Αρ. πρωτ.: 2/99070/0026/ 2016 Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων

Αρ. πρωτ.: 2/99070/0026/ 2016 Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 2/99070/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας : 115 26, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Αυγέρη
Τηλέφωνο : 2106987724
Fax: 2106987730
Email: e.avgeri@glk.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»


Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τις δεσμεύσεις πιστώσεων:

Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.», ο οποίος βρίσκεται προς δημοσίευση, όσον αφορά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2016 οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) έχοντας υπόψη το εδάφιο β' υποπερίπτωση αα', περίπτωση α', του άρθρου 31 του ν. 4270/2014, διενεργούν όλες τις απαραίτητες πράξεις και παραλαμβάνουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 79 παρ. 3, περιπτώσεις ε' και ι', 103 παρ. 1, 104 παρ. 1, 2 και 4, 114, 115 και 161 παρ. 1 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 31, παρ. 1 του ν.4325/2015 (Α.47).
 
Ειδικά, οι πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) με ημερομηνία έκδοσης την 31η Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2017, διενεργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 4 του ν.4270/2014, όπως ισχύει. 

Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων οι Δ.Υ.Ε.Ε. έχουν την ίδια καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα που έχουν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) μέχρι 31.12.2016.

1.α. Με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010 (ΑΔΑ 4ΙΙΛΗ-Ε6).

2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα.
β. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που με την εν λόγω απόφαση ανακαλούνται, τα στοιχεία καταχώρησης τους στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας (Ο.Π.Σ.Δ.Π για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.
Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.
γ. Περαιτέρω, οι Υ.Δ.Ε. ή οι Οικονομικές Υπηρεσίες των οικείων Φορέων καταχωρούν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2016, με την οποία πρέπει να καταχωρηθούν έως 20.1.2017 στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς του Δημοσίου ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου φορέα. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2016 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.1.2017 [αρθ. 31 ν. 4325/2015 (Α.47)].

4. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Δευτερεύοντες Διατάκτες, οι οποίοι θα πρέπει να εκδώσουν αποφάσεις ανατροπής για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν εκτελέστηκαν μέχρι 31-12-2016 και στη συνέχεια να τις αποστείλουν στις οικείες Υ.Δ.Ε. για καταχώρηση.

Β. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 24 του ν. 4337/2015, προστέθηκε το άρθρο 69Γ στο ν. 4270/2014, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι, από την 1η-1- 2017, οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη διαχείριση του φορέα τους, μεταξύ των οποίων είναι και η έκδοση αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.
Υπενθυμίζεται δε ότι, για δαπάνες που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3γ. του ν. 4270/2014 (Α.143) και εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ μεταξύ αυτών και των περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες, ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ, παρ. 1).

2.α. Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α.145). Κατά συνέπεια, με την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.
β. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2016 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.) φέρουν ημερομηνία εντός του 2016. Διαφορετικά οι σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων ΚΑΕ.
γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 80/2016 (Α. 145).

3.α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2016.
β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2017, που καταρτίσθηκε από τις ίδιες, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2016.

4. Όσον αφορά δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, τονίζεται, ιδιαίτερα, με την ευκαιρία αυτή, η ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης, τέλος, των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν από τη συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης κ.λπ. εργασίας, προς αποτροπή προβλημάτων κατά την πληρωμή τους.

Γ. Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143), των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010 και των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 80/2016 (έναρξη ισχύος την 1η.1.2017).

 


Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νιφόρου

Πηγή: Taxheaven