρομή κριτηρίων άρθρου 12/Τεκμηρίωση Βαθμολογίας σχετικών Δεικτών» του κεφαλαίου Δ' «Στοιχεία και δικαιολογητικά του Φακέλου Τεκμηρίωσης» του Παραρτήματος 1, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Υποβάλλονται οι υποβληθείσες ΑΠΔ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (λογίζεται ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό) και για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο έτος), συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης».

20. Το τελευταίο εδάφιο του Δείκτη 4 «Ίδια και διαθέσιμα κεφάλαια» του Παραρτήματος 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσοχή: Το κριτήριο Διαθέσιμα/ίδια Κεφάλαια βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση που στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου ή τμήματος των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές μετρητών των μετόχων. Βαθμολογούνται τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων που αφορούν αποκλειστικά μετρητά και κινητές αξίες (όπως τεκμηριώνονται με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1) εφόσον είναι περισσότερα από τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που πρόκειται να καλυφθούν με εισφορές μετρητών».

21. α. Στον πίνακα «Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6: Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα», η τρίτη γραμμή του Α/Α 3 αντικαθίσταται ως εξής: «θέσης ή μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ή αίτησης ή μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης».

β. Στον πίνακα «Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6: Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα», η τρίτη γραμμή του Α/Α 3 αντικαθίσταται ως εξής: «θέσης ή μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ή αίτησης ή μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης».

22. Μετά το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης iii της παραγράφου 7 του κεφαλαίου Δ «Στοιχεία και δικαιολογητικά του φακέλου τεκμηρίωσης» του Παραρτήματος 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα στη περίπτωση γγ εκ των ανωτέρω περιπτώσεων της παραγράφου 4γ του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε εκσυγχρονισμό μονάδας που έχει διακόψει την λειτουργία της χωρίς να έχει γίνει αλλαγή χρήσης συνυποβάλλονται και βεβαιώσεις αρμοδίων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι η μονάδα έχει διακόψει την λειτουργία της για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (υποχρεωτικά δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την διακοπή λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή τη θέση σε αδράνεια και επικουρικά μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ή και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)».

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven