ΠΟΛ.1195/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4389/2016 (Α' 94) για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη νομική και δικαστική υποστήριξη αυτής και την οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσί

ΠΟΛ.1195/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4389/2016 (Α' 94) για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη νομική και δικαστική υποστήριξη αυτής και την οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσί

Αθήνα, 23/12/2016

 

 
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο
Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ
2103375571 2103375986 ggde.legal@mofadm.gr
FAX E-Mail
 
ΠΟΛ 1195/2016
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4389/2016 (Α' 94) για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη νομική και δικαστική υποστήριξη αυτής και την οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ)»


Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α'240), για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής η «Αρχή») και την εν γένει νομική υποστήριξη των υποθέσεων αυτής από 1.1.2017.

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε κάθε είδους δίκες με αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται πλέον στον Διοικητή αντί του Υπουργού Οικονομικών.

Ειδικώς για την εκπροσώπηση και την επίδοση των δικογράφων σε δίκες που αφορούν σε φορολογικές εν γένει διαφορές και σε διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περίπτωση α', σε συνδυασμό με το άρθρο 49 (παράγραφοι 2 και 4) και 219 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97) και 85 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του ν.δ. 356/1974 (Α' 90). Η προβλεπομένη στο άρθρο 85 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 356/1974 κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών γίνεται στον Διοικητή, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ (άρθρο 36 παρ. 1 ν. 4389/2016). 

2.    Νομική και δικαστική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

Η εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων της Αρχής και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) δια των υπηρεσιακών μονάδων αυτού (Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων, Γραφεία Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά Γραφεία) και των δικηγόρων του Δημοσίου, σύμφωνα με της διατάξεις του Οργανισμού του ΝΣΚ (ν. 3086/2002, Α' 324).

3.    Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ)

Το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας μετονομάζεται σε Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, λειτουργεί στην ΑΑΔΕ και διατηρεί τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές του, στις οποίες προστίθενται και οι αρμοδιότητες που άπτονται των υποθέσεων που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της ΑΑΔΕ ή αφορούν σε έννομες σχέσεις της και δεν εμπίπτουν στην κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιότητα άλλων οργανικών μονάδων του ΝΣΚ. Για της υποθέσεις εκτός της καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του ΕΝΓΔΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του ΝΣΚ. (άρθρο 36§2 ν. 4389/2016).

Στο ΕΝΓΔΕ θα λειτουργούν δύο Τμήματα:

-    το Τμήμα Α', Φορολογικών και Τελωνειακών Υποθέσεων, το οποίο θα χειρίζεται τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις που άπτονται του προσδιορισμού του φόρου και τις συναφείς με αυτές ποινικές υποθέσεις, δηλαδή τις υποθέσεις οι οποίες ανήκαν στο Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας (ΕΓΝΣΦ) και

-    το Τμήμα Β', Διοικητικής Εκτέλεσης και Λοιπών Υποθέσεων, το οποίο θα χειρίζεται τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις που ανάγονται στο στάδιο της βεβαίωσης υπό στενή έννοια, τις υποθέσεις της εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής), τις λοιπές υποθέσεις που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αρχής ή αφορούν σε έννομες σχέσεις της (όπως αγωγές, ακυρωτικές διαφορές, υπαλληλικές προσφυγές κ.λπ.), καθώς και τις συναφείς, προς όλες τις προαναφερθείσες, ποινικές υποθέσεις, δηλαδή τις υποθέσεις οι οποίες ανήκαν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

4.    Υποθέσεις μη υπαγόμενες στην καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του ΕΝΓΔΕ

Διευκρινιστικά σημειώνεται ότι στην καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του ΕΝΓΔΕ δεν υπάγονται οι εξής υποθέσεις:
α. Εκ των κατ' είδος υποθέσεων αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 3, εκείνες οι οποίες ανήκουν στην κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ.
β. Οι λοιπές πάσης φύσεως υποθέσεις, οι οποίες δεν αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της ΑΑΔΕ ή δεν αφορούν έννομες σχέσεις της (π.χ. προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις της λιμενικής, εργατικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής νομοθεσίας κλπ), υπάγονται στην καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των οικείων υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ (Γραφεία Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικά Γραφεία) ή των δικηγόρων του Δημοσίου. Τα ίδια ισχύουν ακόμα και αν οι υποθέσεις αυτές ανάγονται στο στάδιο της εισπράξεως, δεδομένου ότι έχουν ως υπόβαθρο πράξεις ή παραλείψεις άλλων υπηρεσιών ή οργάνων εκτός της ΑΑΔΕ και δεν μπορεί να διασπάται η υπόθεση, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ανάγεται.
Για τις υποθέσεις εκτός της καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του ΕΝΓΔΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του ΝΣΚ.

5.    Έναρξη λειτουργίας του ΕΝΓΔΕ

Το Γραφείο θα αρχίσει να λειτουργεί από 1-1-2017, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί και η ΑΑΔΕ.

6.    Αλληλογραφία με το ΕΝΓΔΕ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η αλληλογραφία όλων των υπηρεσιών της Αρχής με το ΕΝΓΔΕ γίνεται προς το:

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)
Ακαδημίας 68 και Χαρ. Τρικούπη, Τ.Κ. 106 78, ΑΘΗΝΑ ή
ΤΜΗΜΑ Β' (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ) Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, ΑΘΗΝΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven