Άρθρα Αγρότες: Φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α (αλλαγές από 1/1/2017) και ασφαλιστικό - 21 πράγματα που πρέπει να προσέξουμε

Άρθρα Αγρότες: Φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α (αλλαγές από 1/1/2017) και ασφαλιστικό - 21 πράγματα που πρέπει να προσέξουμε

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος.
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.

Γιώργος Παπαδημητρίου.
Φοροτεχνικός
Πρόεδρος Δ.Σ.
Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας.


1) Από την φορολόγηση των εισοδημάτων του 2016, αλλάζει η φορολογική κλίμακα.
Τα κέρδη του 2016 και μετά, από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα

Φορ. Συντελεστής

0 - 20.000

22%

20.001 - 30.000

29%

30.001 - 40.000

37%

40.001 –

45%Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται (Προσοχή: Ισχύει μόνο για τους «επαγγελματίες αγρότες») ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ως εξής:

Αριθμός τέκνων

  Έκπτωση φόρου

Χωρίς τέκνα

1.900

Ένα

1.950

Δύο

2.000

Τρία και άνω

2.100


Φορολογούνται δηλαδή όπως τα εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες».

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα του 2015, φορολογούνταν με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).  

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ. 5 - 10]
 
●●●

2) Η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται:
α) στους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016) και,
β) σε όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός που το αποκτά χαρακτηρίζεται ως κατ' επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.  5 - 10]

●●●

3)  Ο χαρακτηρισμός « Επαγγελματίας αγρότης», έχει σημαντική σημασία στην φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, γιατί η μείωση του φόρου ( από 1.900 έως 2.100 ευρώ ), και στην ουσία το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ περίπου, εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία .
Σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 ( όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4389/2016) « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»,  Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
(2) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
(3) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του
(4) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(5) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.  10 - 17]

●●●

4) Διαχωρισμός και διαφορετική φορολόγηση των εισοδημάτων σε  εισοδήματα που προέρχονται από : α) « Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα » (έχουν τις εκπτώσεις)  και β) « Επιχειρηματική δραστηριότητα » (δεν έχουν τις εκπτώσεις).
Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013), ισχύουν τα εξής:
« ….3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% (* ) εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13% (* ). Ειδικότερα, οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% (* ) μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές. Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13% (* ) σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση………. Επίσης, ο φορολογικός συντελεστής 13% (*) δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός των παραπάνω προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα……………..
*[Με την παρ. 6 του άρθ. 112 του ν.4387/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη και τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτοτελώς]

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.  18 - 23]

●●●

5) Αγροτικές Επιδοτήσεις .
Περιλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη ως εξής :

Άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Βασική Ενίσχυση

Ναι

Πράσινη ενίσχυση και Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Ναι, μόνο για το ποσό άνω των 12.000 ευρώ

Άλλες ενισχύσεις του «Πυλώνα 1»

Όχι


Ενώ μέχρι και τα εισοδήματα του 2015, οι επιδοτήσεις ήταν αφορολόγητες έως το ποσό των 12.000 ευρώ ( για το σύνολο των επιδοτήσεων ).
Προσοχή : Στην φορολόγηση της « Βασικής Ενίσχυσης », από το πρώτο ευρώ.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   24 - 31]

●●●

6) Αγροτικές Αποζημιώσεις.
Στο σύνολό τους, εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους (είναι δηλαδή αφορολόγητες).

●●●

7) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Μπορεί και ο Αγρότης (όπως και κάθε επιχειρηματίας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων) να δημιουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα « προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και να έχει το ανάλογο επιχειρηματικό όφελος.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.  39 -  51]

 ●●●

8) Δυνατότητα μη διενέργειας απογραφής.
Σύμφωνα με το Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές, του Ν. 4308/2014, ισχύουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
«3. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1), των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.…..».
Επίσης ισχύει επιπλέον και η ΠΟΛ.1019/16.1.2015
Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής
…….
2. Η δυνατότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:2.11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

2.41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

2.42. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.

2.43. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.


[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   60 -61]

●●●

9) Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος
Η Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος στις Δηλώσεις του 2017 (κέρδη 2016), θα ανέβει από το 75%, του φόρου στο 100%.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   74 -75]

●●●

10) Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013.
Με την απόφαση Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1109853 ΕΞ 2016/18.7.2016, ορίζεται πως δηλώνεται και πως φορολογείται το εισόδημα από τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτης του αγροτικού κτήματος) και τον μισθωτής (αγρολήπτης - σέμπρος) .

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   89-91]

●●●

11) Πληρωμή σε είδος.
Ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου:
• Για τις υπηρεσίες που παρέχει και αμείβεται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου προς τους αγρότες είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
• Για την ποσότητα αγροτικού προϊόντος που λαμβάνει για την αμοιβή του σε είδος:
- Από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (μη υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης), εκδίδει παραστατικό πώλησης (π.χ. τίτλο κτήσης, τιμολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του άρθρου 8 των ΕΛΠ, το οποίο μπορεί να συνενώνεται με το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφερόμενη παροχή υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι στο συνενωμένο παραστατικό θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφερόμενες συναλλαγές διακριτά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014 άρθρο 5.13.1).
- Από αγρότη του κανονικού καθεστώτος (υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης) λαμβάνει τιμολόγιο.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   91-94]

●●●

12) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι «αγροτικοί συνεταιρισμοί» και οι «ομάδες παραγωγών».
Με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών2 φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). [ Όπως δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια ]

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   95-99]


●●●

13)    Φορολογία του « Πλεονάσματος» των Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Με την απόφαση Αριθ. πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016/26.4.2016
« Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και … »   προκύπτουν μεταξύ άλλων και τα εξής :

« … 10. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2810/2000 ορίζεται ότι αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Σ.Ο. (Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης) αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης με τα μέλη της. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη.
11. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στην έννοια της συναλλαγής περιλαμβάνεται το άθροισμα της αξίας των προϊόντων, των εφοδίων και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη από το συνεταιρισμό, καθώς και των προϊόντων που διαθέτουν σε αυτόν ή μέσω αυτού σε τρίτους.
12. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4015/2011 ορίζεται ότι τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση…. »

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   95-99]

●●●

14) Φ.Π.Α - Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών
[ Το άρθρο 41, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) και ισχύει από 01-01-2017, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 47.]
Σημεία που χρήζουν προσοχής :
(1) Στο ειδικό καθεστώς Φ. Π. Α. υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) (*).
(*). [ Προσοχή : η προηγούμενη διατύπωση είχε ως εξής : «και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ»,
(2)  Στον προσδιορισμό του ύψους των παραδόσεων για την ένταξη στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς θα συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι χονδρικές πωλήσεις, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και οι λιανικές πωλήσεις.
(3) Προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Το «ειδικό στοιχείο» περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(4) Δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, αλλά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι αγρότες οι οποίοι:
α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος - μέλος της Ε. Ε..

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει μία των προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   110-116]

●●●

15) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα
«Πιο συγκεκριμένα, ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη - παραγωγό για την αμοιβή των οποίων αμείβεται σε είδος από τους αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή, από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου ο συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί από 20.7.2015 είναι ο κανονικός 23%.
Η ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αμοιβή σε είδος από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου
α) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος.
β) επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του κανονικού καθεστώτος ».
(Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016/21.1.2016 - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα  )

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   119-120]

●●●

16) Αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος.
« ………4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους τους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, να μην λαμβάνεται υπόψη ως εκπεσταίο από τις δαπάνες τους το ποσό του ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια εισροών (αγορών και δαπανών) δεδομένου ότι οι εν λόγω αγρότες δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ (επί των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών), που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος και δεν τους βαρύνει…………….» Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ 2016/30.3.2016 . Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος
[Σημείωση : Κατά την εκτίμησή μας, θα μπορούσε ο Αγρότης του « Ειδικού Καθεστώτος», να εκπίπτει τον Φ.Π.Α, των Αγορών ως έξοδο και ταυτόχρονα όμως να καταχωρεί ως έσοδο (αρνητικά στα έξοδα), το ποσό του Φ.Π.Α που λαμβάνει ως επιστροφή.]

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   123 - 124]


●●●

17) Ασφάλιση Αγροτών – Καταργείται από 1/1/2017, ο υπολογισμός  των « ασφαλιστικών εισφορών», με βάση «τεκμαρτές κλάσεις» και οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη του προηγούμενου έτους.
Ελάχιστο ποσό εισφοράς : στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών [ 586,08Χ0,70 = 410,26] (αντιστοιχεί σε φορολογητέο εισόδημα έως  4.923,07).
Μέγιστο ποσό εισφοράς :  Το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (αντιστοιχεί σε φορολογητέο εισόδημα 70.329,60).

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   130  - 165]

●●●

18) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. , που οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

●●●

19) Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., οι οποίοι διατηρούν την «Αγροτική εκμετάλλευση» τους .
Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου [12-5-2016] και εντεύθεν. Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος.
Δηλαδή πρόβλημα από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, θα αντιμετωπίσουν οι Αγρότες που συνταξιοδοτούνται από τις 12/5/2016 και μετά.

[Βλέπε : Επισυναπτόμενες «Σημειώσεις » : σελ.   134 - 137]

●●●

20) Συνοπτικός Πίνακας για τα ισχύοντα με τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α .

●●●

21) Ελάχιστα όρια Φορολογικού και Ασφαλιστικού.

Προσοχή.
Το «αφορολόγητο όριο» κερδών, εφόσον χαρακτηρίζεστε «επαγγελματίας αγρότης» και έχετε « αγροτικά εισοδήματα» και έχετε δύο παιδιά, είναι : 9.090 ευρώ.
Το όριο κέρδους των ελάχιστων ασφαλιστικών εισφορών, όμως είναι : 4.923 ευρώ.

Άρα ο «επαγγελματίας αγρότης», συνεχίζει να έχει «ασφαλιστική ωφέλεια» (μόνο), από το αφορολόγητο, μέχρι το όριο κερδών 4.923 ευρώ.Πηγή: Taxheaven