Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016 Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα»

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016 Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα»

Αθήνα, 01/12/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
Fax : 210 69 87 506
e-mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα(κανονισμός (ΕΕ) 952/2013-L269/10-10-2013) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 22, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 64 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 56, παρ.2 στοιχεία δ και ε.
β)Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 (L343/29-12-2015) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 8,10, 41-58 και των παραρτημάτων 22-03, 22-04, 22-05.
γ) Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 (L343/29-12-2015) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 8,9, 70-112 και των παραρτημάτων 22-06, 22-07, 22- 08, 22-09, 22-20.
δ) Του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της υπ’ αριθμόν 2013 / 755 / ΕΕ Απόφασης του Συμβουλίου της 25-11-2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (Υ.Χ.Ε.) με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ζ) Του άρθρου 180 παράγραφος 2 του Ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄265 /22-11-2001).
η) Του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών) (Φ.Ε.Κ. Α/259) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251 /24-11-2014) για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

2) Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 578/2016 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.

3) Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1083118 ΕΞ2015/17-06-2015 (ΑΔΑ:6ΔΩ6Η-6ΗΥ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών, Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX»

4) Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ΑΔΑ: ΩΚΚ6Η-3Λ7 όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 3317/Β/27.12.2013),

5) Την πράξη αριθ. 1 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20-01-2016)

6) Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 / ΦΕΚ Β/295 «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ’ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ’ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».

7) Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο πιστοποιείται η καταγωγή των εμπορευμάτων, για τους σκοπούς του Σ.Γ.Π. και ειδικότερα ότι η πιστοποίηση της καταγωγής των εμπορευμάτων πραγματοποιείται πλέον από τον ίδιο τον εξαγωγέα με σχετική βεβαίωση του «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» στο τιμολόγιο, ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (Βεβαίωση Καταγωγής).

8) Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα σύστημα για την καταχώριση των εξαγωγέων που είναι εξουσιοδοτημένοι να βεβαιώνουν την καταγωγή των εμπορευμάτων (σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX) και το καθιστά διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2017.

9) Το γεγονός ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν τόσο οι αρμόδιες εθνικές Τελωνειακές Αρχές για την χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» ή κατά περίπτωση επαναποστολέα εμπορευμάτων, όσο και εκείνες οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων» και την εξασφάλιση της διοικητικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των δικαιούχων χωρών.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες, που αφορούν την εγγραφή των εξαγωγέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι να βεβαιώνουν την καταγωγή των εμπορευμάτων, στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθίσταται διαθέσιμο από 01-01-2017.

Ειδικότερα καθορίζονται :

1.Οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή και αποδοχή της αίτησης εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.

2. Οι αρμόδιες αρχές για τον εκ των υστέρων έλεγχο και τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων εκ μέρους των εξαγωγέων.

3.Τα δικαιολογητικά που θα επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής των εξαγωγέων. Κάθε εξαγωγέας που εγγράφεται στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μπορεί να πιστοποιεί ο ίδιος την καταγωγή των εμπορευμάτων στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, εκδίδοντας «Βεβαίωση Καταγωγής», ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων. Η εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον εξαγωγέα, εφαρμόζεται τόσο στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ένωσης (εφεξής Σ.Γ.Π.), όσο και σε ορισμένες Προτιμησιακές Συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες, οι οποίες προβλέπουν την δυνατότητα αυτή στο εφαρμοζόμενο Πρωτόκολλο Καταγωγής για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης καταγωγής.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ορίζουμε ως :

1) Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX : Το σύστημα που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταχώριση των εξαγωγέων που είναι εξουσιοδοτημένοι να βεβαιώνουν την καταγωγή των εμπορευμάτων εκδίδοντας Βεβαιώσεις Καταγωγής.

2) Βεβαίωση Καταγωγής : Την βεβαίωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας ή ο επαναποστολέας των εμπορευμάτων και στην οποία αναφέρει ότι τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του συστήματος.

3) Εξαγωγέα : Το πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα στην Ένωση ή σε δικαιούχο χώρα και μπορεί να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ο κατασκευαστής και αν διεκπεραιώνει ο ίδιος ή όχι τις διατυπώσεις εξαγωγής.

4) Εγγεγραμμένο Εξαγωγέα :
α) τον εξαγωγέα που είναι εγκατεστημένος σε δικαιούχο χώρα και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών της εν λόγω δικαιούχου χώρας, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων στο πλαίσιο του συστήματος στην Ένωση ή σε άλλη δικαιούχο χώρα με την οποία είναι δυνατή η περιφερειακή σώρευση· ή
β) τον εξαγωγέα που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων καταγωγής Ένωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ύλες σε δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης· ή
γ) τον επαναποστολέα εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό τη σύνταξη δήλωσης αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής προκειμένου να αποσταλούν εκ νέου τα καταγόμενα προϊόντα σε άλλον τόπο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία («εγγεγραμμένος επαναποστολέας»

5) Διασαφιστή : το πρόσωπο που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής στο όνομά του ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η εν λόγω διασάφηση ή ανακοίνωση.

6) Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» :
Την Τελωνειακή Αρχή στην οποία ανατίθεται η εγγραφή των εξαγωγέων και των επαναποστολέων εμπορευμάτων στο μητρώο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, η τροποποίηση, η επικαιροποίηση των δεδομένων εγγραφής και η ανάκληση της εγγραφής.

7) Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων εκ μέρους των εξαγωγέων στην παρούσα απόφαση: Την Τελωνειακή Αρχή στην οποία ανατίθεται ο έλεγχος των υποχρεώσεων των εξαγωγέων και των επαναποστολέων.

Άρθρο 3
Ορισμός αρμοδίων τελωνειακών αρχών


1. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την παραλαβή της αίτησης, την εγγραφή στο Σύστημα REX, την έκδοση, την ανάκληση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα», την ακύρωση της ανάκλησης, την τροποποίηση και διαχείριση των στοιχείων των εγγραφών, καθώς και την σχετική ενημέρωση του εξαγωγέα ορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας. Ως τόπος εγκατάστασης του εξαγωγέα ορίζεται η έδρα της επιχείρησης ή τα υποκαταστήματα αυτής, όπου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές εγγραφές.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την διασφάλιση της διοικητικής συνεργασίας καθώς και της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων εκ μέρους των εξαγωγέων στην παρούσα απόφαση ορίζεται η αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) η οποία θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους εγγεγραμμένους εξαγωγείς.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Εξαγωγέων και Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων


Οι Εξαγωγείς καθώς και οι Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
α) πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων τα οποία πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που έχουν καθορισθεί για τα εν λόγω εμπορεύματα.
β) τηρούν τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία για την παραγωγή και προμήθεια εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης. Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εξαγόμενα εμπορεύματα, τους αντίστοιχους αριθμούς των διασαφήσεων εξαγωγής και τους αριθμούς τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων επί των οποίων έχει συνταχθεί «Βεβαίωση Καταγωγής»
γ) διατηρούν διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τις ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή.
δ) διατηρούν διαθέσιμα όλα τα τελωνειακά έγγραφα που αφορούν τις ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή.
ε) τηρούν για το διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 4308/2014 αρχεία των βεβαιώσεων που έχουν συντάξει και των οικείων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών, της παραγωγής και των λογαριασμών αποθεμάτων.
στ) ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια όταν δεν προτίθενται πλέον να εξάγουν εμπορεύματα στο πλαίσιο του Σ.Γ.Π. καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν παράσχει κατά την εγγραφή τους. Οι παραπάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις ισχύουν και για τους προμηθευτές που χορηγούν στους εξαγωγείς δηλώσεις προμηθευτή οι οποίες πιστοποιούν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των εμπορευμάτων που προμηθεύουν. Οι επαναποστολείς εμπορευμάτων, εγγεγραμμένοι ή μη, που συντάσσουν βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης τηρούν διαθέσιμες τις αρχικές βεβαιώσεις καταγωγής τις οποίες αντικατέστησαν, επί τρία τουλάχιστον έτη από τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συντάχθηκε η Βεβαίωση Καταγωγής αντικατάστασης.

Άρθρο 5
Αίτηση εγγραφής στο μητρώο «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων»


Για να αποκτήσει την ιδιότητα του «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα», ο εξαγωγέας ή ο επαναποστολέας των εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, υποβάλλει αίτηση, στην αρμόδια τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος. Η αίτηση υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 22-06 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447 και μπορεί να αποσταλεί και με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά για την αποστολή εγγράφων (courier). Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα με πρόσφατο (τελευταίου μήνα), «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο αφορά στις σχετικές με την εταιρεία πραγματοποιηθείσες καταχωρήσεις-μεταβολές στο Γ.Ε.ΜΗ, πιστοποιεί την κατάσταση της εταιρείας (μόνο για ενεργές περί μη πτώχευσης, μη συνδιαλλαγής, μη εκκαθάρισης).

Άρθρο 6
Διαδικασία αποδοχής/απόρριψης της αίτησης


Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια διενεργεί τον έλεγχο των απαιτούμενων πληροφοριών και αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα την αίτηση.

Ειδικότερα :

1. Σε περίπτωση που το έντυπο της αίτησης είναι ορθά συμπληρωμένο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια χορηγεί χωρίς καθυστέρηση τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα ή κατά περίπτωση επαναποστολέα και εγγράφει στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα, τα δεδομένα εγγραφής και την ημερομηνία, από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη. Στην συνέχεια γνωστοποιεί τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα και την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη : α) στον δικαιούχο (εξαγωγέα ή επαναποστολέα), β) στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα, γ) στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών καθεστώτων και δ) στην Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην αίτηση είναι ελλιπή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα και του παρέχει το δικαίωμα ακρόασης ώστε να εκφράσει τη γνώμη του, εντός περιόδου που καθορίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της κοινοποίησης. Η περίοδος εντός της οποίας ο αιτών μπορεί να εκφράσει την άποψή του, προτού ληφθεί απόφαση η οποία θα τον επηρέαζε αρνητικά είναι τριάντα (30) ημέρες.

3) Εάν και μετά την έκθεση των απόψεων του αιτούντος, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια κοινοποιεί στον αιτούντα αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης της αίτησης για την χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

Άρθρο 7
Τροποποίηση/Ανάκληση εγγραφής του «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα»


Α.Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια τροποποιεί τα δεδομένα εγγραφής του εγγεγραμμένου εξαγωγέα κατόπιν γραπτής αιτήσεώς του η οποία υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 22-06 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σχετικά με την τροποποίηση της εγγραφής του και την ημερομηνία από την οποία η τροποποίηση θα αρχίσει να ισχύει.

Β.Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ανακαλεί την εγγραφή του εγγεγραμμένου εξαγωγέα και τον ενημερώνει αρμοδίως, εάν αυτός:
α) δεν υφίσταται πλέον·
β) δεν πληροί πλέον τους όρους εξαγωγής εμπορευμάτων βάσει του συστήματος ΣΓΠ·
γ) έχει ενημερώσει την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ότι δεν προτίθεται πλέον να εξάγει εμπορεύματα στο πλαίσιο του συστήματος ΣΓΠ·
δ) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη βεβαίωσης καταγωγής που περιέχει εσφαλμένα στοιχεία και έχει ως αποτέλεσμα τον προσπορισμό
αδικαιολόγητου οφέλους χάρη στην προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.
Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια δύναται να ανακαλέσει την εγγραφή στο μητρώο εάν ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας δεν επικαιροποιεί τα στοιχεία της εγγραφής του.
Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα σχετικά με την ανάκληση της εγγραφής του και την ημερομηνία από την οποία η ανάκληση θα αρχίσει να ισχύει.

Άρθρο 8
Διαδικασία πιστοποίησης της καταγωγής- Βεβαίωση Καταγωγής


1. Η «Βεβαίωση Καταγωγής», συντάσσεται εφόσον τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων.

2. Η «Βεβαίωση Καταγωγής» συντάσσεται ως εξής :
α) φέρει πάντοτε τον αριθμό «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα», εφόσον η αξία των καταγόμενων προϊόντων που αποστέλλονται υπερβαίνει τις 6.000 Ευρώ.
β) συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα, σύμφωνα με το παράρτημα 22-07 του Καν. 2015/2447, στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο το οποίο καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα και των σχετικών εμπορευμάτων.
γ) μπορεί να συντάσσεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα κατά την εξαγωγή ή μετά την εξαγωγή των προϊόντων που αφορά, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή.

Άρθρο 9
Γενικές αρχές και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει ο διασαφιστής


1. Κατά την υποβολή της διασάφησης για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.), ο διασαφιστής οφείλει να έχει στην κατοχή του την «Βεβαίωση Καταγωγής».

2. Πριν από την υποβολή της διασάφησης εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής μεριμνά δεόντως ώστε τα εμπορεύματα να τηρούν τους κανόνες του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, ελέγχοντας ιδίως:
α) στον δημόσιο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν ο εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, στην περίπτωση που η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ· και
β) αν η βεβαίωση καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα 22-07 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 10
Διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων


Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση, υποχρεώσεων εκ μέρους των εξαγωγέων διενεργούνται, τακτικοί έλεγχοι, ως ακολούθως :
α) Οι ΕΛ.Υ.Τ. εντάσσουν στο πρόγραμμά τους, τακτικό έλεγχο των Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων και συντάσσουν σχετική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου την οποία αποστέλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
β) Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, επιβλέπουν τους ελέγχους αυτούς και ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους.

Άρθρο 11
Έναρξη εφαρμογής


1.Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven