Αριθ. πρωτ.: οικ. 52865/16/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014

Αριθ. πρωτ.: οικ. 52865/16/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014

Αθήνα, 23 ∆εκεμβρίου 2016
Α.Π.: οικ. 52865/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Γ. Μωραΐτης
Τηλέφωνο: 2131361269
FAX : 2131361239
e-mail: g.moraitis@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:105 63

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Εγκύκλιος αριθ. : 26

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014.


ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 11/2016 και (ΑΠ. 27430/16/15.6.2016) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν 4251/2014 με την οποία διευκρινίστηκαν αναλυτικά τα βήματα που απαιτούνται για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επειδή κάποιοι εργοδότες επιθυμούν να ανανεωθεί το χρονικό διάστημα απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

(α) Διαδικασία για την ανανέωση της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης και της άδειας εργασίας

Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης, θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια ∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία θα ζητά νέα έγκριση απασχόλησης για ένα ακόμη εξάμηνο. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αριθ.11/2016 εγκύκλιό μας.

Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός πριν από την λήξη της χορηγηθείσας βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης, προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τον αναγκαίο χρόνο για την έγκαιρη εξέταση των σχετικών αιτημάτων.

Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη κενών θέσεων στην κ.υ.α. του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 και τη συνέχιση της εκπλήρωσης των λοιπών σχετικών προϋποθέσεων (λ.χ. είδος και έκταση αγροτικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με την σχετική κ.υ.α., κατάλληλο κατάλυμα), προχωρά στην έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης, για το επόμενο εξάμηνο, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση. Η σχετική εγκριτική απόφαση πρέπει να εκδοθεί και να αποσταλεί στην αρμόδια αστυνομική αρχή εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την λήξη της σχετικής βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης. Η αρμόδια αστυνομική αρχή, εφόσον δεν έχουν ανακύψει λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προχωρά στην ανανέωση της χορηγηθείσας βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης, για χρονικό διάστημα έξι μηνών και με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής βεβαίωσης.

Στη συνέχεια, ο αιτών αλλοδαπός, παραλαμβάνει θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης και υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση για την ανανέωση της άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή της κ.υ.α. 53619/735/25.11.2015 (ΦΕΚ 2631 Β΄). Η άδεια εργασίας έχει εξάμηνη διάρκεια ισχύος, ισόχρονη με την ανανέωση της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης.

Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση έγκρισης απασχόλησης δεν υποβληθεί εγκαίρως και η σχετική εγκριτική απόφαση αποσταλεί στην οικεία Αστυνομική Δ/νση μετά τη λήξη του χρόνου αναβολής απομάκρυνσης, θα εκδίδεται νέα αναβολή απομάκρυνσης και όχι ανανέωση της προηγούμενης.

(β) Δέσμευση θέσεων εργασίας

Όπως προειπώθηκε, για την ανανέωση της διαδικασίας για δεύτερο εξάμηνο είναι απαραίτητη η ύπαρξη κενών θέσεων στην αγροτική οικονομία στην κ.υ.α. του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 και κατ’ ακολουθία η δέσμευσή τους. Εν προκειμένω, για όσα αιτήματα εργοδοτών υποβληθούν μέχρι 31.12.2016 θα ελέγχετε την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας στην κ.υ.α. 24990/366/4.6.2015 (ΦΕΚ 1092 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την 11656/241/24.8.2016 όμοια (ΦΕΚ 2671 Β΄).

Για τα αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 1.1.2017 θα πρέπει να αναμένετε την έκδοση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστεί ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία για τη διετία 2017-2018.

(γ) Διαδικασία υποβολής αίτησης σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αρχικής αίτησης και στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Πηγή: Taxheaven