Κ.Υ.Α. αριθμ. ΕΑΠ 2003683 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β' 784)

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΕΑΠ 2003683 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β' 784)

Αριθμ. ΕΑΠ2003683ΕΞ2016

(ΦΕΚ Β' 4194/27-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου δεύτερου, παρ. 1β του Ν. 3845/2010 (Α' 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως ισχύει
β) του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 (Α' 143), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β' 784), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β' 1381).

4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168) και των π.δ. 123/2016 (Α' 208) και π.δ. 125/2016 (Α' 210).

5. Το γεγονός ότι μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις ΓΔΟΥ/ΠΟΥ κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης ως αναφορά το άρθρο 11 προκειμένου να διενεργηθεί ομαλά η πληρωμή αποδοχών με χρηματικά εντάλματα των φορέων μετά την 1 η.1.2017.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ρύθμισης των πληρωμών μέσω του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 11 της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β' 784), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής των αμοιβών της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, οι οποίες πληρώνονται με Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εισάγονται υποχρεωτικά σε μηχανογραφική εφαρμογή της ΕΑΠ.
2. Μετά την έκδοση του εντάλματος, πιστοποιημένοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Οικονομικού εισάγουν το αρχείο που παράγεται από το ΟΠΣΔΠ {άρθρο 21, περ. ιβ του Ν. 4270/2014 (Α' 143)} και περιέχει τα στοιχεία της κατάστασης της προηγούμενης παραγράφου που έχει προωθηθεί αρμοδίως και του σχετικού χρηματικού εντάλματος, στην εφαρμογή της ΕΑΠ.
3. Η οριστικοποίηση της υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων ενταλμάτων πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός. Μέσα στις επόμενες τρεις εργάσιμες ημέρες η ΕΑΠ εκδίδει και αποστέλλει Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Ενταλμάτων (ΣΚΕ) στις αρμόδιες ΓΔΟΥ/ΠΟΥ. Οι ΣΚΕ υπογράφονται από τον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ/ ΠΟΥ και αποστέλλονται εις διπλούν μαζί με τα πρωτότυπα χρηματικά εντάλματα στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου για την εξόφληση τους.
4. Ως προθεσμία υποβολής των ανωτέρω στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου ορίζεται η δέκατη ημέρα εκάστου μηνός. Η ημερομηνία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων ορίζεται η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την δέκατη τρίτη εκάστου μηνός.
5. Για τις αμοιβές των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο οι εκκαθαριστές συμπληρώνουν το αρχείο της ΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, μετά τη θεώρηση από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπληρώνοντας και τον αριθμό του εντάλματος.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.1.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠηγή: Taxheaven