Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1189845 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/ 28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1189845 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/ 28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1189845ΕΞ2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
Fax: 210-3280329
e-mail :ypoik.d6.epitropes@1988.syzefxis.gov.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις
α)Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.
β) Του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1150450ΕΞ2016/18-10- 2016 (Β'3411) όμοια.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της υποπερίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 αυτού.
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
θ) Των διατάξεων της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1098150ΕΞ2016/27- 6-2016 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΟΗ-ΡΧΠ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

3. Την από 12/12/2016 τηλεμοιοτυπία του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε' - Εκπαίδευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και το συνημμένο σε αυτό από 9/12/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα, με την επισημειωματική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την περίπτωση στ' της υποπερίπτωσης 2 της παραγράφου Β', ως προς την υπηρεσία που υπηρετεί το μέλος αυτό και την παράγραφο Δ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015(ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)», ως προς την παράταση της θητείας των Συντονιστών και των μελών της Ομάδας Εργασίας μέχρι τη συγκρότηση της νέας Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών και διαμορφώνουμε την ανωτέρω περίπτωση και την παράγραφο Δ', ως εξής:

«Β.2.στ) Νικόλαο Αντωναρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ως μέλος».
«Δ. Η θητεία των Συντονιστών και των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι τη συγκρότηση της νέας Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών, οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την εκπαίδευση και την εν γένει υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1098150ΕΞ2016/27-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΡΟΗ-ΡΧΠ) όμοια.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven