Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 49/2016 Κατασκευή νέων υπηρεσιακών σφραγίδων

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 49/2016 Κατασκευή νέων υπηρεσιακών σφραγίδων

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.:  Γ99/ 44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga@ika.gr

Εξ. Επείγον
 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Αριθ. : 49

ΘΕΜΑ: « Κατασκευή νέων υπηρεσιακών σφραγίδων».


ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με αριθ. πρωτ. 86/27.12.2016 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Με δεδομένη την από 1/1/2017 έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4387/2016, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αντικατάσταση των υπηρεσιακών σφραγίδων με νέες. Οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής των στρογγυλών σφραγίδων έχουν δοθεί με τη υπ’ αριθ. 56/2014 εγκύκλιο της διεύθυνσής μας (ΑΔΑ:78Ρ14691ΩΓ-ΓΡΘ), στην οποία και σας παραπέμπουμε. Στον εξωτερικό κύκλο της στρογγυλής σφραγίδας θα αναγράφεται «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ *», στο δεύτερο κύκλο θα αναγράφεται «* ΥΠ.E.K.A.A. * Ε.Φ.Κ.Α. » και στον τρίτο κύκλο θα απεικονίζεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (Εθνόσημο)» (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) .

Οι διευθύνσεις της Διοίκησης θα παραλάβουν, τις σφραγίδες που έχουν ήδη κατασκευαστεί, από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών έως τις 30/12/2016 και κατά τις ώρες 8:00-14:00.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Πηγή: Taxheaven