Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/ Γ.Π. 97307/ 2016 Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση)

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/ Γ.Π. 97307/ 2016 Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση)

Αθήνα, 23 - 12 - 2016
Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)/Γ.Π.97307

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161107
FAX : 2105227360
e-mail : farmaka@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
ε.Του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
ζ. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
θ. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τη με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

3. Τη με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

4. Τη με αριθμ. Πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 ( ΦΕΚ 3890/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων»,

5. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/ 56930/25.7.2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ.75172/10.10.2016, υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

7.Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)/οικ.90484/1.12.2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ».

8..Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ. 95537/16.12.2016 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής». Ορθή Επανάληψη.

9.Τη με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.Το από 19-12.-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων όπως αυτό προέκυψε μετά τη διαβούλευση.

11.To με αριθμ. Πρωτ. Γ5/οικ. 96774/21-12-2016 και Γ5/οικ. 97038/22-12-2016 έγγραφα του Υπουργού Υγείας με θέμα «Αιτήματα μείωσης τιμής φαρμάκων».

12.Το Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 5 της 20ης Δεκεμβρίου 2016 της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 98384/22-12-2016 έγγραφο του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων .

14. Το με αριθμ. Β2β/ΓΠ.97274/23-12-16, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ σύμφωνα με το οποίο δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος. CD).

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 27-12-2016.

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 27-1-2017

Για τα φαρμακεία από 16-2-2017

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11.59 μμ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven