Αριθ. πρωτ.:  Φ 80020/οικ. 56714/ Δ15.1008/ 2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016

Αριθ. πρωτ.: Φ 80020/οικ. 56714/ Δ15.1008/ 2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016

Αθήνα,23-12-2016
Αρ . Πρ . : Φ80020/οικ. 56714/Δ15.1008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Fax: 2103368148
Τηλέφωνα : 2103368159-79-58
Πληρ.: Ε. Σπύρου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236/19.12.2016, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, ... και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 26 του οποίου, προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 35 του νόμου 4387/2016, το οποίο αφορά στον τρόπο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

Με την διάταξη αυτή, για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2013: ως ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων θεωρείται το ποσοστό 4%, καθορίζεται ποσοστό αναπλήρωσης 60% και ορίζονται τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, «Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η.12.2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α' 185) και στην υπουργική απόφαση Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (Β' 1772). Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»

Τέλος, παρακαλούμε για την ορθή και άμεση εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven