Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ78/48/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ78/48/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας

Αθήνα, 27.12.2016
Αριθ. Πρωτ. Σ78/48  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail: diefpar@ika.gr
 
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας».


Σχετ.: Η εγκύκλιος 13/2015, το Γενικό έγγραφο Σ32/15/22.7.2016.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.11221/13237/199/2015/7.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας. Από τις διευκρινίσεις αυτές προκύπτει ότι τα συμπεράσματα της παρ. 3 της εγκυκλίου 13/2015 ισχύουν και για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτές, οπότε αίρεται πλέον η επιφύλαξη που είχε διατυπωθεί στην παρ. 2στ της εγκυκλίου αυτής.

Επισημαίνουμε ότι επειδή οι εν λόγω διατάξεις τροποποιούν το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, στις περιπτώσεις που η υποχρέωση των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας για δήλωση της απασχόλησής τους εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, ως προς την παράλειψη δήλωσης της απασχόλησής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 του νόμου αυτού.

Τέλος, υπενθυμίζεται (βλ. Γενικό έγγραφο 132/15/22.7.2016) ότι ο έλεγχος διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας, που είναι μια παράμετρος της εφαρμογής της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων που προϋπήρχε του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 και για όσο διάστημα αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4387/2016.
Η ΑΝΑΠΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven