Αριθμ. Γ5(α) οικ. 97012/ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/ 2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

Αριθμ. Γ5(α) οικ. 97012/ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/ 2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

Αριθμ. Γ5(α)οικ. 97012

(ΦΕΚ Β' 4215/27-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 32 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (Α' 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει με το ν. 1965/1991 (Α' 146).
β. Του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 272).
γ. Του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3840/2010 (Α' 53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του ν. 3842/2010 (Α' 58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του {start}άρθρου 4 παρ. 2{end} του ν. 3899/2010 (Α' 212), περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
στ. Του ν. 3918/2011 (Α'31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Των {start}άρθρων 11{end}, {start}16{end}, {start}17{end}, {start}19{end}, {start}20{end}, {start}21{end} και {start}23{end} του ν. 4052/2012 (Α' 41) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
η. Του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του ν. 3918/2011 (Α' 31).
θ. Του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι. Του άρθρου 34 του ν. 4025/2011 (Α' 228).
κ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α' 29).
ια. Του {start}άρθρου 2 παράγραφος ΣΤ{end} του ν. 4336/2015 (Α' 94) και του αρθρ. 15 ΚΕΦ Δ' του ν. 4337/2015 (Α' 129).
ιβ. Του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 (Α' 172), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ. Του ν. 4177/2013, {start}άρθρο 48, παρ. 2{end}.
ιδ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
ιε. Του π.δ. 106/2014 (Α' 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
ιστ. Του π.δ. 73/2015 (Α 116), « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1049), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/ 28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010).

3. Την υπ'αριθμ.Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 υπουργική απόφαση (Β' 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

4. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/ΓΠ.96824/22.12.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ.Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», ως κάτωθι:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ.Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η διαπίστωση της μη τήρησης των όρων των προηγούμενων παραγράφων, έχει ως συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο.»

Άρθρο 2

Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ.Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι-εισαγωγείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του ΕΟΦ κάθε σχετική με τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven