Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1188096 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1140406 ΕΞ 2016/ 23-9-2016 (Α.Δ.Α:Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί Ορισμού μελών του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1188096 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1140406 ΕΞ 2016/ 23-9-2016 (Α.Δ.Α:Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί Ορισμού μελών του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1188096ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210-3311291
Fax    : 210-3280329

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1140406ΕΞ2016/ 23-9-2016 (Α.Δ.Α:Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί Ορισμού μελών του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 26 και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 αυτού, της παρ. 7 του άρθρου 38 και του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016» (Α' 222) και ειδικότερα του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, όπως αναριθμήθηκε με την υποπαράγραφο Β.1. της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107), τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και των άρθρων 42 και 43 του ν.4389/2016.
γ) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» και ειδικότερα των άρθρων 3 και 5 αυτής, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια.
δ) των άρθρων 84 και 85 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α'33), καθώς και του άρθρου 31 του τελευταίου νόμου.
ε) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β'3852) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ και των Υπηρεσιών της».
θ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2) Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1140406 ΕΞ 2016/23.9.2016 (Α.Δ.Α: Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

3) Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4) Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5) Την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1140406 ΕΞ 2016/23.9.2016 (Α.Δ.Α: Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, λόγω της έκδοσης της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοιας, που αφορά στον ορισμό της γραμματείας του Συμβουλίου.

6) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο ΙΙΙ της παραγράφου Α' και την παράγραφο Γ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1140406 ΕΞ 2016/23.9.2016 (Α.Δ.Α. Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφασής μας, κατ' εφαρμογή της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια και διαμορφώνουμε αυτές, ως εξής: «Α. III.: 1) Η γραμματεία του Συμβουλίου απαρτίζεται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ:
α) Μαρία Γεμελιάρη του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου ΓΔΗΑΔ
β) Αντωνία Παπαδέλη του Ραφαήλ, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
γ) Ελευθέριος Βρεττάς του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Γ', του κλάδου Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
Δ) Αικατερίνη Τενεκετζή του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
2) Ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του σε κάθε συνεδρίαση ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.»
«Γ. Για όσα θέματα λειτουργίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45).»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1140406 ΕΞ 2016/23.9.2016 (Α.Δ.Α. Ω37ΘΗ- 4ΟΖ) απόφασή μας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven